ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:55 CEST

• Nettoomsättningen 314,7 (266,1) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) 30,9 (27,5) MSEK, ökning 12,3 MSEK efter justering för förra årets jämförelsestörande intäkt 8,9 MSEK
• Resultatet efter skatt 16,2 (11,4) MSEK, ökning 11,3 MSEK efter ovanstående justering
• Resultatet per aktie 6,13 (4,29) SEK, ökning 4,26 SEK efter ovanstående justering
• Eget kapital per aktie 93,28 (83,63) SEK
• Kvartal 3 nettoomsättningen 111,4 (87,8) MSEK, rörelse-resultatet 14,2 (7,0) MSEK, resultatet efter skatt 8,7 (2,2) MSEK och resultatet per aktie 3,27 (0,83) SEK
• Sonesson Inredningar startar produktion i Polen i egna lokaler

Våra aktieägare har varit delaktiga i en stor kursuppgång under året. Med en uppgång på inte mindre än 140 procent för B-aktien, placerar vi oss i det absoluta toppskiktet gällande kursutvecklingen bland företagen på Stockholmsbörsen.

Omsättning och resultat under tredje kvartalet nådde huvudsakligen våra förväntningar. Orderingången är fortsatt god och indikerar att andra halvåret följer det traditionella säsongsmönstret att vara mer lönsamt än första halvåret. Vi förväntar oss också fortsatt att året som helhet kommer att överträffa 2004.

Inom Sonesson Inredningar har resultatet förbättrats genom fortsatta kostnadsbesparingar. Detta i kombination med satsningar på marknadssidan medför att vi förväntar oss fortsatt goda resultat. Orderingång och fakturering inom MW Security fortsätter att öka och den resultatmässiga trenden pekar nu uppåt. Omsättning och resultat inom Soft Center är lägre än förra året, huvudsakligen till följd av engångsersättning och hyresintäkter från Ericsson under 2004. Nyuthyrningen under året har dock medfört att 26 nya hyresgäster tillkommit, varvid vakansgraden har sjunkit från 37,0 procent vid årsskiftet till 32,8 procent per den 30 september.

Vårens refinansiering av koncernen leder till väsentliga förbättringar i finansnettot.

Det tidigare nämnda avtalet om likviditetsgarant fungerar fortsatt tillfredsställande. Våra aktieägare har nu möjlighet att köpa till eller avyttra multipla handelsposter utan att märkbart påverka marknads-priset.

Under tredje kvartalet bildade Sonesson Inredningar ett dotterbolag i Polen, SONO Poland Sp. z o. o. Efter periodens utgång har ett markområde med fabriksbyggnad förvärvats i Swinouscie, endast någon kilometer från färjeförbindelsen till Ystad. Produktion med i första hand metallbearbetning påbörjas under fjärde kvartalet. Avsikten med investeringen är att förlägga arbetsintensiv bearbetning i ett land med lägre kostnadsnivå för att stärka konkurrenskraften. Investeringen förväntas bidra resultatmässigt redan från första kvartalet 2006.


Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Soft Center och Active Design. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer.