Genovis

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:47 CET

· Resultat efter skatt för perioden uppgick till - 3 401 KSEK (- 2 157 KSEK).
· Bolaget genomförde premiärvisning av produkter på mässa i Köpenhamn.
· Sedan den 14 september handlas Genovis aktie på First North, som är en del av den nordiska börsen OMX.
· Ytterligare två affärsområden har tillkommit, leverans av siRNA och magnetisk märkning av celler.


Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning.
Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att skapa nya effektiva läkemedel.

VDs kommentar

Senaste kvartalet har dominerats av ett intensivt arbete med att förbereda premiärvisningen av produkterna på den internationella BioTech/ScanLab mässan i Köpenhamn. Intresset för Genovis på mässan var mycket stort.
Tidigt i våras var vår målsättning att lansera produkter och marknadsföra dem inom ett affärsområde kallat genöverföring. Utvecklingen under året har gått fort framåt. Vi kan redan nu visa vår NIMT(tm) teknologi i form av produkter inom tre olika affärsområden; genöverföring, leverans av siRNA och märkning av celler.
Vi har följt upp produktlanseringen genom att påbörja ett flertal projekt tillsammans med referenskunder. De tre olika affärsområdena finns alla representerade i projekten. Kundernas feedback är en viktig del i vår fortsatta marknadsföring. Mässan i Köpenhamn blev startskottet för en ny fas i Genovis utveckling. För alla inblandade, och inte minst för mig själv, är det en mycket positiv upplevelse efter flera års utvecklingsarbete.

Sarah Fredriksson
VD Genovis AB

Verksamhet
Inom preklinisk forskning och grundforskning behövs det metoder och verktyg för att studera hur olika substanser som läkemedelskandidater eller ett nytt arvsanlag påverkar olika sorters celler i kroppen. Celler från människa, t.ex. celler från en tumör, kan odlas (växa och föröka sig) i ett provrör på laboratoriet. Genovis har utvecklat en patenterad teknologi, kallad NIMT(tm) (NanoInducedMagneticTransfer) technology, som är avsedd för att föra substanser in i enskilda celler i sådana cellkulturer som används som modellsystem i preklinisk forskning.
Produkterna som ingår i konceptet är dels ett laboratorieinstrument, NIMT(tm) NanoHeater, och dels en serie reagens, NIMT(tm) FeOdots ( en lösning med nanopartiklar). Samtliga produkter är avsedda för laboratoriebruk.
Under det senaste kvartalet har NIMT(tm) teknologin anpassats för att möta behoven inom de tre affärsområdena, genöverföring, siRNA och magnetisk märkning av celler. Bolagets resurser har under perioden koncentrerats till att lansera NIMT(tm) teknologin och inleda projekt med referenskunder inom samtliga tre affärsområden.

Organisation
Under perioden ökade antalet anställda i bolaget med en heltidsanställd. Per den 30 september 2006 hade Genovis sex anställda.

Intäkter och resultat
Periodens intäkter om 108 KSEK (200 KSEK) utgörs av ett stipendium från Medicon Valley Academy. Resultatet för perioden uppgick till - 3 401 KSEK (- 2 157 KSEK).

Investeringar
Under perioden har investeringar i immateriella tillgångar (fortsatt utveckling av patent och prototyp) gjorts med 2 476 KSEK (696 KSEK). Investeringar i materiella tillgångar avseende bland annat laboratorieutrustning har gjorts med 209 KSEK (1 213 KSEK).

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel per den 30 september 2006 uppgick till 2 696 KSEK ( 1 666 KSEK).

Genovis aktie
Från och med den 14 september 2006 handlas Genovis B-aktie på First North, som är en del av den nordiska börsen OMX.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Styrelsen har den 2 november 2006 beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 22 november 2006. Syftet med nyemissionen är att finansiera utökade marknadsaktiviteter och produktion samt inleda försäljning internationellt i enlighet med fastlagd strategi.


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med RR20. Redovisningsprinciper, samt uppskattningar och bedömningar, är oförändrade jämfört med föregående år.