Eolus Vind AB (publ)

DELÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2009 - 30 NOVEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:58 CET

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september 2009 - 30 november 2009

· Nettoomsättningen ökade mycket kraftigt och uppgick till 235 Mkr (23).
· Rörelseresultatet uppgick till 24,6 Mkr (0,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 26,4 Mkr (3,4). Resultat efter skatt uppgick till 19,8 Mkr (2,5), vilket motsvarar 1,09 kronor (0,14) per aktie.
· Under kvartalet etablerades 10 vindkraftverk (1) med en total effekt på 15,2 MW (0,8).
· Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 14,6 GWh (14,5) med en genomsnittlig intäkt på 73 öre / kWh (74).
· Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW genom investering i två vindkraftverk.
· Eolus utsågs till det mest snabbväxande företaget i Skåne i Dagens Industris Gasellundersökning. I hela landet var Eolus det näst mest snabbväxande företaget enligt samma undersökning.
· I november beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företrädesrätt för tidigare ägare. Emissionen genomfördes under november och december och tillförde bolaget 158,5 Mkr. Teckningsgraden uppgick till 202%.


Resultat i korthet
|Sep - Nov 2009|Sep - Nov 2008|Helår 2008/2009|Helår 2007/2008|
Nettoomsättning, Mkr|235,6|22,8|731,0|439,9|
Rörelseresultat, Mkr|24,6|0,1|65,1|65,2|
Resultat efter finansiella poster, Mkr|26,4|3,4|71,0|69,9|
Resultat efter skatt, Mkr|19,8|2,5|50,8|51,9|
Resultat per aktie, kronor|1,09|0,14|2,81|2,91|
Under perioden etablerade verk, antal|10|1|29|26|
Under perioden etablerade verk, MW|15,2|0,8|48,2|32,0|
Nettoförändring egna verk, MW|2,8|-1,0|-0,2|0,4|
Elproduktion, GWh|14,6|14,5|39,7|45,3|

Eoluskoncernen
Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare.

Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen Ekovind AB, Blekinge Offshore AB och OÜ Baltic Wind Energy.

Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem för att bedriva elproduktion eller att sälja dem nyckelfärdiga till kunder.

Projektering
Eolus har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när det gäller etablering av vindkraftanläggningar. Eolus har hittills medverkat vid etableringen av 212 vindkraftverk med en total effekt på 214 MW. Projekten genomgår delfaserna förprojektering, projektering och etablering. Etableringsfasen avslutas efter godkänd provdrift genom att anläggningen antingen avyttras till kund eller överförs till den egna förvaltningsverksamheten. Resultatavräkning sker då godkänd provdrift genomförts. Eftersom relativt få objekt befinner sig i etableringsfasen samtidigt, kan omsättning och resultat variera kraftigt mellan enskilda kvartal. Projekteringsverksamheten finansieras främst genom eget kapital och genom förskott från kunder.

Förvaltning
Koncernen innehar egna vindkraftanläggningar för elproduktion. Intäkterna härrör dels från försäljning av elkraft och dels från försäljning av de elcertifikat som tilldelas producenter av förnybar el. På balansdagen den 30 november 2009 ägde koncernen hela eller andelar i 22 vindkraftverk med en total effekt på 22,9 MW. Eoluskoncernens andel av produktionen från dessa verk beräknas uppgå till 53 GWh.

Konsultverksamhet
Eolus erbjuder med hjälp av egen personal tekniska och administrativa konsulttjänster åt vindkraftintressenter. Bolaget har genom åren byggt upp en både bred och djup kompetens inom i stort sett alla de områden som berörs vid etablering och drift av vindkraftverk. Exempel på konsulttjänster är upphandling, projektledning, vindvärderingar, ljudanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar samt redovisning och administration av drift av anläggningar.

Händelser i sammandrag för första kvartalet
Projektering
Intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar uppgick till 225,0 Mkr (12,1). Under första kvartalet etablerades och resultatavräknades 10 vindkraftverk med en total effekt på 15,2 MW enligt nedanstående:

Plats|Kommun|Antal verk|Modell|Tot effekt|Kund|
Tumleberg 1-2|Essunga|2|Vestas V90|4,0|Externa kunder|
Mörkagården|Vara|1|Vestas V90|2,0|Extern kund|
Isgrannatorp 1|Kristianstad|1|Enercon E82|2,0|Egen investering|
Isgrannatorp 2-3|Kristianstad|2|Enercon E82|4,0|Externa kunder|
Lörby 4|Sölvesborg|1|Enercon E53|0,8|Egen investering|
Lörby 5-7|Sölvesborg|3|Enercon E53|2,4|Externa kunder|
|||10||15,2||

Utöver ovanstående nyckelfärdiga anläggningar har några projekt under utveckling avyttrats under perioden. Intäkter från dessa avyttringar uppgick till 3,0 Mkr.

Förvaltning
Under perioden september - november 2009 uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 14,6 GWh, jämfört med 14,5 GWh för motsvarande period 2008. För jämförbara anläggningar har vindens energiinnehåll varit något lägre under perioden jämfört med motsvarande period 2008.

Intäkter från förvaltningsverksamheten uppgick till 10,6 Mkr (10,8). Den genomsnittliga intäkten uppgick till 73 öre / kWh (74).

Produktionskapaciteten har ökats med 2,8 MW under kvartalet genom investering i ett Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk vid Isgrannatorp i Kristianstad kommun och ett Enercon E53 0,8 M vindkraftverk vid Lörby i Sölvesborgs kommun. Vid periodens utgång uppgår koncernens produktionskapacitet till 22,9 MW med en beräknad årlig produktion om 52,8 GWh.

Övrigt
Eolus utsågs till Skånes mest snabbväxande företag i Dagens Industris gaselltävling. Sett över hela riket var Eolus det näst mest snabbväxande företaget med en omsättningstillväxt på 1 788% mellan räkenskapsåren 2004/2005 och 2007/2008.

Den 10 november beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företräde för tidigare aktieägare. Genom emissionen tillfördes Eolus 158,5 Mkr före emissionskostnader. I emissionen utgavs 4.528.600 nya aktier. Efter att teckningen avslutats i december kunde konstateras att teckningsgraden uppgick till 202% och att samtliga aktier betalats och registrerats under det andra kvartalet.

Eolus inköp av vindkraftverk sker i stort sett uteslutande i Euro. Som en del av arbetet med valutasäkring har Eolus en stor del av likviditeten placerad i Euro. I resultaträkningens post Ränteintäkter ingår kursvinst på likvida medel med +3,4 Mkr. Under 3-månadersperioden försvagades den svenska kronan gentemot Euron. Verksamheten som helhet gynnas naturligtvis av en starkare krona gentemot Euron.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Efter balansdagen har ytterligare 7 vindkraftverk med en total effekt på 12,8 MW tagits i drift. Ytterligare verk kommer att driftsättas under de närmaste veckorna.

I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 17 Vestas V90 under 2009.

Den 16 januari hölls årsstämma i Hässleholm. På stämman valdes Tomas Björklund till ny styrelseledamot som ersättare för Maria Sandstedt. Charlotte Arvidsson valdes till ny styrelsesuppleant. I samband med årsstämman anordnade Eolus ett vindkraftseminarium som besöktes av ca 400 deltagare.

Framtidsutsikter och prognos
Läget på kredit och finansmarknaderna börjar allt mer att normaliseras. Möjligheterna att finansiera den typ av projekt som Eolus främst arbetar med synes vara goda. Den nyemission som Eolus genomförde under december 2009 kommer att underlätta den kraftiga expansionen som vi förväntar oss de närmaste åren.

Styrelsen upprepar tidigare lämnad prognos innebärande att för verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010 bedöms 54 verk med en total effekt på 97,5 MW att kunna etableras och resultatavräknas. Styrelsen planerar för att 9 av verken skall behållas för eget ägande och förvaltning och att resterande 45 avyttras till externa kunder. Leveransavtal har ingåtts med tillverkare avseende samtliga dessa verk. Baserat på ovanstående antaganden och under nuvarande marknadsförutsättningar bedömer styrelsen att koncernens omsättning kommer att uppgå till cirka 1.400 Mkr med ett beräknat resultat efter finansiella poster på cirka 90 Mkr.

För 3-årsperioden 09/10 - 11/12 räknar Eolus med att etablera ca 200 verk med en effekt på cirka 400 MW. Planen att utöka portföljen av egna vindkraftverk med 40 MW till 2011 ligger fast.

Likviditet och finansiering
Likvida medel har under kvartalet minskat med 48,9 Mkr och uppgick vid periodens slut till 102,6 Mkr. Minskningen är främst hänförlig till ökning av pågående projekt och att investeringar egenfinansierats under perioden. Under kvartalet har långfristiga skulder minskat med 2,5 Mkr. Soliditeten uppgår till 56 % vid periodens utgång, jämfört med 48 % vid periodens början.

Resultatutvecklingen för enskilda perioder påverkas främst av i vilken takt vindkraftprojekt färdigställs, avyttras och resultatavräknas. Likaså påverkas balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående vindkraftprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig. När det gäller projekt som kommer att avyttras nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget efter att matcha betalningsplanerna från kunderna med dem som bolaget har gentemot de största leverantörerna i respektive projekt.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 271,4 Mkr (16,3 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 26,9 Mkr (-2,9 Mkr). Resultat efter skatt uppgick till 19,8 Mkr (-2,9), motsvarande 1,09 kr per aktie (-0,16). Moderbolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 93,5 Mkr jämfört med 173,0 Mkr vid räkenskapsårets början. Moderbolagets soliditet uppgick till 60 % på balansdagen jämfört med 50 % vid räkenskapsårets början.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker hänvisas till sid 33-35 i Eolus årsredovisning för 2008/2009.

På balansdagen hade Bolaget utestående valutaterminer uppgående till 8,0 MEUR. Marknadsvärdet för dessa uppgick till 4,4 Mkr.

Eolus har ingått swapavtal avseende räntesäkring av skulder till kreditinstitut för egna vindkraftsanläggningar. På balansdagen omfattades 76% av skulderna till kreditinstitut av räntesäkringsinstrument. Dessa hade ett negativt marknadsvärde på 4,7 Mkr.

Eolus-aktien
Eolus B-aktie handlas sedan den 28 maj 2009 på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Mellan den 1 september och 30 november omsattes 1 337 124 aktier till kurser mellan 34,50 och 51,00 kr, med ett medelpris på 43,98 kr. Senaste betalkurs den 27 januari 2010 var 41,80 kr.

Kommande rapporttillfälle
Delårsrapport för kvartal 2, december 2009 - februari 2010 den 27 april 2010
Delårsrapport för kvartal 3, mars 2010 - maj 2010 den 12 juli 2010

Hässleholm den 28 januari 2010

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef
Telefon: 0451 - 491 52
Mobil: 0702 - 65 16 15
E-post: per.witalisson@eolusvind.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Delårsrapport Q1 2009-10.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de cirka 1.200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 64 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till cirka 1.400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande cirka 1.200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas cirka 200 verk med en effekt på cirka 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har cirka 2.300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com.