Heba Fastighets AB

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010 HEBA Fastighets AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:13 CET

HEBAs verksamhet fortsätter att utvecklas positivt och värdet på fastighetsbeståndet ökade till 4 miljarder kronor. Sammantaget bedöms resultatet för 2010 före skatt och exklusive värdeförändringar och fastighetsförsäljningar bli bättre än 2009 års resultat.

Delårsresultat

  • Hyresintäkterna ökade till 174,0 (153,6) Mkr.
  • Bruttoresultatet uppgick till 99,9 (88,3) Mkr.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 191,1 (97,6) Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter och räntederivat med 122,4 (32,5) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 141,0 (72,0) Mkr, vilket motsvarar 3,41 (1,75) kr per aktie.
  • Det egna kapitalet var 2 067,4 (1 891,2) Mkr motsvarande en soliditet om 51,5 (57,2) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 66,6 (38,1) Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 67 (61) kr per aktie
  • Värderingen av bolagets fastigheter per den 30 september 2010 uppgick till 4 001,4 Mkr innebärande en värdeökning sedan årsskiftet med 718,4 Mkr, varav 590,5 Mkr utgör fastighetsinvesteringar.

I övrigt hänvisas till bifogat delårsbokslut.

Stockholm den 8 november 2010, kl 12:00

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av Lennart Karlsson, VD. Telefon 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 400 bostäder och 200 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 64 varav 61 är i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Läs mer på www.hebafast.se