Boliden AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:04 CEST

Nya Boliden redovisar fortsatt rekordresultat

Nio månader 2004, jämfört med nio månader 2003
• Nettoomsättningen ökade till 13 310 (6 962) Mkr.
• Rörelseresultatet steg till 1 194 (297) Mkr.
• Rörelseresultatet påverkades negativt av poster av engångskaraktär om netto - 12 Mkr.
• Resultat efter finansiella poster förbättrades till 887 (80) Mkr.
• Nettoresultatet ökade till 802 (250) Mkr.
• Resultat per aktie steg till 3,37 (2,35) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 257 (618) Mkr.
• Nettoskuldsättningsgraden har väsentligt förbättrats till 96 (138) procent.

Tredje kvartalet 2004, jämfört med tredje kvartalet 2003
• Nettoomsättningen ökade till 4 265 (2 326) Mkr.
• Rörelseresultatet steg till 363 (87) Mkr.
• Rörelseresultatet påverkades negativt av poster av engångskaraktär om netto -12 Mkr.
• Resultat efter finansiella poster förbättrades till 273 (11) Mkr.
• Nettoresultatet ökade till 256 (81) Mkr.
• Resultat per aktie steg till 1,01 (0,76) kr.

Övrigt
• I juli slutfördes avyttringen av den kanadensiska gruvan Myra Falls.
• I september bötfällde EU-kommissionen ett tidigare avyttrat Boliden-bolag med 300 Mkr för deltagande i en kopparrörskartell, vilket belastat resultatet för rapportperioden.
• I september avyttrades ett markområde i anslutning till zinkgruvan Tara på Irland. Försäljningen gav en reavinst om 150 Mkr efter skatt.
• I oktober slutfördes Bolidens refinansiering av bolagets banklån om 840 MEUR.

Kontaktpersoner för information:

Jan Johansson, VD och koncernchef
Tel +46 8 610 16 02
Mobil +46 70 555 02 02
jan.c.johansson@boliden.com


Ulf Söderström, Informationsdirektör
Tel +46 8 610 15 57
Mobil +46 70 618 95 95
ulf.soderstrom@boliden.com

Jan Öhman, Ekonomidirektör
Tel +46 8 610 15 33
Mobil +46 70 624 19 05
jan.ohman@boliden.com
www.boliden.se