ACAP Invest AB

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 16:08 CEST


Perioden januari - mars 2009
• Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter
179,4 (223,0) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter
-8,1 (20,5) MSEK
• Resultatet efter skatt kvarvarande verksamheter
-6,7 (15,1) MSEK
• Resultatet per aktie kvarvarande verksamheter
-1,27 (2,86) SEK
• Eget kapital per aktie 60,84 (71,57) SEK

Verksamhetsrapport

Koncernen första kvartalet
Den svaga orderingången under fjärde kvartalet 2008 försämrades ytterligare under inledningen av 2009. Orderingången för kvartalet som helhet sjönk med 25 procent, men utvecklingen inom kvartalet ger utrymme för försiktig optimism. Medan januari resulterade i en tillbakagång på 38 procent och februari på 27 procent, stannade nergången under mars på 10 procent. Utgående orderstock var i nivå med samma tid föregående år med undantag för DISAB.

Jämfört med samma period föregående år har omsättningen och rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter försvagats. Omsättningen uppgick till 179,4 (223,0) MSEK medan rörelseresultatet uppgick till -8,1 (20,5) MSEK. Resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,27 SEK.

SONOs kraftiga nedgång i omsättning och orderingång överraskade negativt. Offentlig sektor minskade sina inköp kraftigt, troligtvis som reaktion på den osäkerhet som gällt avseende skatteintäkter och statliga stimulansåtgärder. SONO har traditionellt haft ett svagt första kvartal, vilket inte har fått genomslag under de senaste årens högkonjunktur. Resultatet påverkas negativt av ofördelaktig produktmix och ytterligare kostnads-anpassningar håller på att genomföras.

DISABs omsättning är i nivå med samma period föregående år baserat på en stor ingående orderstock. Resultatet är sämre, vilket beror på produktmixen. Orderingången på framför allt mobila enheter är svag, till stor del beroende på slutkundernas problem att få finansiering. Slutkunderna har fortsatt god beläggning, varför vi bedömer att det är en tidsfråga innan orderingången återhämtar sig till en mer tillfredsställande nivå.

CETECs omsättning och resultat ligger i linje med våra förväntningar, medan orderingången varit bättre än förväntat. Den tidiga omställningen till lägre produktionsnivåer har möjliggjort ett positivt rörelseresultat. Entreprenadsektorn har fortsatt stora offertstockar, medan det kan skönjas en viss återhämtning bland industrikunder.

MW Securitys omsättning och orderingång har varit tillfredsställande under kvartalet och man går in i andra kvartalet med något högre orderstock än föregående år. Resultatet påverkades negativt av kostnader för flytt av kontor och lager. Nya produktlanseringar har tagits emot positivt av marknaden, men kan inte förväntas påverka omsättning och resultat förrän mot slutet av året.

TPS redovisas som avvecklad verksamhet. Lönsamheten är fortfarande negativ, vilket delvis beror på omvärdering och förseningar i pågående projekt.

Den besvärliga marknadssituation våra affärsområden mött under första kvartalet med den stora osäkerhet våra kunder känner, gör att det inte känns meningsfullt att försöka förutse resten av 2009. Vissa positiva tecken finns, men vi måste av försiktighetsskäl anta att recessionen kommer att fortsätta ytterligare en tid. Vi anpassar därför löpande våra omkostnader till en lägre nivå och förbereder hur vi bäst ska kunna tillvarata den uppgång som för eller senare kommer.

Koncernens finansiella ställning
Per den 31 mars uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 23,6 (20,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns outnyttjade checkkrediter uppgående till 50,8 (76,0) MSEK.
Soliditeten uppgick till 52,1 (56,1) procent.
Eget kapital uppgick till 322,4 (379,2) MSEK, motsvarande 60,84 (71,57) SEK per aktie.
Nettoskulden, inklusive pensionsskulder, uppgick till 53,4 (29,6) MSEK.

Investeringar och avyttringar i koncernen
Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,3 (0,2) MSEK.
Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,7 (5,4) MSEK.
Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK.
Nettot av investeringar och avyttringar under perioden uppgick till 5,9 (-0,4) MSEK.

Medarbetare i koncernen
Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 540 (567).

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick under året till 1,7 (1,6) MSEK och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 (0,6) MSEK.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. Förvärv av andelar i dotterbolag uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK. Avyttringar av dotterbolag uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 (-9,5) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och skulder förändrades under perioden med -5,0 (2,3) MSEK.
Soliditeten uppgick till 74,4 (82,5) procent.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den oväntat snabba konjunkturnedgången leder till ökade risker bland annat för lägre omsättning och täckningsbidrag, liksom risk för ökade kundförluster. För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se not 32 i årsredovisningen för 2008.

Transaktioner med närstående
ACAP Invest-koncernen har under 2009 betalat totalt 3,9 (3,8) MSEK i hyra till Active Properties. Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Koncernen redovisar enligt International Financial Reporting Standards - IFRS. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.
Moderbolaget redovisar enligt RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer även årsredovisningslagen där nya regler i ÅRL 9:5 kräver att delårsrapporten ska innehålla uppgifter om moderbolagets räkenskaper.

Kommande rapporttillfällen
2009-08-25 Delårsrapport 6 mån
2009-10-22 Delårsrapport 9 mån
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 28 april 2009

ACAP INVEST AB (publ)


Sven-Åke Henningsson
Ordförande

Thomas Bolmgren
Verkställande direktör

Magnus Hansson
Styrelseledamot

Kerstin Lindell
Styrelseledamot


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta: Thomas Bolmgren, VD, Tfn +46 40 24 82 50

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS som omklassificerats som avvecklad verksamhet. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är verksamma inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för biobränslen.