Opcon AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:44 CEST

Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 1,7 mkr (–4,8 mkr).

- Omsättningen för perioden uppgick till 230,3 mkr (184,7 mkr),
varav omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 66,9 mkr (49,3 mkr).

- Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till –8,6 mkr (–14,6 mkr),
varav resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 1,7 mkr
(–4,8 mkr).

- Resultat för perioden har påverkats av uppstartskostnader för produktions-
bolag i Kina, omstruktureringskostnader samt reklamationskostnader, med 9,2
mkr, varav tredje kvartalet belastats med 1,5 mkr.

- Leveransavtal har tecknats med ledande bränslecellsutvecklare.

- Resultat efter skatt för perioden uppgick till –7,7 mkr (–10,6 mkr),
varav resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,6 mkr (–3,7 mkr).

- Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till –0,90 kr (–1,48 kr).
Resultat per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,07 kr (–0,51 kr).

- Projekt för integration och samordning mellan koncernbolagen drivs för att
uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader.

KONCERNEN

Juli-september
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 66,9 mkr jämfört med 49,3 mkr föregående år.
Den ökade omsättningen jämfört med föregående år hänför sig till omsättning i bolagen Svenska Rotor Maskiner AB och Lysholm Technologies AB som förvärvades i slutet av 2003.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 mkr
(-4,8 mkr).
Resultat efter skatt uppgick till 0,6 mkr jämfört med
-3,7 mkr föregående år, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,07 kr (-0,51 kr).
Resultatet har belastats med kostnader för etablering av produktionsbolag i Kina med 1,5 mkr.
En av bolagets huvudkunder i USA, för produkten värmeväxlare, har inträtt i en rekonstruktionsfas (Chapter 11). Kunden som är underleverantör till en av de större biltillverkarna har en skuld till Opcon på ca 3,1 mkr. För närvarande har bolaget, med de uppgifter som nu föreligger, bedömt situationen så att den utestående fordran skall kunna innehållas.

Försenade leveranser av kompressorer till ny OEM-kund samt till den amerikanska eftermarknaden har medverkat till lägre omsättning och resultat under tredje kvartalet.
Ett femårigt leveransavtal med en ledande bränslecellsutvecklare har tecknats under perioden.

Avtalet är av stor strategisk betydelse för den fortsatta satsningen på utveckling av luftsystem till bränslecellsmotorer.
För affärsområdet Electromechanics kan en klar förbättrad lönsamhet konstateras. Produktivitets-förbättringar och en anpassad kostnadsstruktur har medfört positivt resultat för perioden.
Etablering av produktionsbolag i Kina fortskrider nu enligt plan. Produktionsstart förväntas ske under början av kvartal 1 2005.

Januari-september
Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 230,3 mkr jämfört med föregående år 184,7 mkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,6 mkr
(-14,6 mkr).

Resultat efter skatt uppgick till –7,7 mkr jämfört med
-10,6 mkr för föregående år, vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,90 kr (-1,48 kr).
Omsättning och resultat 2004 har i jämförelse med föregående år påverkats av bolag som förvärvades i slutet av 2003.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden var 6,0 mkr (15,9 mkr) och de räntebärande skulderna uppgick till 90,8 mkr (62,0 mkr). Soliditeten i koncernen var 40,9 procent (49,2 procent).

Bolagets aktier
Antal registrerade aktier vid utgången av perioden
var 8 578 707.
För närvarande finns inget optionsprogram.

Investeringar/avskrivningar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 1,9 mkr (2,3 mkr). Utöver det har utgifter för utveckling på 6,2 mkr (0,5 mkr) balanserats.
Avskrivningar som belastat resultatet under tredje kvartalet har uppgått till 5,6 mkr (4,3 mkr).
Investeringar i anläggningstillgångar har under perioden januari-september uppgått till 4,5 mkr (11,1 mkr). Utgifter för utveckling har under samma period balanserats med 8,9 mkr (3,6 mkr).
Avskrivningar har under perioden januari-september belastat resultatet med 20,0 mkr (15,9 mkr).

Personal
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 289, varav 48 är personal i de förvärvade bolagen. Föregående år var antalet anställda 276, vilket ej innefattar förvärvade bolags personal.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick för tredje kvartalet till 4,2 mkr (4,0 mkr). Omsättningen består till övervägande del av fakturering av koncerninterna administrativa tjänster samt lokalhyror.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster för samma period var –1,2 mkr (-1,1 mkr).
Motsvarande uppgifter för perioden januari-september var för omsättning 13,0 mkr (14,3 mkr) och resultat efter finansiella poster –5,3 mkr (-4,7 mkr).
Investeringar har uppgått till 0,2 mkr under perioden januari-september.
De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 4,5 mkr (5,9 mkr)

Åmål den 20 oktober 2004
Opcon AB (publ) 556274-8623
Styrelsen

Frågor kring rapporten besvaras av
Sven G Oskarsson, koncernchef och vd Opcon AB, 0532-611 30, mb 070-625 81 21
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir. Opcon AB, 0532-611 22, mb 070-330 05 02
…………………………………………………………………….

OPCON AB
Box 30, 662 21 Åmål
Tel: 0532-611 00, fax: 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opconab.com