Aqua Terrena International AB

Delårsrapport 2, koncernredovisning 030401 - 030630

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 08:48 CEST

Aqua Terrena International AB (moderbolaget) redovisar ett rörelseresultat för första halvåret 2003 om + 2,4 MSEK. Det är ca 3,0 MSEK sämre än beräknat. Aqua Terrena AB (dotterbolaget), i vilket all produktion bedrivs, redovisar ett negativt resultat. Koncernens rörelseresultat blir därför - 1,9 MSEK. Per 30 juni, 2003 är bolagets soliditet 48 % och koncernens 10 %.

Försäljning Bolaget har sålt vatten till svenska marknaden för 5,5 MSEK, vilket är 2,5 MSEK bättre än motsvarade period 2002. Det är försäljningen på export- och kontorsvattenmarknaderna som i stort uteblivit.

Första halvåret har den finansiella situationen varit ansträngd. Under våren har bolaget investerat ytterligare 1,7 MSEK samt satsat närmare 2,5 MSEK på varumärkespositionering. Detta har kunnat ske mot ställda löften om kapitaltillskott av dåvarande aktieägare.

Vid den extra bolagsstämman 13 augusti beslutade man att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad emission om högst 10 000 000 aktier.

Styrelse/ledning Första halvåret har varit turbulent avseende styrelsens sammansättning och kontinuitet. Sedan stämman den 13 augusti har bolagets styrelse följande utseende: Ulf Laurin styrelseordförande, Anki Broman Jonsson, Göran Paulsson, Anders Ulegård, Per Wijkmark tillika VD och Jan Dufvenmark som suppleant.

Den nyvalda styrelsen och ägarna är enade om framtida strategier. Det kortsiktiga målet är att göra bolaget lönsamt med inriktning på de mest lönsamma affärsområdena och produkterna. Styrelsen har nu uppdragit åt företagsledningen att intensifiera sådana förhandlingar.

På styrelsens uppdrag, Per Wijkmark
042-400 5005, per.wijkmark@aquaterrena.se

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL)
Address: Hjortvägen 61
SE-260 34 Mörarp
Sweden
phone: +46 42 750 10
fax: +46 42 750 20
bankgiro: 5935-3284
postgiro: 59 75 77-6
org nr: 556502-6563
säte: Mörarp
www.aquaterrena.se
e-mail: info@aquaterrena.se