Hagströmer & Qviberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 08:36 CEST

• RÖRELSERESULTAT 121 (44) MSEK
• RÖRELSENS INTÄKTER 416 (278) MSEK
• RESULTAT EFTER SKATT OCH MINORITET 79 (30) MSEK, MOTSVARANDE 15,2 (5,7) SEK PER AKTIE
• OFÖRÄNDRAD HELÅRSPROGNOS

Resultat och finansiell ställning
Koncernen
Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2004 ett rörelseresultat på 121 (44) MSEK, och ett resultat efter skatt och minoritet på 79 (30) MSEK. Aktivitetsnivån på Stockholmsbörsen var hög under årets inledande månader, men har därefter fallit tillbaka. Under tredje kvartalet var omsättningen på Stockholmsbörsen 33 procent lägre än under första kvartalet. H&Q:s resultat har följt detta mönster under året. Kostnadskontrollen är fortsatt god liksom den löpande intjäningsförmågan.

Totalt uppgick rörelsens intäkter till 416 (278) MSEK, en ökning med 50 procent jämfört med samma period föregående år. Provisionsnettot ökade med 61 procent till 235 (146) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 210 (140) MSEK av sekundära provisioner, en ökning med 50 procent. I provisionsintäkterna ingår även intäkter från finansiell rådgivning och underwriting med 79 (40) MSEK, en ökning med 98 procent. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar ökade med 57 procent till 160 (102) MSEK.

Rörelsens kostnader för perioden uppgick totalt till 295 (234) MSEK, en ökning mot föregående år med 26 procent. Kostnadsökningen förklaras främst av högre personalkostnader till följd av högre bonuskostnader under 2004. Reserverad bonus är direkt hänförlig till underliggande resultat, vilket för innevarande år är väsentligen högre än föregående år. Personalkostnaderna ökade härav med 36 procent till 222 (163) MSEK. Övriga kostnader ökade med 3 procent till 73 (71) MSEK. Justerat för återvunna kundförluster om 4 MSEK har övriga kostnader ökat med 8 procent jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av marknadsföringskostnader avseende nya produkter.

Koncernens likvida medel uppgick till 1 018 (1 142 per den 31 december 2003) MSEK. Eget kapital uppgick till 362 (404 per den 31 december 2003) MSEK, motsvarande 77 (78 per den 31 december 2003) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 31 procent (35 procent per den 31 december 2003).

Antalet anställda i koncernen uppgick till 188 (168 per den 31 december 2003). Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 178 (172).

Inlösen
Det av bolagsstämman beslutade inlösenprogrammet har avslutats under tredje kvartalet med utbetalning till aktieägarna den 29 september. Eget kapital har härigenom minskat med cirka 102 MSEK samtidigt som antalet utestående aktier minskat med 501 524. Styrelsen har i och med detta fortsatt att arbeta med en för tidpunkten ändamålsenlig kapitalstruktur samtidigt som tillgångar effektivt utskiftats till H&Q:s aktieägare.

H&Q Investment Banking
Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 244 (143) MSEK, en ökning med 71 procent i förhållande till föregående år. Intäktsökningen förklaras huvudsakligen av högre aktivitet för finansmarknaden i allmänhet och för H&Q i synnerhet. Institutionell aktiehandel fortsätter att öka till följd av stärkt varumärke och bra analysprodukter. Egenhandeln ökade under perioden, främst under första halvåret. Marknaden för Corporate Finance affärer har ökat under året och H&Q har initierat och medverkat i ett flertal transaktioner. Affärsområdet redovisar ett resultat före skatt och minoritet på 102 (30) MSEK.

Antalet anställda uppgick till 62 (53 per den 31 december 2003). Ökningen av antalet anställda är främst hänförlig till Corporate Finance och Institutionell aktiehandel.