Poolia

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 07:34 CEST

Fortsatt fokus på försäljning och lönsamhetsförbättring

Kvartalsperioden januari-mars, kvarvarande verksamhet

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Utvecklingshuset och Storbritannien.

  • Intäkterna för Poolia uppgick till 181,6 (194,2) MSEK, en minskning med 6,5 %, i lokal valuta motsvarade minskningen 7,4%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (4,3) MSEK och rörelsemarginalen 2,2 % (2,2).  
  • Resultatet före skatt uppgick till 3,9 (4,3) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (3,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (0,19) SEK.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 7,7 (5,7) MSEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,0% (31,4) och koncernens eget kapital per aktie var 3,89 (4,69) SEK.

Övriga händelser av vikt

  • Morten Werner tillträdde som ny vd och koncernchef 1 februari 2014.
  • Verksamheten i Storbritannien avyttrades per den 28 februari 2014 med en realisationsvinst om 4,7 MSEK.
  • Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgår till -1,6 (-1,0) MSEK.

Vd har ordet – ” Fortsatt fokus på försäljning och lönsamhetsförbättring ” 
  
Poolias omsättning, avseende kvarvarande verksamhet, sjönk med 12,6 MSEK (6,5%) till 181,6 MSEK jämfört med första kvartalet 2013. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (4,3) MSEK för samma period.

Verksamheten i Sverige, som står för 74% av intäkterna, visar en otillfredsställande orderingång och lönsamhet och är i fokus för fortsatta åtgärder. Både Tyskland och Finland uppvisar generellt fin utveckling. Samtliga segment visar positiva rörelseresultat.

Besparingarna i den svenska verksamheten fortsätter för att anpassa overhead-kostnaderna till den lägre volymen. Samtidigt arbetas det intensivt med försäljningen.

Enligt SCB steg BNP med 3,1% mellan fjärde kvartalen 2012 och 2013. BNP förväntas öka med 2,5% under 2014. Poolia upplever trots detta att efterfrågan är svag, dock med en oförändrad prisbild.

Efterfrågan på hyrtjänster ligger fortfarande på en låg nivå. Vi arbetar med att anpassa utbudet till efterfrågan. Antalet rekryteringsuppdrag visade en svagt stigande trend mot slutet på rapporteringsperioden.

Poolia Tysklands intäkter växte med 32% i lokal valuta under kvartalet. Det innebär att Poolia fortsätter att vinnamarknadsandelar lokalt. Vid slutet av mars månad översteg antalet konsulter 300. Även rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas positivt och ligger på 9,4% för perioden.

Poolia Finland visar också ett starkt kvartal. Intäkterna växte med 20% i lokal valuta Vid slutet av kvartalet översteg antalet konsulter 100. Rörelsemarginalen uppgick till 3,9%.

Sammantaget är Poolia, särskilt i Sverige, fortfarande i en fas där åtgärder behövs för att komma tillbaka till en acceptabel lönsamhetsnivå. Lönsamheten är prioritet ett.

Morten Werner 
VD och koncernchef

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i SverigeFinland och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige. Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning och chefsrekrytering.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se