ACAP Invest AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:26 CEST

Delårsperioden januari – september 2010
Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 536,9 (527,5) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter -2,2 (6,2) MSEK, föregående år -11,0 MSEK exkluderat för engångseffekter
Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter 16,3 (9,5) MSEK
Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter 3,14 (1,79) SEK
Eget kapital per aktie 40,84 (47,80) SEK

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 185,3 (170,7) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 6,9 (4,2) MSEK
Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter 7,4 (4,3) MSEK
Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter 1,34 (0,81) SEK

Verksamhetsrapport

Koncernens nettoomsättning och resultat

Delårsperioden januari – september 2010
Orderingången har under året stadigt ökat och är efter perioden 17 procent högre än föregående år. Omsättningen för kvarvarande verksamheter under perioden uppgick till 536,9 (527,5) MSEK och rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -2,2 (6,2) MSEK. Detta innebär en förstärkning av rörelseresultatet med 8,8 MSEK jämfört med föregående år, rensat för den reavinst som då uppstod vid försäljning av rörelsefastigheter. Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 16,3 (9,5) MSEK, se not 3.

Tredje kvartalet 2010
Orderingången för kvarvarande verksamheter steg i perioden med 35 procent jämfört med samma period föregående år och omsättningen ökade med 9 procent. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades med 2,7 MSEK jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 185,3 (170,7) MSEK medan rörelseresultatet uppgick till 6,9 (4,2) MSEK. I finansiella intäkter ingår en reavinst om 5,4 MSEK hänförlig till försäljning av aktier i Multplx. Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,34 SEK.

SONOs
orderingång under tredje kvartalet fortsätter att vara väsentligt högre än motsvarande period 2009. Omsättning och rörelsemarginaler är också högre än samma period föregående år. För att stärka den framtida konkurrenskraften kommer ett flertal produkter att lanseras under det närmaste halvåret. De första nya produkterna beräknas vara klara för säljstart i slutet av 2010. De åtgärder som vidtagits gällande kostnadsstrukturen får full effekt under kvartal 4 och framför allt under 2011.

DISABs
orderingång för perioden är mycket bra, tyvärr kom den sent i perioden och ger därför mindre effekt under 2010 än förväntat. Positivt är dock att orderingången visar på en återhämtad marknad. Periodens resultat är dåligt och beror till stor del på lagerjusteringar, valutakursförluster och försäljning av begagnade maskiner med lägre marginaler.

CETECs
orderingång är i nivå med samma period föregående år. Omsättningen är bättre och rörelseresultatet något sämre. Sammanfattningsvis är tredje kvartalet sämre än förväntat. Marknaden framför allt inom entreprenad har stannat upp. Under september har dock förfrågningarna ökat och det ser bra ut inför 2011. Med en förstärkt säljkår är förutsättningarna bättre än på länge.

MW Securitys
orderingång under tredje kvartalet är högre än samma period föregående år. Även om förändringen är liten så ser vi en ökande aktivitet på marknaden och också en något förbättrad försäljning. I perioden har ett besparingsprogram motsvarande 4 MSEK på årsbasis genomförts. Detta positionerar bolaget för en lönsam tillväxt under 2011. Periodens negativa resultat förklaras av valutakursförluster och poster av engångskaraktär.

TPS
redovisades med början i oktober 2008 som avvecklad verksamhet. Under andra kvartalet såldes verksamheten, se not 7. En uppskjuten skattefordran om 17,5 MSEK aktiverades då avseende det skattemässiga underskottet i bolaget.

Koncernens finansiella ställning
Per den 30 september uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 15,9 (18,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter uppgående till 18,8 (3,4) MSEK.
Soliditeten uppgick till 41,1 (44,6) procent.
Eget kapital uppgick till 216,4 (253,3) MSEK, motsvarande 40,84 (47,80) SEK per aktie.
Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 132,6 (143,0) MSEK.

Investeringar och avyttringar i koncernen
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till -2,4 (-3,7) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till -4,9 (-9,2) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende tilläggsköpeskilling uppgick likvidmässigt till -2,0 (-4,6) MSEK.
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till -2,3 (0,0) MSEK.
Avyttringar avseende materiella anläggningstillgångar uppgick likvidmässigt till 0,0 (1,1) MSEK.
Avyttringar avseende företag uppgick likvidmässigt till 2,1 (10,4) MSEK.
Avyttringen av teknologirättigheterna avseende TPS verksamhet i Nyköping uppgick likvidmässigt till 1,0 MSEK. Avyttringen av TPS verksamhet i Örnsköldsvik uppgick likvidmässigt till -5,0 MSEK.
Nettot av investeringar och avyttringar under perioden uppgick till -13,5 (-5,9) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 447 (511).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 6,4 (5,0) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -34,3 (16,4) MSEK. I samband med avvecklingen av TPS (numera Flogistone AB) har moderbolaget lämnat tillskott om 32,0 MSEK, vilket redovisats i moderbolaget.

Avyttringar av dotterbolag uppgick likvidmässigt till 0,0 (10,6) MSEK.

Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förändrades under perioden med -46,0 (-65,5) MSEK.

Soliditeten uppgick till 57,6 (66,8) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 31 i årsredovisningen för 2009. Den riskbedömning som gjordes då kvarstår 2010.

Transaktioner med närstående
ACAP Invest-koncernen har under 2010 betalat totalt 13,4 (12,9) MSEK i hyra till Active Properties.

Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Närståenderelation föreligger med Active Properties AB eftersom bolaget till huvudsaklig del står under samma gemensamma betydande inflytande som ACAP Invest AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Vid förlust av bestämmande inflytande över ett dotterbolag redovisas kvarvarande andelar till verkligt värde per tidpunkten för förlust av det bestämmande inflytandet i enlighet med IAS 27.

Moderbolaget redovisar enligt RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

Kommande rapporttillfällen
2011-02-10     Bokslutskommuniké 2010

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 26 oktober 2010

ACAP INVEST AB (publ)

Sven-Åke Henningsson                               Christer Sjöström                                      
Ordförande                                                 Verkställande direktör

Magnus Hansson                                       Kerstin Lindell                     
Styrelseledamot                                         Styrelseledamot

Thomas Bolmgren
Styrelseledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Christer Sjöström, VD, Tfn +46 40 24 82 50

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.