Bergs Timber AB

Delårsrapport 1 september 2008 - 28 februari 2009 för Bergs Timber AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:22 CEST

Sammanfattning

- Nettoomsättningen uppgick till 331,9 (410,1) Mkr, rörelseresultatet blev -51,7 (19,8) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -60,2 (12,8) Mkr.

- Resultat efter skatt blev -42,6 (8,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -6,18 (1,22) kronor. Omräkning av skatteskulder på grund av en beslutad lägre skattesats skedde i kvartal ett och har påverkat posten skatt på periodens resultat positivt med 1,7 Mkr.

- Nettoomsättningen uppgick till 146,7 (191,0) Mkr under andra kvartalet. Resultatet efter finansiella poster blev -38,3 (-11,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -4,13 (-1,27) kronor.

- Det försämrade resultatet i jämförelse med samma period föregående räkenskapsår beror främst på försämrade försäljningspriser för sågade trävaror.

- Delårsperiodens resultatet har påverkats av valutakurseffekter med -11,5 (-1,0) Mkr vilket så gott som uteslutande beror på orealiserade kursförluster avseende valutasäkringar.

- Fortsatt kapitalrationalisering har, trots ett negativt resultat och lägre utlastning än föregående år, medfört ett positivt kassaflöde för delårsperioden från den löpande verksamheten uppgående till 3,0 (-55,8) Mkr.

- Produktionen har minskat med 10 procent under delårsperioden i jämförelse med samma period föregående räkenskapsår.

- Marknadsutvecklingen för sågade trävaror bedöms som fortsatt osäker men gjorda produktionsneddragningar i branschen och stärkt svensk konkurrenskraft genom valutakursförändringar gör att marknadsutsikterna har förbättrats.


Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.