ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:01 CEST

• Nettoomsättningen 125,1 (99,1) MSEK, +26%
• Rörelseresultatet (EBIT) 10,6 (5,6) MSEK, +89%
• Resultatet efter skatt 5,5 (1,4) MSEK, +293%
• Resultatet per aktie 2,09 (0,55) SEK, +280%
• Eget kapital per aktie 101,34 (87,66) SEK
• Active Capital AB förvärvade i januari 2006 Cetec Electric AB

Verksamhetsrapport

Koncernen första kvartalet
Omsättning och resultat har markant förbättrats jämfört med samma period föregående år. Omsättningen steg med 26 procent till 125,1 MSEK, medan rörelseresultatet förbättrades med hela 89 procent till 10,6 MSEK. Resultatet per aktie steg med 280 procent till 2,09 SEK. Den gradvisa resultatförbättringen som påbörjades i slutet av 2004 fortsätter. Det första kvartalet är traditionellt säsongmässigt svagare för Sonesson Inredningar, MW Security och Cetec Electric. Vi förväntar ett högre resultat under andra kvartalet.

Den största händelsen under kvartalet var förvärvet av Cetec Electric i januari. Cetec är baserat i Malmö, men har viss produktion i Polen. Produktutbudet omfattar elfördelnings- och elkapslingsprodukter till bygg- och industrisektorn. Det finns goda utvecklings-möjligheter både för organisk tillväxt och förvärv.

Sonesson Inredningar, eller SONO-koncernen, fortsätter att leverera goda resultat. Alla indikatorer är positiva och stark orderingång, framförallt från den svenska marknaden, pekar på fortsatt god lönsamhet under året.

MW Security har traditionellt ett svagt första kvartal. Orderstocken inför andra kvartalet är större än föregående år och kombinerat med en högre täckningsgrad förväntas ett förbättrat resultat under andra kvartalet.

Soft Centers gradvis ökande uthyrning förväntas att löpande avspegla sig i högre hyresintäkter under året. Under första kvartalet har sex nya småföretag tillkommit och UIQ Technology har ökat sina ytor med 1 200 kvm. Vakansgraden sjönk till 31,4 procent per den 31 mars. Ett ökat intresse har noterats även för större kontorsytor.

Active Design har uppnått typgodkännande för sitt nya specialbadkar Bimini för distribution på den nordamerikanska marknaden.

Koncernens finansiella ställning
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 12,4 (16,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 54,0 (6,3) MSEK.
Soliditeten uppgick till 38,7 (36,5) procent.
Eget kapital uppgick till 268,5 (232,2) MSEK, motsvarande 101,34 (87,66) SEK per aktie.
Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 289,0 (295,0) MSEK. Av de räntebärande skulderna och avsättningarna är 209,5 (217,5) MSEK hänförliga till fastigheterna Soft Center.

Investeringar i koncernen
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 14,8 (2,7) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,2) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,3 (2,5) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 11,3 (0,0) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 339 (268).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,5 (1,4) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 (-0,1) MSEK.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 11,3 (0,0) MSEK, varav 11,3 (0,0) MSEK avser förvärv av företag.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 4,9 (0,1) MSEK. Förändringen i räntebärande skulder och tillgångar under perioden uppgick till -20,1 (-0,5) MSEK.
Soliditeten uppgick till 66,6 (77,0) procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Active Capital redovisar enligt International Financial Reporting Standards – IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Kommande rapporttillfällen
2006-08-23 Delårsrapport 6 mån
2006-10-26 Delårsrapport 9 mån
2007-02-08 Bokslutskommuniké 2006

Malmö den 26 april 2006

ACTIVE CAPITAL AB (publ)

Thomas Bolmgren
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50


Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Cetec Electric, Soft Center och Active Design. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Cetec Electric är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer.