Glycorex Transplantation

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:38 CET

* Ökad försäljning under tredje kvartalet. * Produkten GlycoSorb®-AB0 och dess användning vid blodgruppsinkompatibel njurtransplantation har presenterats vid en stor internationell transplantationskongress och kliniska resultat har publicerats i den medicinska tidskriften Transplantation. * Produkten har även visats vara värdefull vid andra typer av transplantationer över blodgruppsgränsen, såsom lever- och hjärttransplantation. * Transplantationer över blodgruppsgränserna efter behandling med GlycoSorb®-AB0 har blivit en praktisk klinisk verklighet för njurpatienter i Sverige. * Processen för att få produkten godkänd i USA har fortsatt och kompletterande information har inlämnats under pågående diskussioner med FDA. * Beslut om företrädesemission har tagits i september. * Resultatet efter finansiella poster blev –15 121 TSEK inkluderat planenlig avskrivning med 4 237 TSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad (resultat föregående år -14 973 TSEK). Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom området organtransplantation. Bolaget har utvecklat två typer av kolhydratbaserade huvudprodukter, medicintekniska produkter, GlycoSorb®-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, så kallade xenotransplantationer. Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001. Verksamheten Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade huvudprodukter, GlycoSorb®-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. Denna produkt underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer. Kliniska resultat med produkten GlycoSorb®-AB0 presenterades i september vid en stor transplantationskongress i Venedig med över 2000 deltagare, huvudsakligen transplantationskirurger. Resultaten rönte stor uppmärksamhet. Ett stort antal transplantationer har tidigare inte genomförts, trots att det funnits givare, på grund av att blodgrupperna inte stämt överens mellan givare och mottagare. Den utveckling som bedrivits under de senaste åren av svenska transplantationscentra tillsammans med Glycorex Transplantation AB har lett till att transplantation över blodgruppsgränserna nu blivit en praktisk klinisk verklighet för njurpatienter i Sverige. Den avstötning av transplanterade organ som normalt sker där givare och mottagare är av olika blodgrupper, kan undvikas om patienten före och under transplantationen behandlas med GlycoSorb®-AB0. Det är huvudsakligen njurtransplantationer som genomförts, men produkten har även visats underlätta andra organtransplantationer över blodgruppsgränsen. Två levertransplantationer över blodgruppsbarriären har genomförts i Belgien med gott resultat. Metodiken kan visa sig bli viktig för levertransplantationer, men också för andra typer av transplantationer. Således har produkten också visats vara användbar vid hjärttransplantation över blodgruppsgränsen. Med produkten GlycoSorb®-Xeno, som är på utvecklingsstadiet, kan antalet möjliga transplantationer ökas. Xenotransplantationer i större omfattning ligger flera år framåt i tiden. Produktutvecklingen har fortskridit enligt plan. Marknad USA utgör den största potentiella marknaden för GlycoSorb®-AB0, bl. a. beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. Under perioden har bolaget fortsatt processen med att få produkten godkänd i USA av FDA (Food and Drug Administration). Mer än 100 000 patienter väntar akut på njurtransplantation i Väst-Europa och i USA, men endast ca 30 000 patienter blir transplanterade per år. Antalet dialyspatienter är nu ca 1 miljon och förväntas fortsatt öka. Ett stort antal transplantationer blir inte av på grund av icke-matchande blodgrupper mellan givare och mottagare. GlycoSorb®-AB0, som möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp, gör att man nu kan genomföra ett signifikant större antal transplantationer. Detta är till fördel för såväl de njursjuka som för samhället. Produkten har också en stor potential för att underlätta andra typer av blodgruppsinkompatibla transplantationer och har under perioden använts för att underlätta lever- och hjärttransplantation. Ytterligare en kommersiell utvecklingsmöjlighet inom företagets produktområde är framtagning av universell blodplasma, d v s plasma där blodgruppsantikroppar har eliminerats. Ett flertal tester har visat att vår produkt även lämpar sig för framtagning av så kallad universell plasma. Diskussioner med europeiska och amerikanska bolag har under perioden fortsatt angående fördjupat samarbete kring denna affärsmöjlighet. Utveckling av resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1 046 TSEK (340 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till -16 326 (-16 552). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 4 237 TSEK (4 237 TSEK). Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 5,9 MSEK (6,9 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen. Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari-september till 193 TSEK. Resultat efter finansiella poster blev -15 121 TSEK (-14 973 TSEK). Periodens kassaflöde blev -10 943 TSEK (15 668 TSEK). Soliditeten uppgick till 90 % (93 %, 2002-09-30). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 2,3 MSEK (17,4 MSEK) vid periodens slut. Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 12 september 2003 att genomföra en företrädesemission under september till november 2003. Beslutet skedde med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma i maj 2003. Beslutet innebär att emission sker med högst 6 787 811 aktier serie B och att bolagets aktiekapital ökas med högst 339 390,55 kronor. Ägare erhåller en teckningsrätt per gammal aktie oavsett aktieslag. För teckning av en ny aktie av serie B, krävs sex teckningsrätter. För varje ny tecknad aktie skall erläggas 3 kronor. Det kapital som tillförs bolaget genom emissionen skall användas för marknadsinvesteringar och fortsatta satsningar för att erhålla ett godkännande av GlycoSorb®-AB0 i USA. Denna rapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapporter RR 20. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Utsikter En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt under innevarande år. Trots att antalet patienter på väntelistorna ökar och behovet är stort, tar etablerandet av nya produkter och nya transplantationsrutiner tid. Resultat från lever- och hjärttransplantation användande produkten är planerade att presenteras vid medicinska kongresser i början av nästa år. Produkten är nu väl kliniskt accepterad för njurtransplantation i Sverige, vilket bör underlätta den fortsatta marknadsföringen i Europa. Efter redovisningsperiodens slut har klartecken erhållits från olika sjukhus i Europa, bl.a. i Tyskland, att börja använda produkten. Den tyska marknaden är ca 10 ggr större än den svenska. Verksamheten förväntas inte ge någon vinst i år, men räknar med fortsatt ökande omsättning under nästa år. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2004-01-30 Lund 2003-10-28 Styrelsen i Glycorex Transplantation AB Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780, e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se samt hemsida www.GlycorexTransplant.se Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).