Hebi Health Care AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2003

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 15:17 CEST

HEBI HEALTH CARE: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2003

Perioden i sammandrag

* Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 94,9 MSEK (113,4)
* Rörelseresultatet var -10,7 MSEK (1,7) och nettoresultatet var –12,1 MSEK (-11,0)
* Hebi Orsa har erhållit ISO-9001 kvalitetscertifiering
* Teckningstiden i konvertibelemissionen förlängd till den 28 maj
* Förhandlingar pågår om kompletterande finansiering för förvärvet av Antibioticos


Koncernen

Första kvartalet 2003, januari - mars
Nettoomsättningen
Nettoomsättningen under perioden minskade till 94,9 MSEK (113,4) på grund av minskade viskosleveranser.

Bruttoresultatet
Bruttoresultatet var 7,0 MSEK (14,1) eller 7,1 % (12,4) av nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader uppgick till 1,7 MSEK (7,8). Jämförelseperioden inkluderade upplösning av negativ goodwill med 7,0 MSEK.

EBITDA och EBIT
Rörelseresultatet före avskrivningar och upplösning av negativ goodwill (EBITDA) var –5,3 MSEK (0,5).
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) blev –10,7 MSEK (1,7). Minskningen beror främst på att jämförelseperioden inkluderade 7,0 MSEK intäkter från negativ goodwill enligt ovan samt sämre resultat från viskosleveranserna på grund av minskad försäljning.

Resultat från finansiella investeringar
Resultatet från finansiella investeringar var –3,7 MSEK (-12,3) varav räntenettot var –2,9 MSEK (-4,8), valutakursdifferenserna -0,4 MSEK (-6,0) och förlust från kortfristiga placeringar –0,4 MSEK (-1,5).


Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster var –14,4 MSEK (-10,6) och resultatet efter minoritetens andel och skatt var –12,1 MSEK (-11,0).

Kassaflöde
Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 5,6 MSEK (-16,7). Förändringen av rörelsekapitalet påverkade kassaflödet med 14,5 MSEK (-6,4).


För fullständig rapport, se bifogad fil


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär