Medicarb Aktiebolag

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 13:53 CEST

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2003
Resultatet efter finansnetto uppgick under första kvartalet till -8 885 (-7 363) Kkr. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -9 691 (-7 067) Kkr. Likvida medel uppgick den 31 mars till 2 722 (22 841) Kkr
Den kliniska prövningen rörande inflammatoriska tarmsjukdomar har nu kommit halvvägs
Under perioden erhölls en andra tranche på 10 Mkr av bryggfinansieringsavtalet från 2002. En tredje tranche på 6 Mkr har erhållits under april
På ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2003 beslutade stämman i enlighet med bestämmelserna 13 kap 12 § ABL följa styrelsens förslag om fortsatt drift av verksamheten
Kommande informationstillfällen
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003 16 juli 2003

Medicarb är ett biomedicinskt forskningsföretag. Bolaget identifierar och utvecklar medicinskt viktiga egenskaper hos de biologiskt aktiva kolhydraterna heparin och kitosan och har kring dessa etablerat en patenterad teknologiplattform, MACHS™.
Utifrån denna plattform utvecklar Medicarb läkemedel och medicinska produkter inom sårläkning, behandling av infektion och inflammation samt biokompatibla ytor och material. Kommersialisering sker i samarbete med etablerade läkemedelsföretag.
Huvudägare är Health Cap, Investor Growth Capital och Scandinavian Life Science Venture jämte bolagets grundare, professor Olle Larm..

För ytterligare information:
Roger Johanson, VD Telefon: 08 – 627 08 80 e-mail:roger.johanson@medicarb.se
Sten Dahlstrand, CFO Telefon: 08 – 627 08 80 e-mail: sten.dahlstrand@medicarb.se

Hemsida: www.medicarb.se

Bolagets adress: Medicarb AB (publ), Annedalsvägen 37, SE-168 65 Bromma