OraSolv AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:12 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44313

ORASOLV: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

- Nettoomsättningen uppgick till 1,11 MSEK (1,27 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till-2,25 MSEK (-1,93 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick för året till -2,21 MSEK (-1,88 MSEK)
- Likvida medel uppgick till 10,95 MSEK vid periodens slut


(Siffror inom parentes gäller motsvarande period 2005)


VD Kenneth Sternberg kommenterar:

OraSolv AB lyckade nyemission under sommaren 2006, möjliggör att vi nu kan påskynda arbetet med att ta fram och lansera nya produkter för minimalinvasiv tandvård och Infection Control. Vi kan utnyttja vårt globala distributionssystem mera effektiv genom att sälja flera tandvårdsprodukter och bli en intressant partner för andra dentala produktbolag samt fortsätta introduktionen av Carisolv® i Fjärran Östern och Latinamerika. Arbetet med att hitta intressanta bolagsförvärv inom dentalbranschen fortlöper och diskussioner pågår. Bolaget letar också globalt efter intressanta tandvårdsprodukter som kan säljas genom OraSolv AB distributionsnät. För 2007 förväntar vi oss en betydande ökad omsättning beroende på nya produktlanseringar och ökade försäljningsinsatser samt försäljningsstart på ett flertal nya marknader.

Nya produkter och lanseringar

OraSolv AB har nyligen tecknat ett överlåtelseavtal med Winway AB, till en innovativ produkt inom området Infection Control. OraSolv AB förvärvar produkträttigheterna från Winway AB för 500,000 kr i OraSolv aktier samt en royalty baserad på framtida bruttovinst. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma den 14 december 2006 beslutar att anta styrelsens förslag om en riktad nyemission. Produkten bedöms kunna ersätta befintliga medel för handdesinfektion som används inom vården. Studier inleds under närmaste tiden för att bekräfta medlets effekter och samtidigt undersöks en breddning av marknaden till att omfatta även en kommande försäljning i konsumentledet. Winway AB har utvecklat och provproducerat denna produkt. Produkten beräknas vara klar för försäljning mot kund under första halvåret 2007 och kommer initialt att säljas genom det omfattande globala distributionsnät som OraSolv AB byggt upp i ett 50-tal länder. Marknadspotentialen bedöms som stor och vi kommer i ett senare skede lämna en uppskattning av denna. Förvärvet av desinfektionsprodukten är ett led i OraSolv AB nya strategi att hitta innovativa vårdprodukter med global marknadspotential.

OraSolv AB har under hösten inlett marknadsintroduktionen mot återförsäljare av EPC och MaxiDrive, två nya multifunktionella maskiner för karies, endodonti (rotfyllning), och profylaktik (förebyggande tandvård). Produkterna är innovativa, enkla och har funktionalitet till konkurrensmässiga priser. Marknadsföringen kommer att fortgå under första halvåret 2007 och försäljning ska successivt inledas när väl en del marknadstester är avslutade. De två maskinerna beräknas även att ha betydelse för försäljningen och marknadsföringen av Carisolv®, OraSolv AB metod för borttagning av karies, då både EPC och MaxiDrive är specialutvecklade med tanke på att utnyttja metodens minimalinvasiva tänkande vid behandling av karies. EPC skall ha en förhållandevis låg prisbild medan MaxiDrive planeras ligga på ett för branschen normalpris men ge åtskilliga mervärden i form av nya möjligheter och ett enkelt handhavande. Bolaget bedriver även utveckling av nya medel inriktade på ett biologiskt
minimalinvasivt synsätt inom områden som tandlossning, rotfyllning och karies.

Distributionsnätverk

Inför kommande produktlanseringar där multifunktionsmaskinerna EPC och MaxiDrive samt desinfektionsmedlet är först ut, står OraSolv AB väl förberett med ett 40 tal distributörer som täcker över 50 marknader runt om i världen. Bolagets styrelse och ledning har tagit ett beslut att utnyttja detta nätverk av väletablerade distributionsbolag till att erbjuda dessa ytterligare dentala spetsprodukter. Arbete pågår att både nationellt och internationellt spåra nya spännande innovationer inom tandvården.

Nya patent

Styrelsen i OraSolv AB har sedan tidigare beslutat att satsa på forskning rörande framtagning av en biologiskt exakt kariesindikator. Resultat från forskningen visar nu att det finns mycket goda förutsättningar att utveckla vidare till färdig produkt. Bolaget har därför lämnat in en patentansökan och planerar nu att inleda produktutveckling av de positiva forskningsresultaten. Målsättningen är att ta fram en kariesdetektor inriktad på att användas i tandvårdens dagliga behandling av karies i dentinet. Forskare knutna till OraSolv AB och Göteborgs Universitet (avd. för Biokemi, Biomaterialvetenskap och Cariologi) har under ett par års tid arbetat efter en hypotes om att det går att identifiera en specifik indikator för karies i dentinet. Hypotesen bekräftas nu i en serie av nyligen avslutade studier. OraSolv AB har därför lämnat in en ansökan om patent kring upptäckten att det existerar en biologiskt specifik och identifierbar indikator för karies i dentinet. Den internationella marknaden för kariesindikatorer bedöms som mycket stor då de befintliga indikatorer som idag marknadsförs anses vara osäkra och därmed uppmuntrar ibland till att för mycket tandsubstans avverkas samt är ej biokemiskt specifika för karies i dentinet. En specifik indikator har därför ett högt värde i tandvårdens rutinmässiga behandling av karies.

Forskningen kring Carisolv® har hittills resulterat i över 140 vetenskapliga referenser utförda vid några av världens mest kända forskningsinstitutioner. Här ingår även en omfattande forskning om de i Carisolv® ingående substanserna vilket har resulterat i lovande resultat som nu kan leda tillpatentansökningar och därefter nya produkter. I november 2005 beslutade vi att satsa på utvecklingen av ett nytt patent som är godkänt i både EU och USA rörande behandling av tandens rotyta och dess omgivande vävnad. Patentet omfattar möjligheten att skapa nya medel att användas vid behandling av tandlossningssjukdomar och tandköttsinflammation. Diskussioner har inletts med potentiella internationella samarbetspartners. Utvecklingen av nya patent fortsätter och vi räknar med att kontinuerligt kunna lämna in patentansökningar inom ett antal dentala områden under de närmaste åren.

Förvärv

Representanter från OraSolv AB har haft ett flertal möten med möjliga förvärvskandidater i dentalbranschen. Här pågår fortfarande diskussioner som kan leda till både förvärv och kommande joint ventures både i Sverige och internationellt. Förvärvsprocessen är tidskrävande bl.a. beroende av från säljarna för höga förväntningar på förvärvspris.

Framtidskliniker

Planering av tandvårdens framtidskliniker fortskrider. Dessa kliniker kommer att innebära ett nytänkande både när det gäller vård och utveckling av nya produkter samt utbildning. Tanken är att snabbare få ut både svenska och internationella dentala innovationer på marknaden, samla internationell kunskap, bedriva högklassig vård och utbildning vid dessa enheter. Här planeras även att utnyttja det stora internationella nätverk av forskare som vi byggt upp under det senaste decenniet med utvecklingen av Carisolv®.

Carisolv®

Vi har under det senaste året fortsatt att bygga ut vårt distributionsnät och samtidigt utvärderat våra gamla distributörer. Detta har inneburit att vi bland annat tecknat avtal med Sydkorea och Taiwan, samt håller på att studera marknaden i USA, Mexiko, Singapore och Argentina. I Brasilien avser vi att inom kort starta ett joint venture bolag med svenska Trollplast AB.
Carisolv® fortsätter att ta tid att positionera på olika marknader. Jag har en stark tro på att minimalinvasiv kariesbehandling tillhör framtidens behandlingsformer. Vi vet sedan tidigare att paradigmskiften inom tandvården tar lång tid, men även att när det väl genomförts har en mycket lång livstid.

OraSolv AB fortsätter med sin inriktning att ta fram nya innovativa produkter för en minimalinvasiv tandvård. Dessa ska även tillvarata patienternas önskemål om en högkvalitativ vård under god komfort. Jag ser med tillförsikt fram mot de kommande årens arbete med att bygga upp ett starkt bolag.

Kenneth Sternberg
VD

OraSolv i korthet
OraSolv önskar vara delaktigt i en omstrukturering av den svenska dental-branschen och kommer aktivt att söka förvärva intressanta och kassaflödes-positiva bolag inom tandvården i Norden.

Bolagets verksamhet hittills grundas på utveckling och kommersialisering av Carisolv®, en vävnadsbevarande och patientvänlig metod bestående av gel och instrument för borttagning av karies. Produktsystemet utgör en viktig del i den globala och långsiktiga utvecklingen av minimalinvasiv tandvård. Behandling med Carisolv® medför att bevara så mycket som möjligt av tanden och att man uppnår en högre acceptans bland patienterna jämfört med konventionella metoder.

Bolagets aktier handlas på First North, en handelsplats organiserad av Stockholmsbörsen. OraSolv teckningsoptioner är noterade på First North och Teckningsoption I kan handlas fram till 30 november, 2006. Teckningskurs är 60 öre per aktie och för att teckna en aktie krävs en teckningsoption. Teckningsoption II ger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en ny aktie till 50 öre under perioden 1 december, 2006 till och med 30 november, 2008.

Finansiell utveckling
Försäljning
Bolagets nettoförsäljning under perioden uppgick till 1,11 MSEK (1,27 MSEK).

Kostnader och resultat
Rörelsens kostnader uppgick till -3,38 MSEK (-3,53 MSEK). Rörelsens resultat efter finansiella poster uppgick till -2,21 MSEK (-1,88 MSEK) och periodens resultat uppgick till -2,21 MSEK (-1,88 MSEK).

Bolagets likviditet och finansiella ställning
Kassa och bank uppgick per den 30 september 2006 till 10,95 MSEK. Soliditeten var 91 procent.

Övrigt
Vid periodens utgång var 3 personer anställda i bolaget. Under perioden har inga investeringar i inventarier genomförts.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)