Broström AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:51 CEST

Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467

• Tredje kvartalet klart starkare än tidigare år.
­ - Stark inledning och avslutning av kvartalet
­ - Den säsongsmässiga avmattningen kortare än vanligt
­ - God beläggning av Broströms fartygsflotta

• Resultat efter finansnetto januari - september MSEK 440 (241).
­ - Nettoomsättning MSEK 2 691 (2 361)
­ - Resultat efter skatt MSEK 371 (386 inkl engångseffekt av införd tonnageskatt med MSEK 181)
­ - Resultat per aktie SEK 11,25 (12,93 inkl engångseffekt av införd tonnageskatt med SEK 6,19)
­ - Avkastning på sysselsatt kapital 14,2 % (10,3)

• Resultat efter finansnetto tredje kvartalet MSEK 93 (44).
­ - Nettoomsättning MSEK 944 (742)
­ - Resultat efter skatt MSEK 79 (40)
­ - Resultat per aktie SEK 2,35 (1,33)

• Eget kapital (exkl utdelning och apportemission) ökade under perioden med MSEK 674 (SEK 20,65 per aktie) inkl valutaomräkningsdifferenser med MSEK 303 (IFRS).

• Kassaflöde och disponibel likviditet.
­ - Kassaflöde per aktie 14,71 (13,77)
­ - Disponibel likviditet uppgick till MSEK 1 025 (828 per 2004-12-31)
­ - Lämnad utdelning MSEK 162

• Utökning av transportkapaciteten under tredje kvartalet.
­ - Fartygen BRO EDWARD och EVINCO levererade från varv i Kina

• Utsikter för 2005.
Inledningen på fjärde kvartalet 2005 har präglats av en stark fraktmarknad inom Broströms segment. Strukturella förändringar och ökade regionala obalanser innebär ett fortsatt ökat transportbehov. Utsikterna bedöms som fortsatt goda för resten av året och in i 2006.


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.