Biolight International AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:43 CEST

· Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 764 (966) TSEK
· Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 185 (168) TSEK
· Rörelseresultatet under de första nio månaderna uppgick till -11 814 (-14 021) TSEK
· Slutsatserna från 30 vårdenheters utvärdering är att Biolight minskar kostnader och ökar kvalitén i vården. Konsensus om allmän rekommendation inom behandlingen av sår i äldrevården

Försäljning - Q1-Q3:2004
Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 764 (966) TSEK. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 185 (168) TSEK.

Bolaget har sedan hösten 2003 upphört att driva försäljningsaktiviteter riktade mot tandläkaremarknaden och mot andra breda grupper av användare. Istället har bolagets samtliga resurser sedan en tid använts till att förankra metoden bland svenska vårdinstitutioner som rutinmässigt utför såromläggningar.

Förankringsarbetet har nu avslutats och en bredare introduktion på den svenska marknaden är på väg att inledas. Bolagets bedömning är att det ska resultera i en successivt ökad försäljning.

Bolagets marknadsstrategi
Biolight® introduceras de närmaste tre åren stegvis på marknaden;

Under 2004 har planenligt följande uppnåtts
1. Förankring bland cirka trettio svenska vårdgivare, främst inom äldrevården.
2. Rutinmässig användning av metoden inom dessa vårdenheter.
3. Metodens ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar har utretts och bevisats.
4. Samtliga vårdenheter som utvärderat metoden ställer sig bakom den.

Från 2005
5. Bredare introduktion av metoden till svenska vårdgivare för behandling av främst trycksår, bensår och diabetiska fotsår.
6. Ett omfattande utbildningsprogram ska genomföras i samarbete med några av de vårdenheter som nu skaffat sig erfarenhet av rutinmässig användning.
7. Kurser kommer att erbjudas de cirka 5000 vårdorganisationer som dagligen arbetar med såromläggningar.
8. Målsättningen är att minst 100 av dessa ska vara dagliga användare mot slutet av året.


Från 2006
9. Mot slutet av året ska minst 300 vårdenheter ha blivit rutinmässiga användare
10. Introduktion av metoden på den internationella marknaden genom avtal med globala aktörer.

Konsensus om Biolight
Under senaste året har ett knappt trettiotal svenska vårdenheter, inom framförallt äldrevården, rutinmässigt använt Biolight i samband med behandling av sår. För första gången har metodens positiva effekt på kostnader och vårdkvalitet kunnat utredas och bevisas. De genomförda testerna har givit entydigt positiva svar och användarna som medverkat i utprovningen ställer sig helt bakom metoden. I den rutinmässiga användningen har trycksår, diabetiska fotsår och bensår behandlats med stor framgång. Svårläkta sår, som tidigare inte visat tendens till läkning, har kunnat läkas ut. Tidiga sår har behandlats och läkt ut på några få veckor. Därmed har man kunnat förhindra uppkomsten av mer svårartade sår.

Cirka åttio personer från ett tjugotal olika organisationer, med god erfarenhet av arbete med Biolight, samlades i Göteborg den 21 september och i Stockholm den 29 september och jämförde sina erfarenheter och undersökte möjligheterna att nå en konsensus om hur vården skulle förhålla sig till metoden.

Mötena ledde fram till enhälliga uttalanden beträffande metodens goda möjligheter att medföra såväl minskade vårdkostnader som ökad kvalitet. Både i Göteborg och i Stockholm rådde samstämmighet beträffande utformningen av konsensus som innebar tydliga rekommendationer till vården och speciellt äldrevården att införa Biolight som rutinmetod.

Båda mötena leddes av internationellt erkända och välmeriterade forskare och professorer samt medlemmar ur Biolights vetenskapliga råd.

Konsensus enligt mötet i Göteborg den 21 september:
Vi anser att Biolight kan rekommenderas som ett rutinmässigt komplement i samband med såromläggningar inom vården. Vi bedömer att metoden har stor potential att (ej i rangordning)
- Minska läkningstiden för olika typer av sår
- Minska antalet omläggningar
- Minska komplikationsförekomsten i samband med sår
- Minska vårdkostnaderna
- Minska den upplevda smärtan för patienterna
- Förbättra patienternas upplevda livskvalité

Konsensus enligt mötet i Stockholm den 29 september:
Vi anser att Biolight kan rekommenderas som en rutinmässig metod vid behandling av olika typer av sår inom äldrevården. Vi bedömer att metoden har stor potential att
- Minska läkningstiden för olika typer av sår och därigenom minska antalet omläggningar
- Minska komplikationsförekomsten i samband med sår
- Minska vårdkostnaderna
- Minska den upplevda smärtan för patienterna
- Förbättra patienternas upplevelse av en i övrigt utsatt livssituation

Ekonomiska konsekvenser
Ett antal studier, däribland ekonomiska analyser och Fas IV- studier visar tydligt att rutinmässig användningen av metoden minskar vårdkostnaderna signifikant. Merarbetet, som bedöms som ringa av användarna, kortar ner läkningstiden och minskar därmed både antalet omläggningar och risken för kostsamma komplikationer. Enligt många användare förbättras patienternas allmäntillstånd så pass mycket att även denna effekt bidrar till att minska den totala vårdkostnaden inom äldrevården.

Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Behandling av kroniska sår som trycksår, diabetiska fotsår och venösa bensår är både kostsamt och smärtsamt. Sårens läkningstid varierar från någon eller några månader upp till flera år. Biolight® är unik eftersom metoden stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår minskar med cirka en tredjedel, jämfört med bästa konventionella behandling. Biolight har under senare år använts med framgång för att förbättra läkningen av skador och inflammatoriska tillstånd orsakade av belastnings- och förslitningsskador.

Finansiering
En mindre riktad nyemission beräknas vara genomförd under början av november månad 2004. Genom denna avses bolagets finansiering bli tryggad fram till dess att en företrädesemission till befintliga aktieägare har kunnat genomföras.

Vid ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 33 000 000 nya aktier av serie B. Genom styrelsens beslut om nyemission får aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 990 000 kronor.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.

>From Q2 2004 har vissa ändringar i bolagets lagervärderingsprinciper
>skett. Bolaget hyr/lånar ut maskiner till kunder/presumtiva kunder.
>Dessa maskiner har tidigare redovisats som lager, då verksamheten inte
>bedrivits i någon större omfattning. From Q2 2004 redovisas dessa som
>anläggningstillgång och skrivs av över nyttjandeperioden.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och värderingar som i årsredovisningen för år 2003 och i delårsrapporten jan-juni 2004.

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 764 TSEK (966). Rörelsens kostnader uppgick under de första nio månaderna till 12 578 TSEK (14 987). I periodens avskrivningar om 6 118 TSEK ingår engångsavskrivningar med 1 350 TSEK till följd av ändrade lagervärderingsprinciper. Periodens resultat uppgick till en förlust på 11 742 TSEK (-14 380). Resultatet har belastats med emissionskostnader om - TSEK (414).

Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 598 TSEK (333).

De likvida medlen uppgick per 2004-09-30 till 1 314 TSEK (6 619). Per 2003-12-31 uppgick de likvida medlen till 10 023 TSEK.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2004 den 17 februari 2005

Danderyd 2004-10-27

Styrelsen i Biolight International AB


För mer information, kontakta: Claes Holmberg, Verkställande Direktör, tel: 08-622 52 70 samt 0708-25 45 47


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande, monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum