ORC Software AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:13 CEST

Stark krona och låg marknadsaktivitet slår på resultatet
– Kvartalets största affär en kombinerad Orc/Neonet-lösning

Framför allt en svagare dollar har gett negativa valutakurseffekter i resultaträkningen och lett till att ACV (årsvärdet av kundkontrakt) sjunkit under kvartalet.


Licensförsäljningen har trots förändringar i regelverk och låga börsvolymer varit god. Däremot har en lägre börsomsättning sänkt transaktionsintäkterna.


Kvartalets churn (neddragningar/uppsägningar av kontrakt) är högre än snittet 2009. En betydande del av ökningen jämfört med förra kvartalet beror på uppsägningar initierade av Orc för lösningar som inte ingår i bolagets strategi.


Kvartalets största affärer är en kombinerad Orc/Neonet-lösning och en installation av Orcs nya tjänstebaserade erbjudande, Orc Hosted.


Årsvärdet av kundkontrakt (ACV)
var 692,1 (628,0) Mkr vid utgången av kvartal 3 2010. En ökning med 64,1 Mkr, 10 %, jämfört med kvartal 3 2009. Vid samgåendet uppgick ACV i Neonet till 52,1 Mkr.

Transaktionsnettot
uppgick till 23,4 (-) Mkr och transaktionsmarginalen uppgick till 36 (-) % för kvartal 3 2010.


Juli - September 2010

 • Rörelsens intäkter 255,6 (180,7) Mkr
 • Omsättningstillväxt 41 %
 • Rörelseresultat 17,4 (54,6) Mkr
 • Rörelsemarginal 7 (30) %
 • Resultat efter skatt 0,6 (36,4) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning 0,03 (2,40) kr

Januari - September 2010

 • Rörelsens intäkter 708,6 (524,5) Mkr
 • Omsättningstillväxt 35 %
 • Rörelseresultat 54,7 (146,6) Mkr
 • Rörelsemarginal 8 (28) %
 • Resultat efter skatt 25,5 (103,7) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning 1,24 (6,82) kr

Neonet-koncernen ingår från och med 1 april 2010. Faktisk transaktionsdag var den 7 april.

Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Den allmänna marknadssituationen med låga volymer på världens börser och osäkerhet kring vad de pågående regleringarna av finansmarknaderna ska leda till, gör att en del av våra befintliga och potentiella kunder har lönsamhetsproblem och skjuter investeringar i teknologi på framtiden. De omständigheterna har påverkat försäljningen av licenser under kvartalet, men trots det är den på en god nivå. Även neddragningar och uppsägningar av kundkontrakt har påverkats av den allmänna marknadssituationen och de steg till en högre nivå än tidigare under året. Totalt sett ledde detta till att vårt ACV minskade.

Det är glädjande att den största affären under kvartalet utgörs av en kombinerad Orc/Neonet-lösning. Dessutom har flera ytterligare korsförsäljningar gjorts, vilket visar att vi är på rätt väg med de lösningar vi kan erbjuda i den nya koncernen.


Det finns fler positiva signaler under kvartalet, som efterfrågan på lösningar för handel med ETF:er (börshandlade fonder) och strukturerade produkter i Europa, affärer inom energiområdet i USA och försäljningen av licenser till en lokal japansk bank.


Även transaktionsverksamheten påverkades av de låga volymerna med följd att intäkterna sjönk jämfört med föregående kvartal men med en oförändrad transaktionsmarginal. Mot slutet av kvartalet såg vi dock en positiv utveckling av både intäkter och marginal.


Låga volymer och osäkerhet kring regleringar kommer förmodligen att påverka även årets sista kvartal. Vi är dock övertygade om att ett antal pågående aktiviteter kommer att ge positiva effekter. Lanseringen av vårt nya kombinerade erbjudande, utvecklingen av våra tjänstebaserade lösningar, framtagandet av nya produkter och det fortsatta arbetet med lönsamheten inom transaktionsverksamheten.


Vi känner oss trygga med att nå såväl våra synergieffekter om 130 Mkr under 2012 som våra mål om en förväntad lägsta rörelsemarginal på cirka 20 % i en svag marknad och en rörelsemarginal om 35 % eller mer i goda tider.


Om Orc Software
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orcs lösningar finns tillgängliga både genom mjukvara och i form av kompletta, driftade tjänster.


Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap inom finansiell handel. Denna ligger till grund för lösningar som Orc Trading och Orc Brokerage, vilka bland annat erbjuder starka analysfunktioner, oöverträffad marknadstäckning, stöd för högfrekvenshandel och automatiserad handel, extremt låg fördröjning och effektiv riskhantering.


Genom affärsområdet Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäkleritjänster till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 20 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.


Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.


Orc Software är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).


Ytterligare information finns på
www.orcsoftware.com.

Kontaktinformation
VD Thomas Bill, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Anders Berg, telefon: +46 8 506 477 24