Heba Fastighets AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:01 CET

Hyresintäkterna under perioden januari-september 2006 uppgick till 145,6 (153,8) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 211,9 (54,9) Mkr.
I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 41,5 (1,4) Mkr samt orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet enligt extern värdering per den 30 juni 2006 med 115,2 (0) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 208,9 (39,7) Mkr vilket motsvarar 15,18 (2,89) kr per aktie.

Det egna kapitalet var 1 623,1 (1 289,1) Mkr motsvarande en soliditet om 65,3 (55,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 20,5 (22,7) Mkr.

Förvaltningsresultatet 2006 beräknas, på grund av genomförda försäljningar,
bli lägre än 2005, vilket är i linje med tidigare prognos. Försäljningen av fastigheterna i Hässelby innebär dock en betydande realiserad vinst.
Stockholm den 9 november 2006
HEBA Fastighets AB (publ)

Nils Hedberg
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Nils Hedberg, tel: 08-442 44 40.