HQ Fonder AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 09:00 CEST

• Förvaltningsarvodena uppgick till 123,0 (105,7) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 24,1 (24,2) MSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,74 (5,76) SEK.
• Beslut om fusion med Hagströmer & Qviberg AB (”H&Q”).

Intäkter
Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvodena, uppgick under januari-september 2005 till 123,0 (105,7) MSEK, en ökning med 16%. Intäktsökningen förklaras främst av goda och positiva förvaltningsresultat, vilka bidragit till att det förvaltade kapitalet vuxit kraftigt.

Under juli-september uppgick rörelseintäkterna till 46,6 (33,7) MSEK, en ökning med 38% jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseintäkterna är de högsta HQ Fonder redovisat något enskilt kvartal.

Resultat
Resultatet före skatt uppgick till 33,8 (33,6) MSEK, vilket är en ökning med 1%. Vinsten per aktie uppgick till 5,74 (5,76) SEK. Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om 4,3 MSEK till följd av den beslutade fusionen med H&Q. Vinstmarginalen har påverkats av att provisionskostnaderna, dvs ersättningen till distributörer och rabatter till PPM, ökat relativt sett mer än intäkterna.

För perioden juli-september uppgick resultatet före skatt till 15,0 (11,6) MSEK, vilket är en ökning med 29%. Vinsten per aktie under samma period uppgick till 2,55 (1,99) SEK. Resultatet är det högsta HQ Fonder redovisat något enskilt kvartal. Av de ovan nämnda fusionskostnaderna avser 1,1 MSEK perioden juli-september.

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick per den 30 september 2005 till 56,2 (57,3 per den 31 december 2004) MSEK, motsvarande 13,39 (13,65) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 78,6 (77,3) MSEK.

Nettoflöden och förvaltat kapital
Nettoflödet, dvs insättningar minus uttag, uppgick under januari-september 2005 till +234 (+212) MSEK. Totalt hade aktiefonderna ett nettoflöde om +269 (+253) MSEK. HQ Rysslandsfond och HQ Strategifond är de fonder som attraherat mest kapital. Under juli-september 2005 uppgick nettoflödet till +167 (-82) MSEK.

Förvaltat kapital uppgick per den 30 september 2005 till 13 200 (9 800 per den 31 december 2004) MSEK. Av HQ Fonders förvaltade kapital är 97% investerat i koncernens aktiefonder.

Fondernas utveckling
Samtliga fonder uppvisade en positiv avkastning under januari-september 2005. Därmed lyckades förvaltningen med sin viktigaste målsättning, att få fondandelsägarnas kapital att växa. Bäst utveckling har HQ Rysslandsfond uppvisat med en uppgång på hela 86,4%. Även HQ Tillväxtmarknadsfond har utvecklats mycket starkt med en uppgång på 45,2%. Det var också dessa två fonder som utvecklades starkast under perioden juli-september, med uppgångar på 41,5% respektive 19,6%. Bolagets största fond, HQ Strategifond, har stigit med 23,7% sedan årsskiftet och uppgången under perioden juli-september var 10,2%.

Flertalet aktiemarknader har uppvisat en positiv utveckling under årets tre första kvartal. I synnerhet har utvecklingen på Tillväxtmarknaderna varit stark. På dessa marknader dominerar ofta råvaruproducenter och höga råvarupriser har därför haft en positiv effekt. Inte minst den ryska marknaden har gått bra, bl a till följd av det höga oljepriset.

Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se.

Utsikter
Förvaltningsresultatet och därmed intäkts- och resultatutvecklingen påverkas av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan konstateras att de positiva förvaltningsresultaten de senaste åren bidragit till att det förvaltade kapitalet vid ingången till det fjärde kvartalet 2005 är det högsta HQ Fonder någonsin haft vid ingången av ett kvartal.

Beslut om fusion med Hagströmer & Qviberg
Extra bolagsstämma i HQ Fonder den 5 augusti 2005 beslutade att godkänna den av styrelserna för HQ Fonder AB och H&Q upprättade fusionsplanen. Samma dag fattades även samma beslut av extra bolagsstämma i H&Q.

Enligt fusionsplanen går H&Q och HQ Fonder AB samman genom en aktiebolagsrättslig fusion, där H&Q är det övertagande bolaget. För varje aktie i HQ Fonder AB erhålls 0,62 nyemitterad stamaktie i H&Q. Berättigade att erhålla de nyemitterade stamaktierna kommer vara de som är upptagna i HQ Fonders aktiebok per dagen för Bolagsverkets beslut om registrering av fusionen. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske den 28 oktober 2005, kommer HQ Fonder AB att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till H&Q. Sista dag för handel med HQ Fonderaktien beräknas bli den 25 oktober och de nyemitterade H&Q-aktierna beräknas levereras den 1 november.

HQ Fonder omauktoriserat
Finansinspektionen har per den 6 oktober 2005 med stöd av lagen (2004:46) om investeringsfonder omauktoriserat HQ Fonder Sverige AB.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2005: januari 2006 1

1 Förutsatt att fusionen med H&Q verkställs i slutet av oktober 2005 avser det sammanslagna bolaget att redovisa konsoliderade räkenskaper för den sammanslagna koncernen från det fjärde kvartalet 2005. HQ Fonders bokslutskommuniké 2006 utgår då.

Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se.

Stockholm den 14 oktober 2005
HQ FONDER AB

Hans Hedström, verkställande direktör
Tel. 08-5220 2600


Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se