HQ Fonder AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 09:04 CEST

· Förvaltningsarvodena uppgick till 79,6 (87,2) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 19,2 (19,9) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 4,57 (4,74) SEK.

Intäkter
Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvoden, uppgick under januari- september 2003 till 79,6 (87,2) MSEK, en minskning med 9%. Den svaga utvecklingen på världens aktiebörser under förra året och inledningen av innevarande år, med dess negativa effekter på det förvaltade kapitalet, är huvudförklaringen till intäktsminskningen. Därtill har inträdesprovisionerna till Rysslandsfonden varit lägre hittills i år jämfört med motsvarande period förra året.

De två senaste kvartalens återhämtning på aktiemarknaderna har dock bidragit till att det förvaltade kapitalet och därmed också intäkterna har börjat stiga igen. Under juli-september 2003 uppgick rörelseintäkterna till 29,3 (26,0) MSEK, vilket är en ökning med 13% jämfört med motsvarande period förra året. Kvartalet var intäktsmässigt det bästa sedan det andra kvartalet 2002.

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till 26,4 (27,3) MSEK, vilket är en minskning med 3%. De lägre intäkterna har kunnat mötas med lägre kostnader. Vinsten per aktie uppgick till 4,57 (4,74) SEK. För perioden juli-september i år uppgick resultatet före skatt till 9,4
(10,1) MSEK, en minskning med 7%. Den viktigaste förklaringen till att vinsten minskade trots att intäkterna ökade under kvartalet var att marknadsföringskostnaderna, främst som följd av annonsering i dagspressen, var högre jämfört med motsvarande kvartal förra året. Kvartalsresultatet var det bästa sedan motsvarande kvartal förra året. Vinsten per aktie under juli-september uppgick till 1,62 (1,74) SEK.

Hans Hedström, Verkställande direktör
Telefon 08-5220 2600