Investment AB Kinnevik

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:30 CEST

•I resultatet nedan inkluderas Invik från och med tredje kvartalet 2004. Proformauppgifter inkluderar Invik från 1 januari 2004.

•Nettoomsättningen för årets nio första månader ökade till 4.777 (4.324) Mkr. Nettoomsättning proforma uppgick till 5.668 Mkr.

•Rörelseresultat exklusive resultat av företagsutveckling uppgick till 637 (701) Mkr. Rörelseresultat proforma uppgick till 699 Mkr.

•Resultat efter skatt ökade till 655 (447) Mkr. Resultat efter skatt proforma uppgick till 718 Mkr.

•Resultat per aktie ökade till 2,79 (2,03) kronor. Resultat per aktie proforma uppgick till 2,72 kronor.

•Korsnäs Holdings rörelseresultat uppgick till 616 (708) Mkr.

•Inviks (tidigare Modern Finance Group) rörelseresultat uppgick till 137 (90) Mkr, varav 44 (–) Mkr ingår i koncernens rörelseresultat för delårsperioden.

•Marknadsvärdet på koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per
30 september 2004 till 19.932 Mkr. Den 20 oktober uppgick värdet till 18.695 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet var 3.165 Mkr högre än bokfört värde per samma datum.

•Den 28 juli slutfördes fusionen mellan Industriförvaltnings AB Kinnevik och
Invik & Co. AB. På extra bolagsstämma den 26 augusti beslutades att ändra det sammanslagna bolagets namn till Investment AB Kinnevik.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK WWW.KINNEVIK.SE ELLER KONTAKTA:
Vigo Carlund, Verkställande Direktör och
koncernchef
tel +46 (0) 8 562 000 00
Henrik Persson, Investor Relations
tel +46 (0) 8 562 000 87, mobil +46 (0) 70 762 00 87