Proact IT Group AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:03 CEST

Tidigare åtgärdsprogram ger resultateffekt
I ett oförändrat svagt marknadsläge har det åtgärdsprogram som ProAct genomfört medfört en betydande resultatförbättring jämfört med tredje kvartalet föregående år. Detta ger grund för en långsiktig resultatförbättring i koncernen även utan förbättrat marknadsläge. Ett antal viktiga order har tecknats och intäkterna från tjänsteverksamheten har varit god.

Tredje kvartalet i sammandrag

Omsättningen uppgick till 128,2 (136,5) MSEK varav
tjänsteintäkter 75,3 (75,0) MSEK.
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) -4,1 (-16,8) MSEK.
Resultat före skatt uppgick till -7,2 (-21,0) MSEK.
Positivt kassaflöde i kvartalet, likvida medel uppgick till 117,9 MSEK.
Antal anställda uppgick till 272 personer (358).
Januari - september i sammandrag

Omsättningen uppgick till 485,9 (533,7) MSEK varav
tjänsteintäkter 250,6 (211,6) MSEK.
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) –28,8 (-14,3) MSEK.
Resultat före skatt uppgick till -36,7 (-26,2) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -33,7 (-20,6) MSEK och resultat
per aktie uppgick till -3,57 kr/aktie.
Kostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar
-10,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -19,7 MSEK.
Viktiga händelser

Ett antal större affärer har avtalats med bland annat BKK, Elisa Internet, Eniro, Framo Engineering samt SMHI.
Nomineringskommitté för styrelseval 2004 har utsetts.
För ytterligare information vänligen kontakta
Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00
e-post: itgroup@proact.se
www.proact.se