El & Industrimontage Svenska

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:14 CET

El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 750 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftförsörjning, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenhet och hög teknisk kompetens är El & Industrimontage en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Koncernens aktie är noterad sedan 2001 och handlas på First North.

För tredje kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 207,8 Mkr (223,0 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 Mkr (2,2 Mkr).
För de nio första månaderna 2006 uppgick koncernens nettoomsättning till 664,4 Mkr (577,0 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,1 Mkr (3,4 Mkr).
Orderingången för de nio första månaderna uppgick till 782,4 Mkr (522 Mkr), en ökning med 50 %.
Orderstocken uppgick till 523,3 Mkr (467,1 Mkr).

Kommentarer
Resultatet förbättrades för andra kvartalet i rad jämfört med fjolåret. Det är framför allt inom koncernens största affärsområde, Entreprenad, som resultatet utvecklats väsentligt bättre än i fjol. Koncernen har här framgångsrikt tagit tillvara på den förbättrade konjunkturens möjligheter.
Tredje kvartalet är till stora delar en semesterperiod men marknadsaktiviteten har varit fortsatt hög och ett större antal order har vunnits. Orderingången för årets första nio månader ligger +50 % mot fjolåret. I kvartalet har stora resurser lagts ned på offertarbeten, vilket förväntas ge ytterligare förbättrat resultat framöver.


Marknad
Elteknikmarknaden i Sverige visar på en fortsatt god tillväxt som förväntas bestå under andra halvåret 2006 och helåret 2007. Bedömningen är att de segment (kraft, infrastruktur, service och tele/säkerhet) där koncernen har ett speciellt fokus kommer att utvecklas bättre än branschen i övrigt.
Bedömningarna stöds i en ny branschrapport som EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, publicerat. Prognoserna pekar på en volymtillväxt med 5 procent i år och 3 procent nästa år. De stora sektorerna industriinstallationer och svagström väntas växa med 4-5 procent 2006 och helåret 2007.

Omsättning och resultat
För tredje kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 207,8 Mkr (223,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,5 Mkr (2,2 Mkr).
För de nio första månaderna uppgick koncernens nettoomsättning till 664,4 Mkr (577,0 Mkr), en ökning med närmare 15 %. Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,1 Mkr (3,4 Mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,9 kr (1,0 kr).

Likviditet och finansiell ställning
Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick per 30 september till 41,5 Mkr (18,0 Mkr). Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 1,3 Mkr (19,4 Mkr).
Eget kapital per aktie uppgick till 36,5 kr (31,6 kr).
Soliditeten uppgick till 37,5 % (34,8 %). Totalt antal aktier uppgår till 3 093 050 st.

Personal
Antalet anställda per 2006-09-30 uppgick till 769 personer (683).

Moderbolaget
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under perioden till -3,5 Mkr (0,8 Mkr).

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Mikael Olsson har anställts som ny chef för affärsområde Teknik/Service, tillika VD för El & Industriteknik Svenska AB, samt El & Industriservice Svenska AB. Olsson kommer närmast från en tjänst som CFO och stabschef på G4S (f.d. Falck Security) och tillträder sin nya befattning under januari månad 2007.

Utsikter för helåret 2006
Styrelsens bedömning att fjolårets resultat kommer att överträffas ligger fast.

Kommande informationstillfällen
Årsstämma hålls den 10 maj 2007 i Umeå.
Bokslutskommuniké 2006: 21 februari 2007
Kvartalsrapport 1: 10 maj 2007


Styrelsen den 15 november 2006


Bolaget redovisar enligt IFRS, vilket främst medfört förändringar avseende goodwill avskrivningar. Rapporten har ej varit föremål för revisorns granskning.


För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef, tfn 090-15 46 79 , 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com