Novotek Sverige AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 11:24 CEST

· Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,6 (14,3) MSEK, varav 4,3 (5,1) MSEK under tredje kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (9,1) MSEK, varav 2,7 (3,3) MSEK under tredje kvartalet
· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,3 (10,3) MSEK
· Omsättningen uppgick till 139 (141) MSEK, varav 45 (49) MSEK under tredje kvartalet
· Orderingången uppgick till 143 (147) MSEK
· Vinsten per aktie uppgick till 0,65 (0,86) kronor


Marknadsläget
Under årets tredje kvartal har marknadsläget förbättrats och avsluten har ökat. Den nedgång som syntes under andra kvartalet har brutits och trenden är nu positiv. Danmark, Benelux och Norge har utvecklats väl medan Sverige redovisar en fortsatt svag utveckling. Det finns en del större affärsmöjligheter som bedöms kunna avgöras inom den närmaste framtiden där Novotek har goda möjligheter till order.
Investeringarna i marknadsföring och utökad säljpersonal för automationsprodukterna i samarbetsavtalet med GE Fanuc har ännu inte bidragit med någon större omsättning men väl medfört kostnader. Under tredje kvartalet såldes emellertid lika mycket som under kvartal ett och två tillsammans och ökningen förväntas fortsätta. Novotek har full beläggning på ingenjörsresurserna och några konsulter har fått hyras in för att klara alla uppdrag.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2004 ett rörelseresultat på 4,0 (4,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,3 (5,1) miljoner kronor. Nettoresultat per aktie uppgick till 0,26 (0,31) kronor.
Omsättningen uppgick till 44,6 (48,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2004 ett resultat efter finansnetto på 11,6 (14,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 10,7 (12,9) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 0,65 (0,86) kronor.
Bruttomarginalen uppgick till 10,0 (11,2) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 138,7 (141,3) miljoner kronor. Orderingången uppgick till 143,3 (146,5) miljoner kronor.
Under perioden var kassaflödet -3,3 (2,0) miljoner kronor. Till Novotek AB´s aktieägare har 10,6 miljoner kronor delats ut.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,3 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel ökade till 66,4 (60,6) miljoner kronor. Soliditeten ökade något till 62,9 (59,9) procent.

Redovisningsprinciper
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut. Tillämpningen av nya rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2004 har ej medfört några väsentliga effekter på denna kommuniké.

Personal
Antalet anställda har under tredje kvartalet minskat med 2 personer.
Den 30 september 2004 uppgick antalet anställda till 137 personer. I jämförelse med den 30 september 2003 är detta en minskning med 9 personer.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (0,5) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2004 till 3,6 (3,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,7 (7,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,1 (6,1) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 37,5 (33,1) miljoner kronor.

Utsikter
För resten av året förväntas en tillväxt av verksamheten. För automationsprodukterna i samarbetsavtalet med GE Fanuc förväntas en fortsatt ökning av omsättningen. Den normalisering i antalet avslut, som inletts under slutet av tredje och början av fjärde kvartalet förväntas fortsätta.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för år 2004 avges den 18 februari 2005.

Malmö 25 oktober 2004

Novotek AB (publ)
Göran Andersson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.