Eolus Vind AB (publ)

Delårsrapport 1 september 2008 - 31 maj 2009

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:36 CEST

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2009 - 31 maj 2009
·Nettoomsättningen minskade med 52 procent och uppgick till 57 Mkr (120). Orsaken är främst att färre vindkraftverk etablerats under perioden, medan fler kommer att etableras under årets fjärde kvartal jämfört med föregående år.

·Rörelseresultatet uppgick till 3,4 Mkr (24,5). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 Mkr (23,3). Resultat efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (16,7), vilket motsvarar 0,00 kronor (0,92) per aktie.

·Kraftig ökning av projekt i byggfas. 10 verk förväntas bli färdigställda under det fjärde kvartalet.

·Under perioden etablerades 3 vindkraftverk (7) med en total effekt på 2,4 MW (10,2).

·Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 8,2 GWh (11,9) med en genomsnittlig intäkt på 88 öre / kWh (71).

·Under kvartalet har inga investeringar i eller försäljning av egna vindkraftanläggningar gjorts.

·Den 28 maj upptogs Eolus B-aktie till handel på NASDAQ OMX First North i Stockholm.

·För innevarande räkenskapsår upprepar styrelsen den prognos som lämnades i halvårsrapporten. Denna innebär att styrelsen bedömer att 29 vindkraftverk med en total effekt på 48,2 MW kommer att etableras och tas i drift under innevarande räkenskapsår. Förvaltningsportföljen beräknas minska med 0,2 MW netto under året. För att uppnå prognosen skall 10 verk etableras under räkenskapsårets fjärde kvartal. Med ovanstående förutsättningar beräknas omsättningen komma att uppgå till cirka 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 60 Mkr.


Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2008 - 31 maj 2009
·Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 435 Mkr (428).

·Rörelseresultatet uppgick till 39,6 Mkr (64,3). Resultat efter finansiella poster uppgick till 42,7 Mkr (60,6). Resultat efter skatt uppgick till 30,8 Mkr (43,6), vilket motsvarar 1,70 kronor (2,46) per aktie.

·Under perioden etablerades 19 vindkraftverk (24) med en total effekt på 29,4 MW (30,4).

·Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 31,8 GWh (36,8) med en genomsnittlig intäkt på 78 öre / kWh (70).

·Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 2,2 MW genom avyttring av andelar i tre verk.

Eoluskoncernen
Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare.

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen Ekovind AB och OÜ Baltic Wind Energy.

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem för att bedriva elproduktion eller att sälja dem nyckelfärdiga till kunder.

Projektering
Eolus har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när det gäller etablering av vindkraftanläggningar. Eolus har hittills medverkat vid etableringen av 192 vindkraftverk med en total effekt på 180 MW. Projekten genomgår delfaserna förprojektering, projektering och etablering. Etableringsfasen avslutas efter godkänd provdrift genom att anläggningen antingen avyttras till kund eller överförs till den egna förvaltningsverksamheten. Resultatavräkning sker då godkänd provdrift genomförts. Eftersom relativt få objekt befinner sig i etableringsfasen samtidigt, kan omsättning och resultat variera kraftigt mellan enskilda kvartal. Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital och genom förskott från kunder.

Förvaltning
Koncernen innehar egna vindkraftanläggningar för elproduktion. Intäkterna härrör dels från försäljning av elkraft och dels från försäljning av de elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el. Vid tidpunkten för denna rapport äger koncernen hela eller andelar i 19 vindkraftverk med en total effekt på 18,1 MW. Eoluskoncernens andel av produktionen från dessa verk beräknas uppgå till 41 GWh.

Konsultverksamhet
Eolus erbjuder med hjälp av egen personal tekniska och administrativa konsulttjänster åt vindkraftintressenter. Bolaget har genom åren byggt upp en både bred och djup kompetens inom i stort sett alla de områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk. Exempel på konsulttjänster är upphandling, projektledning, vindvärderingar, ljudanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar samt redovisning och administration av drift av anläggningar.

Händelser i sammandrag för tredje kvartalet
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar uppgick till 50,6 Mkr (111,2). Under tredje kvartalet etablerades och resultatavräknades 3 vindkraftverk med en total effekt på 2,4 MW. Dessa utgjordes av en park med 3 Enercon E53 0,8 MW verk i Lidköpings kommun. Samtliga verk har sålts till externa kunder. Under perioden har dessutom ett pågående projekt avyttrats.

10 verk som är under byggnation, beräknas att kunna tas i drift under räkenskapsårets fjärde kvartal. Nedlagda projektutgifter avseende pågående projekt och förskott till leverantörer har därför ökat med 41,2 Mkr respektive 36,3 Mkr under perioden.

Förvaltning
Under perioden mars - maj 2009 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 8,2 GWh, jämfört med 11,9 GWh för motsvarande period 2008. För jämförbara anläggningar har vindens energiinnehåll varit något lägre under perioden jämfört med motsvarande period 2008.

Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 7,4 Mkr (8,5). Den genomsnittliga intäkten uppgick till 88 öre / kWh (71).

Produktionskapaciteten har inte förändrats under kvartalet. Vid periodens utgång uppgår koncernens produktionskapacitet till 18,1 MW med en beräknad årlig produktion om 41,1 GWh.

Övrigt
Eolus inköp av vindkraftverk sker i stort sett uteslutande i Euro. Som en del av arbetet med valutasäkring har Eolus en stor del av likviditeten placerad i Euro. Under 3-månadersperioden stärktes den svenska kronan gentemot Euron. I resultaträkningen ingår därför kursförlust avseende likvida medel i posten ränteintäkter med -2,6 Mkr. Verksamheten som helhet gynnas naturligtvis av en starkare krona gentemot Euron.

Den 28 maj upptogs Eolus B-aktie till handel på NASDAQ OMX First North i Stockholm. I samband med detta avslutades den tidigare handeln på Alternativa Aktiemarknaden.

Händelser i sammandrag för de första nio månaderna
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar uppgick till 409,7 Mkr (401,9). Under de första nio månaderna etablerades och resultatavräknades 19 vindkraftverk med en total effekt på 29,4 MW. Samtliga verk har sålts till externa kunder.

Förvaltning
Under perioden september 2008 - maj 2009 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 31,8 GWh, jämfört med 36,8 GWh för motsvarande period 2007/2008. För jämförbara anläggningar har vindens energiinnehåll varit väsentligt lägre under perioden jämfört med motsvarande period 2007/2008.

Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 24,9 Mkr (25,9). Den genomsnittliga intäkten uppgick till 78 öre / kWh (70).

Produktionskapaciteten har minskat med 2,2 MW under perioden genom avyttring av vindkraftverk i Västraby, Rytterås och Frälsegården. Realisationsresultaten ingår i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter.

Övrigt
En stor del av Eolus inköp av vindkraftverk sker i Euro. Den försvagning av den svenska kronan gentemot Euron som varit under niomånadersperioden är därför negativ för Eolus. En stor del av likviditeten har dock varit placerad i Euro under perioden. I resultaträkningen ingår därför kursvinster hänförliga till saldot på valutakonto i ränteintäkter med 4,6 Mkr.

Årsstämma hölls den 31 januari i Hässleholm.

Den 28 maj upptogs Eolus B-aktie till handel på NASDAQ OMX First North i Stockholm. I samband med detta avslutades den tidigare handeln på Alternativa Aktiemarknaden.

Framtidsutsikter och prognos
Även med beaktande av konjunkturläget och läget på de finansiella marknaderna bedömer styrelsen att Eolus står stabilt och har goda möjligheter att finansiera de kommande årens verksamhet och expansion. Soliditeten uppgick på balansdagen till 52%. Likvida medel uppgick till 250 Mkr och det finns enligt styrelsens uppfattning betydande övervärden i de egna vindkraftsanläggningarna som antingen kan belånas eller realiseras.

För innevarande räkenskapsår upprepar styrelsen den prognos som lämnades i halvårsrapporten. Denna innebär att styrelsen bedömer att 29 vindkraftverk med en total effekt på 48,2 MW kommer att etableras och tas i drift under innevarande räkenskapsår. Förvaltningsportföljen beräknas minska med 0,2 MW netto under året. För att uppnå prognosen skall 10 verk etableras under räkenskapsårets fjärde kvartal. Med ovanstående förutsättningar beräknas omsättningen komma att uppgå till cirka 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 60 Mkr.

För 3-årsperioden 08/09 - 10/11 räknar Eolus med att etablera minst 150 verk med en effekt på cirka 280 MW. Av dessa beräknas cirka 50 verk att etableras under räkenskapsåret 09/10. Planen att utöka portföljen av egna vindkraftverk med 40 MW till 2011 ligger fast. På balansdagen hade Eolus ingått leveransavtal med tillverkare omfattande 90 verk för leverans till och med 2012.

Likviditet och finansiering
Likvida medel har under niomånadersperioden ökat med 132,5 Mkr och uppgick vid periodens slut till 249,7 Mkr. Den kraftiga ökningen är främst hänförlig till avyttring av egna vindkraftverk och till utbetalning av tidigare beviljade lån. Under perioden har långfristiga skulder ökat med 29,5 Mkr. Soliditeten uppgår till 52% vid periodens utgång, jämfört med 61% vid periodens början.

Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas främst av i vilken takt vindkraftprojekt färdigställs, avyttras och resultatavräknas. Likaså påverkas balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående vindkraftprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig. När det gäller projekt som kommer att avyttras nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget efter att matcha betalningsplanerna från kunderna med dem som bolaget har gentemot de största leverantörerna i respektive projekt.

Moderbolaget
Nettoomsättningen under de första nio månaderna uppgick till 419,9 Mkr (442,7 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 37,7 Mkr (55,8 Mkr). Resultat efter skatt uppgick till 27,2 Mkr (40,2), motsvarande 1,50 kr per aktie (2,27). Moderbolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 221,7 Mkr jämfört med 85,7 Mkr vid räkenskapsårets början. Moderbolagets soliditet uppgick till 56% på balansdagen jämfört med 67% vid räkenskapsårets början.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker hänvisas till sid 29-30 i Eolus årsredovisning för 2007/2008.

En stor del av Eolus inköp av vindkraftverk sker i Euro. Försvagningen av den svenska kronan kan komma att påverka marginalerna i framtida projekt negativt om nuvarande nivåer består. Utvecklingen för både elpris och elcertifikat var sjunkande under 9-månadersperioden. I den egna förvaltningen har Eolus till största delen fastprisavtal, varför påverkan är begränsad i det korta perspektivet. På längre sikt påverkar naturligtvis lägre elpris både marginaler i projekt och lönsamheten i förvaltningen.

På balansdagen hade Bolaget utestående valutaterminer uppgående till 22,7 MEUR. Marknadsvärdet för dessa uppgick till 22,1 Mkr.

Eolus har ingått swapavtal avseende räntesäkring av skulder till kreditinstitut för egna vindkraftsanläggningar. På balansdagen omfattades 90% av skulderna till kreditinstitut av räntesäkringsinstrument. Dessa hade ett negativt marknadsvärde på 4,3 Mkr.

Eolus-aktien
Eolus B-aktie handlas sedan den 28 maj 2009 på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Under de två handelsdagarna i maj omsattes 156 174 aktier till kurser mellan 36,00 och 50,00 kr, med ett medelpris på 41,53 kr. Senaste betalkurs den 7 juli var 39,00 kr.

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 september 2008 - 31 augusti 2009 kommer att offentliggöras tisdagen den 20 oktober 2009, kl 08.30.

Rapporten bifogas i sin helhet.

HÄSSLEHOLM den 8 juli 2009

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef
Telefon: 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15
E-post: per.witalisson@eolusvind.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Delårsrapport Q3 2008-09.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 200 vindkraftverk av de cirka 1.100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 19 vindkraftverk med en installerad effekt på 18 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 41 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för det brutna räkenskapsåret 2007 / 2008 uppgick till 440 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 70 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2008 / 2009 beräknas nettoomsättningen att uppgå till cirka 725 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 65 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande mer än 1.000 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2 - 3 MW vardera. Av dessa har drygt 150 bygglov och beräknas kunna uppföras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1.300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com