Investment AB Kinnevik

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:39 CEST

· Nettoomsättningen de första nio månaderna uppgick till 4.324
(4.719) Mkr.
· Rörelseresultatet uppgick till 864 (1.350) Mkr. I
rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid
försäljning av värdepapper med 163 (792) Mkr. Korrigerat för dessa
poster är rörelseresultatet 701 (558) Mkr.
· Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till 201 (- 640) Mkr,
varav Tele2 AB uppgick till 281 (-40) Mkr, Millicom
International Cellular S.A. till -6 (-416) Mkr och Metro International
S.A. till -63 (-145) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 447 (231) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 7,11 (3,66) kronor.
· Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade
värdepapper ökade under årets första nio månader med 70% (exkl
investeringar och avyttringar) och uppgick per den 30 september 2003
till 14.693 Mkr. Den 22 oktober 2003 uppgick värdet till 16.830 Mkr,
vilket innebär att marknadsvärdet överstiger bokfört värde på koncernens
börsportfölj vid samma datum med 8.732 Mkr.

För ytterligare information besök www.kinnevik.se.