Mandamus

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:38 CEST

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 691 Mkr (679)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 101 Mkr (89), varav
17 Mkr (-7) utgjordes av jämförelsestörande poster

· Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,92 kr (4,35)

· Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till cirka 120
Mkr
· En bostadsfastighet i Malmö har förvärvats för 20 Mkr

Frågor angående delårsrapporten kan riktas till
VD Anders Silverbåge 08- 566 130 00,
e-post anders.silverbage@mandamus.se.

Adress (huvudkontor):
Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, 171 18 Solna,
Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se
Hemsida: www.mandamus.se Org nr 556549-6360