Industrivärden AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:32 CEST

• Den 27 oktober 2004 uppgick Industrivärdens substansvärde till 34.744 mkr, en ökning med 4.674 mkr sedan årsskiftet. Den 30 september 2004 var substansvärdet 34.740 (26.956) mkr.
• Substansvärdet per aktie den 27 oktober 2004 uppgick till 180 kronor, en ökning med 24 kronor per aktie sedan årsskiftet. Inklusive återinvesterad utdelning var ökningen 30 kronor per aktie. Den 30 september 2004 uppgick substansvärdet per aktie till 180 (140) kronor. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återinvesterad utdelning, varit 16 procent per år. Resultatet per aktie för de första nio månaderna 2004 blev 7,25 (3,79) kronor per aktie.
• Per den 27 oktober 2004 uppgick Industrivärdenaktiens totalavkastning till 30 procent jämfört med 13 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 6 procentenheter högre än avkastningsindex.
• Under året förvärvades aktier i Handelsbanken och Sandvik för 3,1 miljarder.


VDs kommentar
Den globala ekonomin är fortsatt stark och tillväxten under 2004 väntas bli den bästa på drygt 20 år. Detta återspeglas i resultaten för flertalet av våra innehavsbolag som genom egna åtgärder och med stöd av konjunkturen uppvisat en god utveckling. Samtidigt som vi befinner oss i en tillväxtperiod råder ovisshet om utvecklingen under 2005. Oro finns för det världspolitiska läget, utvecklingen för oljepriset, ränteutvecklingen och konjunkturen i framförallt USA. Sammantaget resulterar detta i höga riskpremier för investeringar på aktiemarknaden relativt räntemarknaden. Idag är marknadens avkastningskrav för aktieplaceringar dubbelt så högt som kreditmarknadens avkastningskrav för högkvalitativa företagsobligationslån. Den ovanligt höga riskpremien för aktieinvesteringar leder bland annat till få nya börsnoteringar och att en andrahandsmarknad uppstått för private equity-placeringar där private equity-aktörer köper och säljer bolag sinsemellan.
Den 27 oktober var Industrivärdens substansvärde 34,7 miljarder kronor, en ökning sedan årsskiftet om 19 procent med hänsyn tagen till återinvesterad utdelning att jämföra med 13 procent för börsens avkastningsindex. Industrivärdenaktiens totalavkastning för årets första tio månader översteg avkastningsindex med 17 procentenheter. Denna utveckling grundar sig på kvaliteten hos våra innehavsbolag. Ericsson, men även Handelsbanken, Sandvik och Skanska uppvisar alla en fortsatt positiv trend. Ossur fortsätter att leverera goda resultat och aktien har stigit under året med hela 110 procent varav 33 procent sedan halvårsrapporten. De bolag som ännu ej kunnat dra fördel av den stärkta konjunkturen är SCA och Munters.
Under det tredje kvartalet har vi ytterligare stärkt vårt ägande i Handelsbanken och Sandvik. I dessa bolag har vi under året investerat sammanlagt 3,1 miljarder kronor till genomsnittskurser vi bedömt som intressanta. Det rör sig om företag som enligt vår bedömning har starka positioner på sina respektive marknader samt en mycket god kvalitet på bolagsledningar och affärssystem.

Anders Nyrén
Verkställande direktör

Den fullständiga rapporten kan laddas ner från www.industrivarden.se!