Tieto Sweden AB

Delårsrapport 2/2003: Förbättrad vinst, fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2003 09:03 CEST

Nettoomsättningen växte med 10 % till 693,6 MEUR (627,8) för första halvåret och med 8 % till 341,6 MEUR (317,7) för kvartalet isolerat. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 62,5 MEUR (63,1), motsvarande en marginal på 9,0 % (10,1) för första halvåret och till 29,2 MEUR (28,7) och en marginal på 8,5 % (9, 0) för kvartalet isolerat. Resultat efter skatt för de första sex månaderna var 25,3 MEUR (34,5) och för kvartalet isolerat 10,8 MEUR (13,3). Vinst per aktie för de första sex månaderna, exklusive goodwillavskrivningar: 0,54 EUR (0,55) och efter goodwillavskrivningar 0,30 EUR (0,41)

-Trots hård motvind på marknaden, lyckades TietoEnator förbättra sitt EBITA-resultat för det andra kvartalet jämfört med föregående år. Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde är bra bevis på företagets kvalitet, säger Matti Lehti, VD och Koncernchef för TietoEnator,

Q2 2003: Marknad, nettoomsättning och resultat
Efterfrågan på tjänster med högt mervärde var stabil. Under det andra kvartalet förekom inga synbara tecken på en generell marknadsuppgång. Den allmänna prispressen var oförändrad. Kunder fokuserade på åtgärder för minskade kostnader. Stora hårdvaruleverantörer försöker aggressivt att öka sina marknadsandelar inom traditionell infrastrukturrelaterad outsourcing. En del större outsourcingavtal tecknades. För TietoEnators del resulterade detta i det avtal med TeliaSonera som tecknades i slutet av juni. TietoEnator tar enligt avtalet över TeliaSoneras stordatordrift i Sverige med över 100 personer. Ett avtal tecknades med Siemens Mobile rörande övertagandet av FoU-tjänster i Finland.

Nettoomsättningen för det andra halvåret ackumulerat ökade med 10 % till 693,6 MEUR (627,8). Och för det andra kvartalet isolerat till 341,6 MEUR (317,7), en ökning med 8 %. Uttryckt i lokala valutor var tillväxten för det andra kvartalet 8 %. Organisk tillväxt uppgick till 5 %. Motsvarande uppgifter för första halvåret var 11 % i lokala valutor och 7 % i organisk tillväxt. Geografiskt fördelad var tillväxten 7% i Finland, 19% i Sverige och -8% i Norge under första halvåret 2003.

För halvåret ackumulerat uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) till 62,5 MEUR (63,1), motsvarande en marginal på 9,0 % (10,1). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) uppgick till 42,6 MEUR (51,0), motsvarande en marginal på 6,1 % (8,1).

För kvartalet isolerat ökade rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) med 2 % till 29,2 MEUR (28,7), motsvarande en marginal på 8,5 % (9,0). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar (EBIT) uppgick till 19,3 MEUR (21, 6), motsvarande en marginal på 5,6 % (6,8).

Vinst per aktie för första halvåret var, exklusive goodwillavskrivningar 0,54 EUR (0,55) och inklusive goodwillavskrivningar 0,30 EUR (0,41).

Personalanpassningen beräknas fortsätta på samma nivå som under början av 2003. Kostnaderna för anställda under uppsägning uppgick till cirka 5 MEUR för kvartalet isolerat (cirka 10 MEUR för perioden ackumulerat) och beräknas ligga på denna nivå för varje kvartal under resten av 2003, vilket ger en totalkostnad på cirka 20 MEUR för helåret.

Prognos för helåret 2003
Den ekonomiska nedgången och marknadens osäkerhet har en dämpande effekt på IT-investeringarna. Tjänster som i stor utsträckning bidrar till ökat mervärde och produktivitet är av större intresse för kunderna än tjänster med lågt mervärde, en situation som beräknas kvarstå. Efterfrågan på outsourcingtjänster är stabil inom alla kundsegment.

Efterfrågan på specialanpassade projekt och återanvändbara lösningar kommer, med största sannolikhet, att vara fortsatt låg under återstoden av 2003. Samtidigt erbjuder partnersamarbeten möjligheter och förväntas därför generera större delen av koncernens intäktstillväxt under 2003.

Inga större förändringar förväntas i efterfrågan under det kommande kvartalet och omsättningen beräknas därför för det tredje kvartalet 2003 att växa inom spannet 6-8 % jämfört med tredje kvartalet föregående år. Skulle ekonomin vara fortsatt svag och planerade projekt senareläggas kan omsättningstillväxten för helåret bli lägre än 10 %.

Tredje kvartalets EBITA-marginal förväntas ligga i spannet 9-10 %. Helårets EBITA i absoluta tal förväntas bli högre än 2002.

För ytterligare information, kontakta:
Åke Plyhm, vice koncernchef, 08-632 14 10, 0705-65 86 31
Tuija Soanjärvi, finans- och ekonomidirektör, +358 9 8626 2213, +358 40 545 5476
Päivi Lindqvist, IR-chef, +358 9 8626 3276, +358 40 708 5351
Eric Österberg, informationsdirektör, 08-632 14 26, 0705-90 05 99

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com

TietoEnator ABP
Distribution
Centrala media