Tornet Fastighets AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:40 CEST

Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.

Delårsrapport Januari - Juni 2003

2003:II 2002:II
Hyresintäkter, Mkr 1 217 1 125
Resultat efter skatt, Mkr 764 369
Resultat per aktie, kr 28,84 14,39
Driftsöverskott, Mkr 724 670
Resultat av fastighetsförsäljningar netto, Mkr 244 34
Resultat före skatt, Mkr 454 277
Rörelsens kassaflöde, Mkr 539 372
Eget kapital per aktie, kr 208,70 177,31
Uthyrningsgrad area, % 88,9 90,8
Uthyrningsgrad ekonomisk, % 91,0 93,8

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt har ökat med 395 Mkr till 764 Mkr (369). Resultat efter skatt inkluderar jämförelsestörande poster om netto 239 Mkr (34) inklusive reavinster.

Försäljningar och förvärv
Trettio fastigheter (26) har avyttrats för 993 Mkr (290) med en reavinst om 244 Mkr (34). Försäljningspriset är i nivå med bedömt marknadsvärde per 2002-12-31. Tre fastigheter (141) har förvärvats för 1 004 Mkr (5 467).

Återköp av egna aktier
Tornet har återköpt 441 684 aktier, motsvarande 1,7 procent av antalet utestående aktier, till en genomsnittlig kurs av 155,06 kronor under första halvåret 2003. Efter periodens utgång har ytterligare 258 316 aktier återköpts.

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har JM fullföljt sin option att förvärva AB Vaxholmsbostäder innehållande 30 fastigheter. Försäljningspriset är i nivå med Vaxholmsbostäders bedömda substansvärde per 2002-12-31. Försäljningen medför en reavinst om ca 108 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2003.

Resultatprognos för 2003
Resultatprognosen är oförändrad. Resultat efter skatt för 2003 beräknas bli ca 1 000 Mkr exklusive eventuella nedskrivningar och/eller återförda nedskrivningar av enskilda fastigheter. Resultatet skulle motsvara 38,20 kr per aktie (26 173 823 aktier).

Danderyd 2003-08-20
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00 Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet, 08-544 905 08, 070-576 92 08