Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:54 CEST

Koncernens nettoomsättning uppgick till 492 Mkr (500).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 158,2 Mkr (117,6). I
resultatet ingår fastighetsförsäljningar med 7,9 Mkr (0) samt
orealiserade värdeförändringar med 39 Mkr (0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 175,4 Mkr (84,9) vilket
motsvarar 11,70 kr/aktie (5,50).

Hyresintäkterna uppgick till 308 Mkr (344). Hyresintäkterna för tredje
kvartalet motsvarar på årsbasis 421 Mkr. För 2004 var hyresintäkterna
461 Mkr. Under 2005 har förändringar i fastighetsbeståndet skett.

Under kvartalet har Sickla Köpkvarter invigts i och med öppnandet av
Sickla Galleria den 22 september. Starten blev lyckad och Sickla
Köpkvarter har nu etablerat sig som en av regionens stora handelsplatser
med en förväntad omsättning 2006 på 1,6 Mdkr.

För helåret 2005 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive
orealiserade värdeförändringar, uppgå till 145 Mkr, vilket är en ökning
med 5 Mkr jämfört med föregående prognos. Resultatet efter skatt,
exklusive orealiserade värdeförändringar, bedöms för 2005 uppgå till 160
Mkr, vilket motsvarar 10,90 kr/aktie. För 2004 uppgick resultat efter
skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar, till 121,9 Mkr vilket
motsvarar 7,89 kr/aktie.


Bilaga: Delårsrapport 8 sidor.

Stockholm 2005-10-19
LjungbergGruppen AB (publ)


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet
förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen.
LjungbergGruppen-aktien är sedan 1994 noterad på Stockholmsbörsens
O-lista.

Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=141806&fn=wkr0019.pdf