Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:00 CEST

Koncernens nettoomsättning var för perioden 500 Mkr (468). Resultatet
efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick
till 94,1 Mkr (97,7).

Resultatet efter skatt uppgick till 68,0 Mkr (73,6), vilket motsvarar
4,41 kr/aktie (4,77).
I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 0 Mkr (4,4).

Hyresintäkterna uppgick för perioden till 344 Mkr (339). Hyresintäkterna
för tredje kvartalet motsvarar på årsbasis 454 Mkr. För 2003 var
hyresintäkterna 458 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar,
väntas för helåret 2004 uppgå till 115 Mkr, vilket är en ökning med 5
Mkr jämfört med föregående prognos.
Resultatet för 2003, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 134
Mkr.

LjungbergGruppen AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport 6 sidor

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16