DQE Designed Quality Entertainment AB (publ)

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2005

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:48 CEST


Allmänt
På årsstämman valdes tre nya oberoende ledamöter in
i styrelsen. Rolf Dahlberg ,VD för Visma Spcs, Peter Bertilsson, tidigare VD Boss Media och Anja Haraldsson, ekonomikonsult med eget konsultbolag. Tidigare ledamöter Michael Wanderydz och Axel Olsen omvaldes. Michael Wanderydz har av styrelsen valts till ordförande.

Verksamheten under första kvartalet
Under första kvartalet har slutits avtal med två nya
kunder Arctic Star S.A och SPL Enterprises Inc.

Nettoomsättning
DQE:s nettoomsättning har under perioden varit 0 kr.

Resultat
Resultatet under första kvartalet uppgick till -2 993 kkr.

Investeringar
DQE ha under första kvartalet förvärvat Plattformen
3 D Internet Games i Norrköping AB, 556674-8108, för 20
MSEK. Betalningen har erlagts med 66 666 666 nyemitterade aktier av serie B. Emissionskursen var 0,30 SEK. Emissionen är under registrering hos Bolagsverket.

Kassaflöde och finansiell ställning
Periodens kassaflöde uppgick till -4 312 kkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 261 kkr. Huvudägarna har förbundit sig att tillställa nödvändigt kapital för bolagets verksamhet i form av lån intill den planerade nyemissionen. Eget kapital uppgick till 93 144 kkr.

Nyemission
Den beslutade nyemissionen förväntas ske efter sommaren i år.

Kommande rapporttillfälle
Delårsrapport per den 30 juni 2006, 15 augusti 2006.