Atrium Ljungberg AB

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:30 CEST

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 207 Mkr (160).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 48,8 Mkr (32,9).

• Resultat efter skatt uppgick till 34,9 Mkr (73,6), vilket motsvarar 2,38 kr/aktie (4,77). I resultatet ingår effekter av fastighetsförsäljningar och fastighetsvärderingar med 0 Mkr (43,5).

• Hyresintäkterna uppgick till 123 Mkr (103). Hyresintäkterna för första kvartalet, exklusive erhållen utdelning i konkurs, motsvarar på årsbasis 458 Mkr. För 2005 uppgick hyresintäkterna till 425 Mkr.


Stockholm 2006-04-21
LjungbergGruppen AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 08-610 19 40 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, ekonomichef. Tel: 08-610 19 16 eller 0730-26 19 16

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. LjungbergGruppen-aktien är sedan 1994 noterad på Stockholmsbörsens O-lista.