Bure Equity AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 09:14 CET

januari - september 2003
Avyttringar av större innehav ger förstärkt balansräkning

· Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) ökade under
kvartalet med 138 MSEK till
1 236 MSEK. Det egna kapitalet motsvarar 1,35 SEK per aktie efter full
utspädning (diskonterat värde*) respektive 1,51 SEK per aktie utan
diskontering.

Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknades den 24
oktober till 1,33 SEK (diskonterat värde*) respektive 1,50 SEK utan
diskontering.
· Moderbolagets resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick
till 128 MSEK (-94) och för de nio första månaderna till 17 MSEK (-474).
· Koncernens resultat uppgick till -133 MSEK (-804), vilket
motsvarar -0,63 SEK per aktie (-5,25) efter full utspädning för de
första nio månaderna.
· Bures innehav i Nordic Capitals fonder avyttrades i juli vilket
innebär en betydande likviditetsförstärkning och ett exitresultat om 145
MSEK.
· Innehavet av Teleca-aktier avyttrades och medförde ett resultat
på drygt 50 MSEK under tredje kvartalet. Likviditetsförstärkningen blev
220 MSEK och inga framtida åtaganden kvarstår.
· Bure har ökat sitt ägande i Cygate till 94 procent genom en
kombination av förvärv och tecknande av nya aktier i en
företrädesemission.
· Emissioner om totalt 750 MSEK fulltecknades under juni månad
vilket tillsammans med avyttringarna har möjliggjort amorteringar om
knappt 600 MSEK under tredje kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång
· I oktober ökade Bure sitt ägande i Citat till 100 procent genom
förvärv av aktier från minoritetsägare.
· Bure har i oktober förbundit sig att teckna sin andel av
Dimensions föreslagna nyemission om totalt ca 40 MSEK samt att garantera
ytterligare en del av de aktier som kan komma att inte tecknas. Maximalt
uppgår Bures åtagande till 17,5 MSEK eller 43,6 procent av nyemissionen.


Göteborg den 28 oktober 2003
Bure Equity AB (publ)
Lennart Svantesson, VD

Kommande rapporteringstillfällen
Bokslutskommuniké januari - december 2003 24 februari 2004
Delårsrapport januari - mars 2004 29 april 2004
Bolagsstämma 2004 29 april 2004

För information kontakta
Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20
Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47
Anders Mörck, Koncerncontroller 031-708 64 41
Bure Equity AB (publ)
Box 5419, 402 29 Göteborg
031-708 64 00
www.bure.se
Org. Nr 556454-8781