SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:00 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Koncernen
- Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK
- Eget kapital ökade de tre första kvartalen med 52,5 MSEK
- Soliditet: 71,9 (54,7) %
- Rörelsemarginal: 23,8 (10,9) %
- Vinstmarginal: 25,4 (12,9) %
- Kassaflödet från den löpande verksamheten: 44,0 MSEK
- Resultat efter skatt per aktie: 13,10 kr


Affärsidé
SBCs affärsidé är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för.

Koncernen 2006-01-01--2006-09-30
Koncernens intäkter uppgick till 302,8 (180,1) MSEK. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 68,1 (16,8) MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av försäljningen av andelar i Sveart Lotten B ekonomisk förening.

Tredje kvartalets intäkter uppgick till 88,1 (42,8) MSEK, resultat efter skatt 14,2 (-1,5) MSEK.

Förändringar i varulager avser köp och försäljning av fastigheter under perioden. Kassaflödet har förbättrats under tredje kvartalet framförallt beroende på ett förbättrat rörelseresultat.

Verksamheten
Förvaltning
SBCs tjänster åt bostadsrättsföreningar fortsätter att efterfrågas. Intäkterna ökar som planerat trots en hårdare konkurrens på marknaden. Vi utröner förutsättningarna för förvärv av förvaltningsuppdrag från andra aktörer eller köp av bolag. Diskussioner pågår men det är ännu för tidigt att ha en uppfattning om utgången av dessa.

Det överskott som genereras från redovisningsmedel, såväl värdeförändringar och räntor, ingår i intäkterna. Stigande räntor har haft en negativ påverkan på marknadsvärdet av räntebärande värdepapper. Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte under perioden 135,7 MSEK.
Kostnaderna har ökat något mer än förväntat till följd av en ökad personalrörlighet. Elektronisk fakturahantering kommer att börja införas under januari 2007 för att successivt minska kostnaderna.

Resultatet för verksamheten uppgick för perioden till 16,0 (21,9) MSEK. Skillnaden i resultat beror på förändringar av marknadsvärdet på räntebärande papper.

Projektutveckling
Bostadsprojekten för SBCs bosparare löper som planerat och försäljningen går bra. I pågående projekt finns 37 lägenheter kvar till försäljning. Den 1 juni påbörjades försäljning av 78 lägenheter i Högdalen, Stockholm. 60 lägenheter är nu sålda. Byggnationen beräknas starta i början av november. Inga byggnationer påbörjas förrän 50 procent av lägenheterna har sålts. Det finns inga osålda lägenheter i av SBC färdigställda projekt.

Intäkterna har utvecklats enligt plan. Under tredje kvartalet har en fastighetsförsäljning gjorts till Brf Örtjärn i Härryda.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 63,8 (5,7)MSEK.

Moderbolaget 2006-01-01 -- 2006-09-30
Intäkterna i moderbolaget uppgick under perioden till 141,3 (145,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 11,0 (20,6) MSEK. Det överskott som genereras från redovisningsmedel, såväl värdeförändringar och räntor, ingår i intäkterna. Stigande räntor har haft en negativ påverkan på marknadsvärdet av räntebärande värdepapper. Detta förklarar minskningen av såväl årets intäkter som resultat i jämförelse med föregående år.

Under perioden har investeringar skett med 0,6 (0,8) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2006 till 150,0 MSEK, en minskning med 6,0 MSEK sedan årsskiftet 2005/2006.

Övrigt
Anställda i bolaget kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut i styrelsen. För detta har ingen reservering gjorts.

VD Ulrika Francke har sagt upp sig från sin tjänst och slutar den 12 november. Helena Skåntorp har utsetts till ny VD och hon tillträder sin tjänst den 8 januari. Under mellantiden kommer CFO Hjördis Berg att vara tf VD.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm 23 april 2007.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké 2007-02-21


Stockholm 2006-11-01

Ulrika Francke, VD