Probi AB

Delårsrapport 2004.01.01 - 2004.09.30

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:13 CEST

Rapportperiod: 2004.07.01 - 2004.09.30

· Probis nettoomsättning ökade under delårsperioden till 24,4 miljoner SEK (19,4), en förbättring med 25% (-2). Under den aktuella rapportperioden ökade nettoomsättningen med 14 % (17) till 7,6 miljoner SEK (6,6).

· Bolagets resultat efter skatt för delårsperioden uppgick till -3,8 miljoner SEK
(-8,5). Under den aktuella rapportperioden var bolagets resultat efter skatt -2,0 miljoner SEK (-4,2).

· Probis kassaflöde för delårsperioden uppgick till -3,7 miljoner SEK (3,1). Likvida medel vid den aktuella rapportperiodens utgång var 16,4 miljoner SEK, att jämföras med 20,1 miljoner SEK vid årets början.

· Bolagets resultat per aktie under delårsperioden uppgick till -0,09 SEK (-0,21).

· Probi presenterade vid årets största europeiska vetenskapliga nutritionskongress (ESPEN) en analys omfattande 230 intensivvårdspatienter som visar att Probis nyutvecklade produkt inom affärsområdet Klinisk Nutrition minskar antalet infektioner hos svårt sjuka patienter. Resultatet stärker potentialen inom Probis nya affärsområde Klinisk Nutrition.

· Förberedelser för en eventuell O-listenotering av Probi-aktien har pågått under rapportperioden. Förberedelserna har under delårsperioden påverkat förändringen av likvida medel med -2,5 miljoner SEK.

· Efter periodens utgång har en extra bolagsstämma beslutat om sammanläggning av aktier, utrymme för nyemission samt upphävs rösträttsskillnaden mellan A- och B-aktier.


Händelser under den aktuella rapportperioden

Vid årets största europeiska kongress inom klinisk nutrition, ESPEN, har Probi presenterat en meta-analys omfattande 230 svårt sjuka patienter (akut bukspottskörtelinflammation, levertransplantation och större bukkirurgiska ingrepp). Resultaten styrker att Probis produkt inom affärsområdet Klinisk Nutrition utgör ett värdefullt tillskott för att minska antalet infektioner i samband med intensivvårdsbehandling. Antalet infektioner motsvarade 10% när Probis probiotika tillfördes jämfört med 39% för konventionell terapi.

Inom affärsområdet Klinisk Nutrition pågår arbete som syftar till att identifiera och initiera diskussioner med lämpliga samarbetspartners för produktkoncept riktade mot sjukvården.

Förberedelser av en notering av Probi-aktien på Stockholmsbörsens O-lista har pågått under rapportperioden. Arbetet inkluderar en ny grafisk profil och en ny hemsida, åtgärder som förväntas förbättra företagets synlighet och informationsgivning.

Bolagets VD och bolagets ekonomi- och administrativa chef har i ett incitamentsprogram 2004-09-10 förvärvat 200.000 respektive 100.000 köpoptioner för lika många aktier av Probis huvudägare.

Marknad och affärsutveckling

Skånemejerier
Skånemejeriers försäljningsutveckling av ProViva fortsatte att vara god. ProVivas tillväxt och Probis royaltyintäkter från Skånemejerier ökade under delårsperioden med 10 procent (24). Skånemejerier har under rapportperioden valt att upphöra med användningen av Probis kultur Lr271 i yoghurt produkter under varumärket Weight Watchers. Detta innebär ett intäktsbortfall på 0,8 miljoner SEK på årsbasis.Till följd av bakteriekulturens relativt höga produktionskostnader har detta en begränsad inverkan på resultatet.

Groupe Danone
Projektet där Danone utvecklar en ny probiotikaprodukt med Probis bakterie har under tredje kvartalet gått in i en avslutande fas. Någon lanseringstidpunkt är dock ännu inte bestämd.

"Vi ser fortsatt tillfredställelse i vårt samarbete med Probi och håller på att slutföra utvecklingen av produktkoncept och produkter för lansering inom en förutsebar framtid" säger säger Gérard Denariaz, R&D Innovation Director Dairy på Groupe Danone.

Institut Rosell Inc.
Insitut Rosell har fört diskussioner med potentiella partners för lanseringen av de kapslar och dospåsar som Institut Rosell och Probi utvecklat för kosttillskottmarknaden. Institut Rosell bedömer att lanseringar skall kunna ske kring årsskiftet.

Health World
Health World har under rapportperioden lanserat ett nytt kosttillskott i form av kapslar som innehåller bakterien Lp299v. Produkten lanserades under september månad och har Australiens cirka 6000 apotek och hälsokostaffärer som den primära distributionskanalen.


Forskning och utveckling

Under rapportperioden har Probi bistått Danone i arbetet med produktutveckling och forskningsdokumentation för det gemensamma utvecklingsprojektet. Probi räknar med att detta arbete kan slutföras under årets sista kvartal.

Studier på människa av olika bakteriers påverkan på immunologiska markörer visar intressanta effekter som kommer att patentsökas och diskuteras med olika experter innan beslut tas om vidare steg i utvecklingen.
Vidare har en ny patentansökan för en uppfinning inom ett nytt funktionsområde för affärsområdet Functional Food förberetts under rapportperioden.

Intäkter

Under delårsperioden uppgick intäkterna till 24,1 miljoner SEK (19,6), en ökning med 23 procent. Under den aktuella rapportperioden ökade intäkterna med 11 procent (11) till 7,1 miljoner SEK (6,4).

Resultat, kassaflöde och ställning

Rapportperioden
Bolagets resultat efter skatt under den aktuella rapportperioden är -2,0 miljoner SEK (- 4,2). Rörelsekostnaderna ökade, justerat för avgångsvederlag till tidigare VD under 2003, med 1,6 miljoner SEK under rapportperioden. Det beror framförallt på förberedelser inför notering på O-listan och implementering av ny grafisk profil och hemsida.
Rörelsegrenen Functional Food visar ett negativt rörelseresultat för den aktuella rapportperioden beroende forskningsrelaterade aktiviteter. Kosttillskott uppvisar ökade intäkter till följd av leveranser till Övriga Världen. Probis yrkande till länsrätten att medge avdrag för ingående mervärdeskatt hänförliga till kostnader för nyemissionen av aktier år 2000, har bifallits i sin helhet och 0,8 miljoner SEK har återbetalats och återförts till det egna kapitalet under rapportperioden. Resultatet per aktie för den aktuella rapportperioden blev -0,05 SEK (-0,10).

Delårsperioden
Probis resultat efter skatt under delårsperioden blev -3,8 miljoner SEK (- 8,5). Jämfört med motsvarande period ifjol har intäkterna ökat med 4,5 miljoner SEK.
Övriga externa kostnader har under delårsperioden ökat med 2,3 miljoner SEK, där kostnadsökningarna utgörs främst av förberedelser för att notera Probi-aktien på O-listan, forsknings- och utvecklingsrelaterade aktiviteter samt implementering av ny grafisk profil och hemsida.

Personalkostnaderna har under delårsperioden minskat med 2,7 miljoner SEK. Kostnadsminskningen beror på att det under den aktuella rapportperioden ifjol ingick en kostnad för avgångsvederlag till tidigare VD med 3,1 miljoner SEK. Exklusive avgångsvederlaget har personalkostnaderna under delårsperioden ökat med 4 procent.

Probis kassaflöde för delårsperioden blev -3,7 miljoner SEK (3,1). Likvida medel uppgick vid den aktuella rapportperiodens utgång till 16,4 miljoner SEK. Vid årets början uppgick likvida medel till 20,1 miljoner SEK. Förberedelser inför notering vid Stockholmsbörsen har under delårsperioden påverkat förändringen av likvida medel med -2,5 miljoner SEK.

Probi satsar väsentliga belopp i forskning, vilket medför att bolaget redovisar en förlust. Andelen FoU-kostnader av totala kostnader, exklusive råvaror och förnödenheter, uppgick under delårsperioden till 46,4 procent (46,4).

Bolagets ackumulerade skattemässiga förlust per den sista september är 54,8 miljoner SEK. Den ackumulerade förlusten innebär att en ännu ej bokförd uppskjuten skattefordran på 15,3 miljoner SEK kan utnyttjas i framtiden när bolaget redovisar vinst.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar var under delårsperioden 0,6 miljoner SEK (1,7), vilket avser egna patent. Under delårsperioden har inköp av materiella anläggningstillgångar uppgått till 1,0 miljoner SEK (0,3).

Resultatet per aktie för delårsperioden blev -0,09 SEK (- 0,21). Bolaget lämnar ingen prognos för helåret.

Bolagets aktiekapital uppgår till 41.112.500 kr. Aktiekapitalet bestod vid periodens utgång av 7.870.312 st A-aktier a 1 kr och 33.242.188 st B-aktier a 1 kr.

Händelser efter periodens utgång
En extra bolagsstämma beslöt den 15 oktober att avskaffa uppdelningen i A- och B-aktier. I syfte att uppfylla Stockholmsbörsens noteringskrav om en aktiekurs vid noteringstillfället om lägst 25 kr, beslöt bolagsstämman vidare att genomföra en sammanläggning av aktier så att fem gamla aktier sammanläggs till en ny. Efter åtgärderna kommer Probi att ha 8.222.500 aktier med samma rösträtt. Vidare gav beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission utan förträdesrätt varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 7.000.000 kr. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en förstärkning av bolagets kapitalbas inför fortsatt produktutveckling, satsning på nya områden och kommersialisering.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning är i allt väsentligt lika, varför endast koncernen redovisas. Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 för delårsrapporter. Probi tillämpar från och med 2004-07-01 RR 25, Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska marknader. I samband med att bolaget anpassade sin redovisning till RR 15 (Immateriella tillgångar) gjordes år 2001 en nedskrivning av balanserade utgifter med 15,1 miljoner SEK. Denna nedskrivning redovisades i resultaträkningen. Nedskrivningen som var ett resultat av ändrade redovisningsprinciper borde ha redovisats mot eget kapital, i enlighet med RR 5 (Redovisning av byte av redovisningsprincip). Nyckeltal för koncernen har omräknats med tillämpning av RR 5 (Redovisning av byte av redovisningsprincip) och RR 15 (Immateriella tillgångar) varför nyckeltalen för koncernen ej överensstämmer med nyckeltalen i årsredovisningarna. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. De redovisnings- och värderingsprinciper som
tillämpats följer Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer. Ikraftträdandet av RR29, Ersättningar till anställda, har per 1 januari 2004 ej påverkat bolagets finansiella resultat och ställning.IFRS
Probi har under hösten 2004 startat ett projekt för att i detalj granska effekter i redovisning hänförliga till införandet av IFRS. IFRS-projektet kommer att vara slutfört före utgången av år 2004. Bolaget bedömer att införandet av IFRS under 2005 ej väsentligt kommer att påverka bolagets resultat och ställning. Probi tillämpar idag redovisnings- och värderingsprinciper som följer IFRS väl. Detta medför att det bör inte föreligga några väsentliga redovisningsmässiga skillnader vid en övergång till IFRS.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de största skillnaderna mellan Probis nuvarande redovisning och IFRS rör redovisningen av goodwill. Enligt de nya reglerna skall goodwill ej skrivas av löpande utan istället prövas en gång om året för att bedöma om nedskrivning skall ske. Rörelseresultatet hade vid ett införande av IFRS vid ingången av 2003 påverkats positivt då nedskrivningen av goodwill om 0,7 miljoner SEK hade uteblivit. Det bokförda värdet av goodwillposten som utgående balans år 2004 är 2,1 miljoner SEK.

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period förra året. Belopp är uttryckta i svenska kronor (SEK), tusental (TSEK) eller miljontal (miljoner SEK) kronor i enlighet med vad som angivits.

Ägarförhållanden

Bolaget hade enligt VPC 2004-09-30 4.973 aktieägare (4.996). Bolaget är börsnoterat på NGM Equity. För närvarande har bolaget inget utestående konverteringslån eller utestående teckningsoptioner. Bolaget har under hela delårsperioden haft 41.112.500 utestående aktier med ett nominellt värde av 1,00 kr.

Finansiell rapportering 2004

Bokslutskommuniké 2004 15 februari 2005

Lund den 26 oktober 2004

Per Bengtsson
Verkställande Direktör, Probi AB (publ)


Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Helgesen Eric Salander

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.