Emitor Holding AB

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:15 CET

Kommentarer till verksamheten.

Finansiell information januari-september.

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 92.1 Mkr (62.1 Mkr)

· Resultat före skatt uppgick till 2,5 Mkr (1,1 Mkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till 1.8 Mkr (0.2 Mkr)

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har bolaget fortsatt sin positiva utveckling, med ökad omsättning och resultat. Omsättningstillväxten under perioden uppgick till 48,3% jämfört med samma period 2005, vilket även denna period i huvudsak kan härledas till ökad försäljning av konsumentprodukter. Periodens resultat före skatt, uppgick till 2,5 Mkr.
Omsättningen har aldrig varit så hög för perioden (Q3) emedan det negativa resultatet (-0,3) är i paritet med försäljningsmässiga säsongsvariationer.


· Bolagets framgångsrika försäljning av Smartbox-produkter i Sverige fortsätter. Under Q3 var leveranser och fakturering bättre än förväntat. Trots en lång varm sommar, ett stort media-fokuserat Riksdagsval och ingen egentlig analog nedsläckning i landet så såldes stora volymer av Smartbox-produkter.
Produkterna finns etablerade hos flertalet av de stora hem-elektronik kedjorna vilket medför att exponeringen av Smartbox ökar i media. Försäljningspriserna har sjunkit under perioden vilket till stor del kompenserats med effektivare tillverkningsmetoder och ny teknologi.

· Försäljning av olika Smartbox-produkter fortsätter till Danmark och Finland under perioden. Försäljningen till Danmark mattades av under sensommaren. I Finland ser vi ett ökat intresse för Smartbox-produkterna då landet närmar sig den analoga nedsläckningen som sker 2007 08 31.

· Försäljningen av Professionella produkter motsvarar säsongsmönstret där bara USA bibehåller en stor marknad under sommar månaderna.

· Under perioden har anpassningen till RoHS direktivet (EU miljödirektiv) slutförts. Detta har skett genom investeringar i produktionsutrustning och genom att nya arbetsprocesser införts. Direktiven gäller från och med första juli 2006 och innebär bland annat att bly inte längre får användas i lödprocesser.


Under perioden har arbetet fortsatt med att optimera bolagets kapitalbindning, vilket i stor utsträkning innebär optimering av lager.
Under slutet av perioden har det negativa kassaflödet vänt och även lagerbindningen har haft en gynnsam utveckling. Bedömningen är att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under Q4.
Ökat fokus på effektivisering och optimering har resulterat i förbättrad rörelsemarginal med 33% Viktiga händelser efter periodens utgång

· Nedsläckningen av det analoga marknätet går nu in i sin intensivaste fas där marknaden förbereder sig för de riktigt stora områdena Stockholm, Göteborg och Skåne.

· Slutförhandling pågår med globalt företag inom hemelektronik gällande samarbete på den nordiska marknaden.

· Utökat samarbete med Viasat gällande leveranser av utrustning för Satellit-TV mottagning.

· Utveckling av flera nya Professionella instrument pågår. Först ut presenteras Digisat Multi som är en avancerad Satfinder. Produkten bedöms ha en stor marknad i ex. Tyskland och Mellanöstern.

· Utveckling av nya Smartbox-produkter fortlöper enligt plan. Designstudie för utveckling av en Smartbox för den norska marknaden pågår.
Enligt specifikationen skall boxen klara HDTV (högupplöst TV) i nya MPEG4-formatet. Produkten beräknas lanseras under 2007.

· Utveckling av den nya digitala Kabel-TV boxen Smartbox C-30. Förhandlingar pågår gällande volymförsäljning till Kabel-TV operatörer både i Sverige och i Finland.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt god. I stort kan konstateras att marknaden fortsätter att vara väldigt stark och Emitor har god hjälp från sina kunder och partners. Styrelsen har förtroende för att verksamheten idag går i rätt riktning och att framtiden har mycket positivt att visa vad gäller företagets expansion.
Bolaget är finansiellt starkt, har en balanserad produktmix med bra produkter och stark efterfrågan. Målsättningen kvarstår att 2006 ska bli ett rekordår.


Finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,9 Mkr (2,4 Mkr). Checkräkningskrediten var utnyttjad med 0,9 Mkr (4,2) Total checkkredit uppgår till 10 Mkr.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden jan-sep till - 6,2 Mkr (-3,5 Mkr), främst beroende på minskning av leverantörskulder.

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 38,6 Mkr motsvarande, 0,37 kr per aktie.

Soliditeten uppgick per 30 september 2006 till 62,0% (38,2% 30 september 05)

Investeringar och förvärv

Investeringarna per 30 september uppgick till 1,7 Mkr. Investeringarna bestod i huvudsak av maskiner samt detaljer för produktionsavdelningen och datorer.

Avskrivningarna under perioden uppgick till 1,1 Mkr.

Utvecklingskostnader

Bolaget har under perioden januari - september kostnadsfört samtliga utvecklingskostnader.

Medarbetare

I september uppgick antalet anställda till 53 Vid rapporttidpunkten var antalet anställda oförändrat.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med RR20 för delårsrapporter. De redovisningsprinciper som används framgår av årsredovisningen 2006.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Om Emitor Holding (publ) AB
Emitor Holding (publ) AB äger samtliga aktier i Emitor AB, vari den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

Emitor AB utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och konsumentprodukter avsedda för Digital-TV.


Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 28 februari 2007.

Stockholm 30 november 2006.

Styrelsen

Adresser och bolagsuppgifter
Emitor Holding AB (publ)
Sjöviksbacken 14
117 43 Stockholm:
Org nr:556643-6613

Tel: 08-775 00 01
Fax: 08-775 00 06

www.emitor.se

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:
Lars Westergren, Verkställande direktör, Telefon: 08-775 00 01, E-mail: lars@emitor.se