Biolight International AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:12 CEST


· Försäljningen under första kvartalet uppgick till 321 TSEK (278)

· Resultatet under de tre första månaderna uppgick till -2 821 TSEK (-4 067)

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,03) och efter full utspädning -0,01 kr (-0,03)


Försäljning
Försäljningen under årets första kvartal uppgick till 321 TSEK (278).

I februari 2005 påbörjade bolaget marknadsintroduktion till de vårdorganisationer som ansvarar för merparten av den rutinmässiga sårvården i landet. Framförallt bearbetas vårdgivarna i Stockholm- Mälardalen, Västsverige samt Skåne. Insäljningsprocessen av en helt ny metodik tar tid och flera besök krävs innan vårdgivarna tar beslut om att testa Biolight.

Erfarenheterna bland dem som prövar metoden är dock att metoden ger stora fördelar av såväl ekonomisk som kvalitetsmässig natur. Bolagets bedömning är att arbetet ska resultera i en successivt ökad försäljning och att en allt snabbare och enklare försäljningsprocess ska kunna uppnås.

Allt fler vårdenheter konstaterar fördelarna med Biolight Bolagets marknadsstrategi är helt fokuserad på att besöka vårdgivare, informera om Biolight och få alla att testa på egen hand. Sjuk-, primär, och äldrevård i Stockholm- Mälardalen, Västsverige och Skåne prioriteras särskilt.

Under första kvartalet 2006 genomfördes mer än 60 informationsmöten. I det allra flesta fall resulterar informationen i att vårdgivarna själva önskar testa hur metoden fungerar i den egna kliniska situationen. Ett flertal beslutsfattare på olika nivåer och ofta tillhörande olika vårdenheter måste dock informeras innan beslut om utvärdering kan tas. Detta gör att det tar relativt lång tid innan de enskilda testerna kan komma igång. Marknadsarbetet kommer dock att fortsätta enligt den upplagda strategin. Utan egna tester är inte vårdgivarna beredda att ta till sig en helt annorlunda metod för att läka sår.

Hittills har testerna nästan uteslutande resulterat i att de olika vårdgivarna köper eller hyr utrustning för att fortsätta med metoden. Genomgående konstaterar användarna dramatiska förbättringar i läkningsprocessen jämfört med konventionella metoder.

Det blir allt vanligare att en vårdenhet som utvärderar Biolight gör detta på uppdrag för den kommun eller den primärvårdsorganisation man tillhör. Detta talar för att försäljningsprocessen är på väg in i en mer rationell fas.

Den främsta invändningen mot metoden, att den innebär nya kostnader för vården, minskar nu i takt med att fler ser att en snabb läkning med Biolight innebär möjligheter att spara pengar genom minskat antal omläggningar, minskade inköp av omläggningsmaterial och minskad risk för komplikationer.

Arbetet kommer att fortsätta, helt enligt den upplagda strategin. Kunskaperna om marknadsförhållandena ökar dock i takt med att fler vårdenheter involveras. Det underlättar avsevärt för bolaget att snabba upp marknads- och försäljningsprocessen.

Metod och produkter
Biolight® bygger på en patenterad ljusbehandling som hjälper kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd. Behandlingsinstrumentet utgörs av en portabel utrustning med storlek som en handflata, försedd med ljusdioder. De olika behandlingarna erbjuds genom kopierings- och patentskyddade Biolight® Biocards (smartcards), som placeras i behandlingsutrustningen.

Snabbare läkning, ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Behandling av kroniska sår som trycksår, diabetiska fotsår och venösa bensår är både kostsamt och smärtsamt. Sårens läkningstid varierar från någon eller några månader upp till flera år. Biolight® är unik eftersom metoden stimulerar och påskyndar kroppens naturliga läkningsprocess utan noterade biverkningar. Kliniska studier visar bland annat att läkningstiden för trycksår halveras, jämfört med bästa konventionella behandling.

Finansiering
Under 2005 genomförde bolaget två fulltecknade nyemissioner. En nyemission med företräde för bolagets aktieägare tillförde bolaget ca 15,3 miljoner kr före emissionskostnader. Genom en riktad emission tillfördes bolaget ytterligare 2,5 miljoner kr före emissionskostnader.

Rapporterna från de vårdgivare som nu provar Biolight är genomgående mycket positiva varför det inte är orealistiskt att förvänta sig att flertalet efter hand kommer att bli betalande kunder. Det är dock svårt att bedöma i vilken takt detta kommer att ske. Styrelsen gör därför bedömningen att ytterligare tillskott av eget kapital kommer att erfordras för att finansiera marknadsutvecklingen fram till dess att bolagets kostnader kan täckas av egna intäkter. Styrelsen kommer under det kommande kvartalet att överväga olika alternativ och har som framgått av kallelsen till bolagsstämman beslutat begära ett ganska brett emissionsmandat från aktieägarna.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Biolight Patent Holding AB. Ingen försäljning mellan koncernbolagen har ägt rum.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapporter och enligt RR31, delårsrapport koncerner. Från och med 2005 tillämpar Biolight, i koncernredovisningen, de redovisningsregler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS tidigare benämnt IAS). Från och med Q2 2004 har vissa ändringar i bolagets lagervärderingsprinciper skett. Bolaget hyr/lånar ut maskiner till kunder/presumtiva kunder. Dessa maskiner har tidigare redovisats som lager, då verksamheten inte bedrivits i någon större omfattning. From Q2 2004 redovisas dessa som anläggningstillgång och skrivs av över nyttjandeperioden.

Resultat, kassaflöde och likviditet
Försäljningen under första kvartalet uppgick till 321 TSEK (278). Rörelsens kostnader uppgick till 3 142 TSEK (4 345). Periodens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 380 TSEK (-2 465). Periodens resultat uppgick till -2 821 TSK (-4 067).

Investeringarna under första kvartalet uppgick till 49 TSEK (142).

De likvida medlen uppgick per 2006-03-31 till 6 195 TSEK (708). Per 2005-12-31 uppgick de likvida medlen till 8 970 TSEK.

Segmentsredovisning
Bolaget har bara ett segment, varför ingen särskild segmentsredovisning anges.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Nettoeffekterna på koncernens resultat skulle bli försumbara om RR 6:99 tillämpades.

Övrigt

Årsstämma för verksamhetsåret 2005 kommer att äga rum den 15 maj 2006 klockan 17.00. Styrelsen har beslutat att inte trycka och distribuera årsredovisningen för år 2005. En elektronisk version kommer att finnas tillgänglig på bolaget från 2006-04-28 och distribueras till dem som önskar. Därutöver kommer årsredovisningen även finnas tillgänglig på bolagets hemsida: www.biolight.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - juni 2006 den 18 augusti 2006
Delårsrapport januari - september 2006 den 27 oktober 2006

Danderyd 2006-04-21

Styrelsen i Biolight International AB (publ)

Ytterligare information:
För mer information kontakta Claes Holmberg, verkställande direktör, tel 08-622 52 70 eller 0708- 25 45 47.


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum