ScanMining AB

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 09:40 CEST

VERKSAMHET
ScanMining har under perioden genomfört produktionsförberedelse vid bolagets guldgruva i Pahtavaara. Gruvan har nu öppnats och brytning påbörjats. Verksamheten i Pahtavaara beräknas generera ett positivt kassaflöde till bolaget redan under första halvåret 2004.

Pahtavaara guldgruva i norra Finland innefattar en komplett processanläggning för malmanrikning uppförd 1996 samt tillgångar i form av befintliga licenser med guldfyndigheter. Då anläggningen i Pahtavaara endast varit i drift under fyra år betraktar ScanMining utrustningarna som varandes i nyskick med ett betydande mervärde oberoende av den framtida verksamheten i området. För närvarande planeras driften vid anläggningen till 300 000 ton årlig brytning under fyra till fem år. ScanMining genomför nu ytterligare malmundersökningar av den guldmalmreserv och mineraltillgång som finns i området för att skapa förutsättningar för framtida utökning av guldproduktion i Pahtavaara.

Efter perioden drog ScanMining tillbaks sin ansökan om regionalt utvecklingsstöd för gruvetablering vid Blaiken i inre Västerbotten. Mot bakgrund av gruvetableringen i Pahtavaara revideras nu planerna för Blaikenprojektet inom ramen för ScanMinings strategi att etablera gruvproduktion såväl i Finland som i Sverige.

ScanMinings dotterbolag ScanDrill AB har under året haft cirka hälften av sin verksamhet från externa uppdrag och hälften från interna uppdrag.

FINANSIERING
Två riktade emissioner genomfördes under perioden vilka tillsammans tillförde bolaget 25 027 tkr före emissionskostnader. Två konvertibla skuldebrev om vardera 1 000 tkr har utgivits under första kvartalet. Styrelsen har under perioden därtill beslutat att ge ut ett konvertibelt lån om 11 miljoner kronor. De utgivna konvertibla skuldebreven och de beslutade lånet kommer vid full konvertering att motsvara 6,5 miljoner aktier. Likvid om 11 miljoner kronor för beslutat konvertibelt skuldebrev enligt ovan har tillförts bolaget efter periodens utgång.

INVESTERINGAR
Under perioden har i koncernen investeringar i mark, maskiner, inventarier och gruva gjorts med 26 006 tkr (98 tkr) och i prospektering med 1 369 tkr (6 036 tkr). I moderbolaget har under året investeringar i mark, maskiner och inventarier gjorts med 850 tkr (98 tkr) och i prospektering med 1 651 tkr (6 719 tkr).

RESULTAT
Nettoresultatet blev för koncernen –2 156 tkr jämfört med
–6 162 tkr för föregående år och för moderbolaget – 1 715 tkr jämfört med –6 299 tkr.

SKATT, EGET KAPITAL, LIKVIDITET
OCH SOLIDITET
Någon skattekostnad för 2003 beräknas inte uppkomma. Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 3,16 kr (3,38 kr per 2002-12-31). Koncernens likvida medel i form av banktillgodohavanden ökade från årets början med 1 989 tkr och uppgick vid periodens slut till 4 053 tkr. Likviditeten i moderbolaget uppgick till 2 174 tkr jämfört med 2 032 tkr vid årets början. Soliditeten i koncernen uppgick till 81,8 % (82,4% per 2002-12-31).

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER
Antalet utestående aktier uppgick per den 2003-08-31till 57 529 540 st.

PERSONAL
Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 14 (12) personer.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Efter periodens utgång har ScanMinings styrelse inom ramen för bolagsstämmans beslut om nyemission, beslutat om en emission med företräde för nuvarande aktieägare. Emissionen som är garanterad kommer att tillföra bolaget minst 24 miljoner kronor före emissionskostnader. ScanMining har funnit en utökad malmbas i Pahtavaara. Avtal har slutits och gruvbrytning har inletts vid Pahtavaaragruvan. Beslut har fattats om att dra tillbaka ansökan om regionalpolitiskt stöd för Blaikenprojektet för att senare inkomma med en omarbetad projektplan.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med delårsrapporten för första kvartalet 2003 tillämpar ScanMining Redovisningsrådets nya rekommendationer RR 22 Utformning av finansiella rapporter, RR 26 Händelser efter balansdagen, RR 27 Finansiella instrument: Klassificering och upplysningar och RR 28 Statliga stöd. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisning. Tillämpning av de nya rekommendationerna medför ingen effekt på koncernens resultat och ställning.