Alfa Laval Nordic AB

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 08:45 CET

"Orderingången har utvecklats positivt under det tredje kvartalet. Detta
gäller särskilt för Equipment-divisionen medan Process Technology-
divisionen ligger kvar på samma nivå som under första halvåret.
Därutöver är det glädjande att rörelsemarginalen ytterligare
förbättrats."

Sigge Haraldsson, VD och koncernchef, Alfa Laval

Det tredje kvartalet i sammandrag
- Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 5,6
procent till MSEK 3 463.
- Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 4,7 procent
till MSEK 3,426.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 430 (414),
inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 37.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 12,6 procent (11,8).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 191 (219).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 374 (406).
De första nio månaderna i sammandrag
- Orderingången (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 1,4
procent till MSEK 10 395.
- Omsättningen (exklusive växelkursdifferenser) ökade med 2,5 procent
till MSEK 9,823.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 164 (1 220),
inklusive negativa växelkurseffekter om MSEK 152.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) ökade till 11,8 procent (11,7).
- Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 542 (26).
- Resultatet efter skatt ökade till MSEK 413 (-176).
- Resultatet per aktie ökade till SEK 3,70 (-2,30).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten blev MSEK 1 024 (1 344).

Utsikter för 2003

Alfa Laval förväntar att orderingången för helåret 2003 kommer att visa
en begränsad ökning jämfört med 2002 exklusive skillnader i
valutakurser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade
verksamheter, kompletterat med en marginell organisk tillväxt under
senare delen av 2003.

Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations" ligger före plan och är
redan efter tredje kvartalet på den nivå som förväntats vid utgången av
2003. Utöver detta introducerades under det andra kvartalet ytterligare
besparingsinitiativ för att minska den negativa effekten av
valutakurserna.

Resultatet före skatt kommer att förbättras väsentligt.

Tidigare publicerade utsikter (14 augusti 2003):
Alfa Laval förväntar att orderingången för helåret 2003 kommer att visa
en begränsad ökning jämfört med 2002, exklusive skillnader i
valutakurser. Huvuddelen av denna ökning förväntas genom förvärvade
verksamheter, kompletterat med en marginell organisk tillväxt under
senare delen av 2003.

Omstruktureringsprogrammet "Beyond Expectations", som skall vara
genomfört vid utgången av 2003, kommer att ge fortsatta
besparingseffekter under året. Ytterligare besparingsinitiativ har
introducerats för att minska den negativa effekten av valutakurserna.

Resultatet före skatt kommer att förbättras väsentligt.

Delårsrapporten har avgivits den 28 oktober 2003 av bolagets
Verkställande Direktör och Koncernchef Sigge Haraldsson efter
bemyndigande.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.