HQ Fonder AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:26 CEST

• Förvaltningsarvodena uppgick till 105,7 (79,6) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 24,2 (19,2) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,76 (4,57) SEK.

Intäkter
Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvodena, uppgick under januari-september 2004 till 105,7 (79,6) MSEK, en ökning med 33%. Den starka intäktsökningen förklaras med att det förvaltade kapitalet vuxit kraftigt under det senaste året. Utvecklingen på Stockholmsbörsen och många andra aktiebörser på tillväxtmarknader som är viktiga för HQ Fonder har varit synnerligen god. Under årets tredje kvartal har utvecklingen varit relativt dämpad, med den ryska aktiemarknaden som ett positivt undantag.
Under juli-september 2004 uppgick rörelseintäkterna till 33,7 (29,3) MSEK, en ökning med 15% jämfört med motsvarande period förra året.

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till 33,6 (26,4) MSEK, vilket är en ökning med 27%. Det faktum att resultatet inte ökat i samma takt som intäkterna förklaras främst av att marknadsföringskostnaderna varit betydligt högre i år. Vinsten per aktie uppgick till 5,76 (4,57) SEK.
För perioden juli-september i år uppgick resultatet före skatt till 11,6 (9,4) MSEK, vilket är en ökning med 23%. Vinsten per aktie under samma period uppgick till 1,99 (1,62) SEK.

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick per den 30 september 2004 till 49,4 (48,3 per den 31 december 2003) MSEK, motsvarande 11,77 (11,51) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 65,0 (66,3) MSEK.

Nettoflöden och förvaltat kapital
Nettoflödet, dvs insättningar minus uttag, uppgick under januari-september 2004 till +212 (-445) MSEK. HQ Tillväxtmarknadsfond och HQ Rysslandsfond är de fonder som under perioden attraherat i särklass störst nettoflöden. Totalt hade aktiefonderna ett nettoflöde om +253 (-395) MSEK. Nettoflödena har i hög utsträckning påverkats positivt av PPM-medel.
Under juli-september 2004 uppgick nettoflödet till -82 (-251) MSEK.
De marknadsföringsåtgärder som vidtagits i år har bidragit positivt till nettoflödena och kundtillströmningen. Marknadsföringsåtgärderna, vilka främst haft för avsikt att öka månadssparandet, har riktats dels till existerade kunder och dels till utvalda nya målgrupper. Antalet kunder som månadssparar i någon av HQ Fonders fonder har ökat med 23% sedan årets början och med 31% under det senaste året.
Förvaltat kapital uppgick per den 30 september till 9 800 (8 800 per den 31 december 2003) MSEK. Av HQ Fonders förvaltade kapital är 96% investerat i koncernens aktiefonder.

Fondernas utveckling
Många av de aktiebörser som är viktiga för HQ Fonder har uppvisat en positiv utveckling hittills under 2004. Det kan förklaras av en stark utveckling för ett fåtal enskilda aktier på den svenska marknaden, av en reformvänlig politik och ett fortsatt högt oljepris i Ryssland, samt av generellt hög tillväxt på tillväxtmarknaderna. Terrordåd, högre räntor, sjunkande tillväxt i Kina, konkurshot kring det ryska oljebolaget Yukos samt ett högt oljepris har dock stört den positiva utvecklingen på många aktiemarknader under årets andra och tredje kvartal.
Samtliga fonder, med undantag för TMT-fonden HQ Gorilla, uppvisar en positiv avkastning under januari-september 2004. Därmed lyckades förvaltningen i stort sett med sin viktigaste målsättning, att få fondandelsägarnas kapital att växa. Bäst utveckling har HQ Rysslandsfond (+17,1%) och HQ Tillväxtmarknadsfond (+10,8%) haft. Även under perioden juli-september 2004 utvecklades dessa fonder bäst (+ 6,0% respektive +1,3%).
Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se.

Utsikter
Förvaltningsresultaten och därmed intäkts- och resultatutvecklingen påverkas av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan konstateras att de kraftigt positiva förvaltningsresultaten under det senaste året bidragit till att det förvaltade kapitalet är högre vid ingången av det fjärde kvartalet 2004 jämfört med det förvaltade kapitalet vid samma tidpunkt förra året. Det förvaltade kapitalet är på samma nivå som vid ingången av årets tredje kvartal.

Övrigt
HQ Fonder AB:s styrelse har beslutat att bolagets aktieägare erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn börspost (100 aktier). För aktieägare med 1-99 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage. Avsikten är att erbjudandet skall genomföras under oktober/november i år. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2004 26 januari 2005
Bolagsstämma 16 mars 2005

Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se.

Stockholm den 19 oktober 2004
HQ FONDER AB

Hans Hedström, Verkställande direktör
Telefon 08-5220 2600

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se