Firefly AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 13:57 CEST

*Orderingången ökade till 31,4 mkr (20,4 mkr).
*Orderstocken uppgick till 14,5 mkr (5,9 mkr)
*Faktureringen ökade till 21,1 mkr (18,4 mkr).
*Försämrat resultat efter finansnetto, -0,9 mkr (1,3 mkr).
*Hela konvertibellånet, 3,25 mkr, konverterat till aktier.

Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar brand och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Av försäljningen går cirka tre fjärdedelar på export. Firefly är sedan 1997 noterat på NGM-listan.

Orderingång, fakturering och resultat
Den mycket positiva utvecklingen av orderingången har fortsatt under andra kvartalet och uppgick till 31,4 mkr (20,4 mkr), vilket är en ökning med 54 %. Orderstocken var vid utgången av halvåret den största i bolagets historia och uppgick till drygt 14,5 mkr (4,5 mkr vid årsskiftet). Faktureringen ökade med 15 % och uppgick under perioden till 21,1 mkr (18,4 mkr). Resultatet försämrades till – 0,9 mkr (1,3 mkr). Periodens negativa resultat sammanhänger med att ett flertal stora ordrar vid periodens slut ej var utlevererade. Betydande kostnader har sålunda tagits för kommande leveranser, vilka ännu ej har fakturerats.

Produkt- och marknadsutveckling
Under perioden har större order erhållits från bland annat svenska värmekraftverk, träindustrier i Danmark, Finland och Estland, samt boardfabriker i Indonesien och Thailand. Fireflys dominerande ställning i Sverige har bibehållits, trots prispress från utländska konkurrenter. Bolagets viktigaste marknader, utöver Sverige, är Västeuropa och Sydostasien. Framgångarna i Sydostasien har fortsatt. Firefly har även noterat ett betydande intresse från den kinesiska marknaden, som för närvarande bygger ut sin boardindustri. Bolagets distributör i USA har under augusti erhållit sin första större ordern från den amerikanska boardindustrin.

De tekniska långtidsprovningarna av bolagets nya multipla gasdetektor (MGD) har avslutats. Provningarna har pågått i Stockholms tunnelbana. Projektet har nu gått över i en kommersiell fas. De första beställningarna förväntas under hösten.

Tunnelapplikationerna har tidigare patentsökts och patent har beviljats under augusti.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 10,4 mkr (10,6 mkr vid årsskiftet). Investeringarna under perioden uppgick till 265 tkr (473 tkr).

Konvertering
Bolaget hade tidigare ett utelöpande konvertibelt lån på 3,25 mkr. Vid utgången av juni månad konverterades hela lånet till aktier, till en kurs av 6,50 kr per aktie, varför antalet utelöpande aktier ökade med 500.000 st och nu uppgår till 6.001.400 st. Det justerade egna kapitalet uppgår efter konverteringen till 17,6 mkr. Soliditeten vid halvårsskiftet var 61 %.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 28 personer (26).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Utsikter för resten av året
Om inga för bolaget dramatiska förändringar inträffar under andra halvåret, kommer resultatet för helåret 2003 att överträffa föregående års resultat, vilket före skatt uppgick till 3,8 mkr.

Informationstillfällen 2003
Delårsrapport januari – september 2003 6 november 2003
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 19 februari 2004

Denna delårsrapport är ej granskad av Fireflys revisor.

Stockholm den 21 augusti 2003
FIREFLY AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till
VD Lennart Jansson 070-591 96 76
ordförande Robert Rehbinder 0708-24 98 40.

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.