Biolight International AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:39 CEST

* Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till 966 (1 406) TSEK.
* Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 168 (194) TSEK.
* Företrädesemission genomförs i syfte att finansiera ett förankringsprogram inom den svenska sårvården men även för vård av vissa andra inflammatoriska tillstånd.
* Bolaget kommer att eftersträva att avsevärt öka den rutinmässiga användningen av metoden samt att rekrytera ett antal storanvändare innan en bredare kommersialisering genomförs.

Försäljning - Q1-Q3:2003
Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till 966 (1 406) TSEK.
Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 168 (194) TSEK.

Försäljningsminskningen beror på successivt minskade försäljningsaktiviteter riktade mot breda grupper av användare. Bolaget prioriterar i nuläget inte att nå ett stort antal användare. Istället fokuseras resurserna under det närmaste året på att förankra metoden bland opinionsledande kliniker på den svenska marknaden. En mer detaljerad redogörelse för den nya marknads- och försäljningsstrategin återfinns nedan.

Nyemission juli 2003
Styrelsen i Biolight International AB har 27 juni 2003, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 april 2003, beslutat att nyemittera sammanlagt 36 932 000 aktier till ett nominellt värde av 0,03 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes till 0,25 kr per aktie. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 1 107 960 kr och uppgår därefter till 3 245 862 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 12 737 500 av serie A och 95 457 918 av serie B. Genom nyemissionen tillfördes bolaget cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen, som genomfördes under ledning av Kaupthing Bank, riktades till ett antal privata och institutionella placerare, däribland bolagets huvudägare Skagsudde med närstående bolag.

Biolight genomför företrädesemission
Styrelsen i Biolight International AB fattade den 3 oktober 2003 beslut om att genomföra en företrädesemission omfattande högst 108 195 418 aktier av serie B. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst ca 27,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsbeslutet innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 3 245 862,54 kronor till högst 6 491 725,08 kronor fördelat på 12 737 500 aktier av serie A och högst 203 653 336 aktier av serie B.

Varje gammal aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 25 öre per aktie. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas beslutar styrelsen, inom ramen för emissionen, om tilldelning av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Avstämningsdag är den 30 oktober 2003. Handel med teckningsrätter äger rum under tiden 5-21 november 2003. Teckningstiden löper under perioden 5-26 november 2003. Handel med BTA startar den 10 november. Beslutet om emission fattades med stöd av bemyndigande för styrelsen, lämnat på ordinarie bolagsstämma i bolaget den 24 april 2003.

Bakgrunden och motiven till emissionen är att erbjuda samtliga aktieägare att teckna aktier i bolaget på huvudsakligen de villkor som gällde för den riktade nyemission som genomfördes i bolaget under sommaren 2003. Dessutom avser emissionen att stärka Biolights finansiella ställning för att etablera bolagets patenterade metod för användande av pulserande monokromatiskt ljus på marknaden, främst bland ledande svenska vårdgivare så att de blir frekventa användare av metoden.

Biolights huvudägare Skagsudde och närstående bolag har meddelat styrelsen i Biolight att de, med hänsyn till att de deltog i den riktade emission som genomfördes under sommaren, avstår sin rätt att teckna nya aktier samt att de kommer att låta sina teckningsrätter förfalla. Per den 3 oktober 2003 uppgick dessa bolags innehav till sammanlagt ca 25,9 procent av antalet aktier i bolaget.

Ny marknads- och försäljningsstrategi
En lång rad undersökningar, allt ifrån studier på cellulär nivå till prospektiva, kontrollerade kliniska multicenterstudier har genomförts under de gångna åren. Resultaten har entydigt visat att BiolightÒ minskar läkningstiden och underlättar läkningen av vanligt förekommande sår och andra inflammatoriska tillstånd. Bolaget har därefter, genom lokala distributörer försökt introducera metoden på ett antal marknader i Europa.

Erfarenhet från introduktioner av nya medicinska och dentala behandlingsmetoder visar emellertid på stora svårigheter att lyckas genomföra internationella lanseringar utan en noggrann förankring bland tongivande vårdgivare på hemmamarknaden. Även om flertalet innovationsföretag har försökt ta sig den kortaste vägen till försäljning efter det att kliniska bevis erhållits, har det nästan alltid visat sig omöjligt att finna genvägar till en bred internationell marknadsacceptans.

Ledningen konstaterar därför att Biolights resurser bäst utnyttjas genom att snarast inleda en fokuserad förankring till rätt målgrupper inom den svenska sjukvården. En sådan strategi har även fördelen av att inte vara särskilt kostnadskrävande, vilket väsentligt ökar uthålligheten i en sådan satsning. Sammanfattningsvis kan den nya marknads och försäljningsstrategin beskrivas på följande sätt:
* Koncentrera bolagets resurser på ett omfattande förankringsarbete bland ledande vårdgivare/opinionsledare, främst inom sårvårdsområdet, som inser de goda möjligheterna med en enkel och effektiv biofysiskt baserad behandlingsmetod.
* Prioritera rutinmässig och frekvent användning av metoden framför att nå många användare på kort sikt.
* Identifiera ett eller ett fåtal applikationsområden där de ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelarna är uppenbara och förbereda en framtida satsning på dessa.
* Få fram ett antal opinionsledande kliniker som är villiga att bli metodens ambassadörer.
* Först därefter söka samarbete med internationella partners för global marknadsföring, försäljning och distribution inom prioriterade behandlingsområden.
* Skydda Bolagets affärsmöjligheter på nyckelmarknader genom en väl utvecklad och genomförd patentstrategi.

Bolagets generella marknads- och försäljningsstrategi under de närmaste 12 till 18 månaderna blir med andra ord att förankra BiolightÒ bland ledande vårdgivare och prioritera att dessa blir frekventa användare av metoden framför att sälja utrustningar till en bredare grupp. Först när metoden har blivit väl accepterad i den första kretsen av användare kommer bolaget fokusera på att öka antalet användare i snabbare takt.

Biolight®
Den potentiella marknaden för Biolights produkter utgörs främst av vårdgivare som behandlar sår och andra typer av inflammatoriska tillstånd. Bolagets metod har i prekliniska undersökningar och kliniska studier visat på goda möjligheter att understödja kroppens egen förmåga att läka dessa. Den direkta effekten av behandlingen är att läkningen underlättas och läkningstiden kortas ned. I stort sett hela kroppen kan drabbas av inflammationer som en följd av sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra typer av skador. Av den anledningen återfinns de framtida målgrupperna för bolagets produkter bland en rad olika specialistområden.

Sårskador/sjukdomar liksom även andra inflammatoriska tillstånd är förenade med en rad problem och risker för sjukvård/patienter/samhälle;
* Ofta behandlingskrävande
* Sjukskrivning och oförmåga att utföra arbete
* Risk för infektioner och andra komplikationer
* Smärta och obehag

Traditionella behandlingsmetoder i samband med sårsjukdomar/inflammationer eller dess eventuella följdsjukdomar har ofta begränsad effekt och är inte så sällan förenade med oönskade bieffekter;
* Långsam läkning ökar riskerna för infektioner och komplikationer
* Farmakologiska metoder innebär risk för att tablettberoende och biverkningar uppstår
* Hög konsumtion av analgetika
* Invasiva/kirurgiska metoder innebär ofta längre rehabilitering

Beaktas ovanstående problemställningar och risker finns ett uppenbart behov av förbättrade behandlingsmöjligheter. Sjukvården skulle ha mycket att vinna på behandlingsalternativ som uppfyller följande;
* Snabb läkningstid
* Ej beroendeframkallande
* Biverkningsfri
* Icke-invasiv
* Enkel och kostnadseffektiv

Erfarenheten från alla de undersökningar och kliniska studier som hittills utförts i samband med behandling med Biolight® tyder på att metoden har potential att uppfylla ovanstående önskemål. Bolagets främsta uppgift under de närmaste åren är att tillsammans med ledande svenska vårdgivare visa detta och de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att metoden har dessa egenskaper.

Under de närmaste åren kommer företaget därmed att prioritera att i samarbete med olika specialister inom vården finna ut de områden där metoden gör störst nytta och är mest kommersiellt motiverad. Några exempel på skador/inflammatoriska tillstånd som är vanliga i samhället och som tenderar att växa i omfattning;

* Trycksår, liggsår, bensår och andra kroniska sår inom åldringsvården
* Diabetiska sår som riskerar att leda till amputationer
* Akuta brännskador
* Operationssår, inte minst inom den snabbt växande plastikkirurgin
* Inflammationer som en följd av ogynnsamma arbetsställningar
* Orala inflammationer och efterbesvär vid oralkirurgiska ingrepp

I samtliga dessa fall kan Biolight stimulera läkningen och därmed minska lidandet för den drabbade och/eller minska kostnaderna för vård eller intäktsbortfall. Eftersom ovanstående skador/sjukdomar hanteras av vitt skilda vårdenheter måste bolaget inledningsvis koncentrera sina resurser på ett fåtal områden där det på relativt kort tid går att visa på tydliga fördelar för användarna och deras patienter.

Målsättning under de närmaste 12 till 18 månaderna
För närvarande pågår ett antal kliniska aktiviteter, i samarbete med ledande centra i Sverige, som syftar till att visa metodens ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar vid rutinmässig användning. Målsättningen i bolagets arbete under det närmaste året är att;
* Genom noggrann förankring få ett antal kliniker som rutinmässigt använder metoden på grund av dess ekonomiska fördelar
* Rekrytera ett antal starka ambassadörer som är villiga att backa upp metoden
* Avsevärt öka den rutinmässiga kliniska användningen av metoden
* Identifiera ett eller ett antal kommersiellt starka applikationsområden för metoden
* Genom att uppnå ovanstående lägga grunden för framtida förhandlingar med globala marknadsaktörer inför internationell kommersialisering av metoden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nyligen inlett en utvärdering som kan bli av mycket stor betydelse inför den fortsatta utvecklingen. Hela nio avdelningar inom sjukhusets geriatriska klinik har till uppgift att använda Biolights ljusbehandling för att förhindra att tidiga sår (grad 1) som diagnostiseras inom vården, utvecklas till öppna sår (grad 2). Om hypotesen är riktig och ett fåtal behandlingar med monokromatiskt ljus kan förebygga utvecklingen av trycksår och venösa bensår skulle stora kostnader för såromläggningar och övrig vård kunna minimeras.

Marknad, försäljning, distribution
Inom ett antal olika applikationsområden stimulerar BiolightÒ läkningen av sår och andra inflammatoriska processer i kroppen Inflammatoriska tillstånd kan uppenbara sig på en rad olika sätt. Kroniska sjukdomar som exempelvis trycksår, venösa bensår, diabetiska sår, parodontit och reumatiska sjukdomar är alla exempel på relativt vanligt förekommande inflammationer. Även mer akuta tillstånd som kirurgiska ingrepp, muskelbristningar, brännskador och skrapsår är exempel på situationer som ofta leder till inflammatoriska reaktioner.

BiolightÒ är i princip behjälpligt i samtliga inflammatoriska reaktioner som nämns ovan men bolaget har valt att genomföra kliniska studier inom framförallt sårvårdsområdet samt i samband med vissa orala applikationer. Det är mycket möjligt att fördelarna med metoden är stora även inom vissa andra applikationsområden. Målsättningen är att det fortsatta förankringsarbetet ska medföra att de kommersiellt starkaste applikationsområdena för metoden inom framförallt sårvårdsområdet ska identifieras.

Inom sårvårdsområdet koncentrerar sig Biolight för närvarande på den svenska marknaden. De olika målgrupperna direktbearbetas från bolaget. Utanför Sverige har bolaget inga planer på att bygga upp en egen säljorganisation. I stället är avsikten att de större europeiska marknaderna på lite sikt ska bearbetas genom distributörer och agenter.

Försäljningen sker främst till landsting och kommuner, då dessa i stor utsträckning agerar upphandlingscentraler till sjukhus och vårdmottagningar. Det kommer att krävas att de ekonomiska fördelarna är uppenbara innan de medicinskt ansvariga och landstingets upphandlingscentraler kan fatta beslut om att tillämpa metoden för rutinmässig behandling. Bolaget förväntar att det alltjämt kommer att ta viss tid innan sådana beslut kan fattas.

På den Europeiska marknaden uppskattas att mellan 30-50 000 geriatriska vårdenheter årligen utför mellan 100-175 miljoner sårbehandlingar där BiolightÒ skulle kunna tillämpas.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.
Emissionskostnader redovisas direkt mot eget kapital from Q3 2003.
Personbilskostnader redovisas som övriga externa kostnader from 2003. Jämförelsesiffrorna har därvid ändrats. I övrigt tillämpas samma principer och värderingar som användes i årsredovisningen för år 2002 och delårsrapporten jan-juni 2003.

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 966 TSEK (1 406). Rörelsens kostnader uppgick under samma period till 14 987 TSEK (19 647). Periodens resultat uppgick till en förlust på 14 380 TSEK (-19 543). Resultatet har belastats med emissionskostnader om 414 TSEK (1 729). Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 333 TSEK (497).
De likvida medlen uppgick per 2003-09-30 till 6 619 TSEK (13 271). Per 2002-12-31 uppgick de likvida medlen till 7 426 TSEK.

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2003 19 februari 2004

Danderyd 2003-10-21
Styrelsen i Biolight International AB

Granskningsrapport 1)
Jag har i egenskap av revisor i Biolight International AB (publ) granskat detta prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. Uppgifter som motsvarar delårsrapport 1 januari – 30 september 2003 har varit föremål för översiktlig granskning.

Årsredovisningarna för 2000, 2001 och 2002 har reviderats av mig. De uppgifter i prospektet som hämtats ur årsredovisningarna har återgivits korrekt.
Det har inte kommit fram något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och lagen om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 21 oktober 2003
Per Bergman
Auktoriserad revisor

1) Avser granskning av upprättat emissionsprospekt oktober 2003.

För mer information, kontakta: Claes Holmberg, Verkställande Direktör, tel: 08-622 52 70.

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.