AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:27 CET

(Aktietorget: ALPH)

• Nettomsättning 0 KSEK (0)
• Resultat efter skatt uppgick till -2 372 KSEK (-1 340)
• Resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (-0,51)
• Likvida medel uppgick till 12 048 KSEK (38)
• Soliditet 89% (3%)
Händelser efter periodens utgång
• Samarbetsprojektet med Statens Veterinärmedicinska Anstalt har startat
• Det första instrumentet i förserien av QuanTyper har levererats till AlphaHelix
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamhet
AlphaHelix utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis fågelinfluensavirus, som spåra smittkällan via databaser på Internet. AlphaHelix har utvecklat QuanTyper, avsedd för diagnostik och
MegaCycler avsedd för storskalig forskning.

Affärsmodellen på lång sikt är att samarbeta med en partner som har en global försäljnings- och serviceorganisation. För att attrahera en sådan partner och erhålla fördelaktiga samarbetsvillkor är det kritiskt att bolaget kan visa konkurrenskraftiga resultat från referenskunder. Inledningsvis kommer AlphaHelix därför att direkt bearbeta lämpliga slutkunder.

Antalet anställda uppgick till fem personer vid periodens slut, varav fyra män och en kvinna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 350 aktieägare.

Förserie av QuanTyper
Den i augusti avslutade nyemissionen tillförde bolaget ca 25,7 MSEK före emissions-kostnader. Affärsstrategerna AB tecknade för 12,5 MSEK, privatpersoner för 7,5 MSEK och institutionella investerare för 5,7 MSEK. Emissionslikviden används för att, i samarbete med PartnerTech, ta fram en förserie av QuanTyper i ett projekt som startades i mars i år. Per den 30 september har 5,3 MSEK förbrukats i projektet, som totalt beräknas kosta ca 12,9 MSEK (exklusive internt nedlagd tid och patentkostnader).

Marknad och samarbeten
AlphaHelix har valt att initialt fokusera på veterinärmarknaden för att den har lägre regulatoriska krav än humanmarknaden, vilket i sin tur beräknas ge bolaget intäkter i ett tidigare skede.

AlphaHelix slöt i juni ett strategiskt samarbetsavtal med Statens Veterinär-medicinska Anstalt (SVA). Avtalet med myndigheten innebär att AlphaHelix och SVA gemensamt ska ta fram ”testkits” för olika virusanalyser (s k paneler) baserat på Quan-Typer och Capillette (AlphaHelix reagenspatroner). Befintliga reagenser på marknaden kommer att användas. Initialt kommer ”testkits” för influensa (inkl fågelinfluensa) samt mul- och klövsjuka att utvecklas.

Om samarbetet faller väl ut kommer SVA att rekommendera andra referenslaboratorier inom FN:s organisation för djurhälsa (OIE) att prova AlphaHelix instrument och ”testkits”. Under en kortare tid planerar AlphaHelix att erbjuda kunderna provning av QuanTyper utan köptvång. AlphaHelix beräknar att order från sådana referens-laboratorier kommer under första halvåret 2007.

Det finns ett stort intresse för QuanTyper på den asiatiska marknaden och kontakter med möjliga samarbetspartners har etablerats under perioden.

Vetenskapliga rapporter
I projektorganisationen ingår professor Sandor Belak, forskningschef på SVA. Belak skriver i artikeln ”Early Warning” i FN-organet IAEA:s bulletin 48/1 september 2006, om möjligheterna att med hjälp av snabb PCR-analys bekämpa spridningen av smittsamma djursjukdomar såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull481/index.html. Fågelinfluensan har hittills spridit sig till 51 länder. Många av dessa länder är fattiga och tätbefolkade och sjukdomen leder till enorma ekonomiska förluster för hundratals miljoner människor. Som exempel nämner han att utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien 2001 kostade mer än 69 miljarder kronor för den privata sektorn och mer än 41 miljarder kronor för den offentliga sektorn.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 30 september till 12,0 MSEK och soliditeten till 89%. Kassan beräknas räcka till och med maj 2007 enligt tidigare plan.

AlphaHelix har under perioden återbetalat kortfristiga lån plus ränta om ca 10,6 MSEK, varav lån från Affärsstrategerna AB ca 10,2 MSEK respektive lån från Mats och Stig Malmqvist ca 0,4 MSEK. Merparten av lånen från Affärsstrategerna togs under 2006 för att finansiera förserietillverkningen när anmälningsperioden i nyemissionen för-längdes. Syftet var att inte försena förserien.

Optionsprogram
Två externa styrelseledamöter, tre ledande befattningshavare och en medlem av det vetenskapliga rådet tecknade i augusti köpoptioner motsvarande 77 400 aktier i AlphaHelix. Optionerna erbjöds på marknadsmässiga villkor och lösenkursen är 24 kronor per aktie. Köpoptionerna medför ingen utspädning då de avser befintliga aktier ägda av Affärsstrategerna AB.

Per Ersson har på konsultbasis engagerats som bolagets CFO på deltid1. Per Ersson är även anställd på Affärsstrategerna AB som Investment Manager och han har tidigare varit Controller på Allgon System AB.

Händelser efter periodens utgång
AlphaHelix flyttade i början av oktober till nya lokaler, som är mer ändamålsenliga och dessutom något billigare än de gamla.

Beslut har tagits om att likvidera det helägda och vilande dotterbolaget AlphaHelix Scientific Solutions AB. AlphaHelix styrelse anser att det inte föreligger något behov av att starta någon verksamhet i dotterbolaget plus att ett eventuellt framtida nyttjande av bolaget skulle vara förenat med en mängd nya redovisningsregler samt extrakostnader för koncernredovisning och koncernrapportering.

Nästa rapport
Bokslutskommuniké 22 februari 2007

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 4 796 442
Handelspost: 300
Likviditetsgarant: Kaupthing Bank Sverige AB
Org. nr: 556555-4382

Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-fört med senaste årsredovisning. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.


Uppsala den 9 november 2006

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Malmqvist, VD, 0707-70 80 09
Per Ersson, CFO, 0708-66 24 45

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Kungsängsvägen 29
Tel +46-18-12 07 01
Fax +46-18-12 07 03
753 23 Uppsala www.alphahelix.com