HomeMaid AB

Delårsrapport 2006-01-01 - 2006-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:59 CET

(Aktietorget: HOME B)

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 39 541 Kkr (34 789 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 13,7%.

- Rörelseresultatet uppgick till 765 Kkr (1 040 Kkr)

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 649 Kkr (1 006 Kkr)

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 599 Kkr (725 Kkr)

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 593 Kkr (927 Kkr)

- Under tredje kvartalet har den nytillträdda regeringen aviserat förändringar i skattesystemet som, om de träder i kraft, kommer att påverka koncernen positivt

- Fortsatt expansion förväntas genom en kombination av organisk tillväxt om 15% och nya bolagsförvärv

Verksamheten under rapportperioden

Marknaden
HomeMaid Hemservice AB (publ) har under de tre första kvartalen ökat omsättningen med 13,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Det tredje kvartalet 2006 har omsättningen ökat med 14,6% jämfört med det tredje kvartalet 2005.

Intresset från privata kunder ökar och andelen privata avtal stiger. Merparten av affärsvolymen utgörs dock fortfarande av företagsavtal med våra kunders arbetsgivare. Engångsuppdragen fortsätter att öka, främst gällande flyttstädningar för såväl privata hem som kontor.

Noteringen av HomeMaid på Aktietorget har gett en ökad exponering av koncernens varumärke på marknaden för hushållsnära tjänster.

Organisation
Bolagets ledningsresurser har under perioden förstärkts genom en rekrytering av en finanschef (CFO).

Per 2006-09-01 har etableringen i Skåne utökats i form av nytt kontor och arbetsledning i Malmö.

Under det första kvartalet har HomeMaid utvecklat sitt friskvårdskoncept för personalen för att leva upp till målsättningen om att vara branschens bästa arbetsgivare.


Väsentliga händelser

Val till Sveriges riksdag
Valutgången har inneburit att majoritetsförhållandet i Sveriges riksdag har ändrats. Alliansen har under valrörelsen aviserat förändringar i skattesystemet som, om de genomförs, kommer att gynna branschen. I budgetpropositionen har regeringen behandlat två områden som har stor betydelse för HomeMaids verksamhet; skattereduktion för hushållstjänster samt sänkta sociala avgifter för tjänstesektorn.

Nedanstående är utdrag ur budgetpropositionen (2006/07:1):

Angående skattereduktion för hushållstjänster:

"Regeringens bedömning: En skattereduktion bör införas avseende fysiska personers köp av hushållstjänster. Ett arbete kommer att inledas med att ta fram ett konkret förslag och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag under våren 2007. Skattereduktionen bedöms kunna införas den 1 juli 2007."

Angående sänkta sociala avgifter för tjänstesektorn:

"Regeringens bedömning: Det bör införas ett system med reducerade arbetsgivar- och egenavgifter för vissa anställningar inom tjänstesektorn."

Förändringar i ovanstående områden har stor betydelse för HomeMaid. Genom skattelättnader för hushållsnära tjänster bör efterfrågan öka väsentligt. Cirka 85% av koncernens kostnadsmassa avser personalkostnader. Lättnader inom detta område torde få betydande effekter för koncernens resultat.

Händelser efter rapportperioden
HomeMaid har i oktober förvärvat Sefyr Hemservice. Förvärvet kommer att stärka den lokala marknadspositionen i Falun. Säljaren anställs i HomeMaid. Genom förvärvet tillförs HomeMaid en affärsvolym om ca 500 Kkr i Falun, vilket innebär att årsvolymen lokalt ökar med ca 12 % utöver befintlig organisk tillväxt. HomeMaid uppskattar att förvärvet tillför ett positivt resultat efter årsskiftet. Förvärvskostnader kommer således att belasta 2006 års resultat.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 39 541 Kkr de tre första kvartalen och för motsvarande period föregående år till 34 789 Kkr, en ökning med 4 752 Kkr eller ca 14%. Omsättningen för tredje kvartalet har visat en positiv utveckling och uppgick till 13 181 Kkr (11 501 Kkr), en ökning med 1 680 Kkr eller ca 15%. Omsättningsökningen är i huvudsak hänförligt till organisk tillväxt. Av förvärvad årlig årsvolym ingår ca 374 Kkr. Omsättningen har utvecklats enligt plan.

Koncernens rörelseresultat uppgick under rapportperioden till 765 Kkr och för motsvarande period föregående år till 1 040 Kkr, innebärande en rörelsemarginal om 1,9%. Rörelseresultat uppgick under tredje kvartalet till 342 Kkr och för motsvarande period föregående år till 609 Kkr. Detta motsvaras av en rörelsemarginal om 2,6%. Under 2006 har förvärvskostnader och byte av lokaler i Halmstad och Malmö påverkat rörelseresultatet negativt. Jämfört med år 2005 har koncernens resultat påverkats positivt på grund av premiebefrielse avseende premien för avtalspension SAF-LO. Sedan noteringen på AktieTorget i november 2005, ingår löpande noteringskostnader i rörelseresultatet.

Koncernens resultat efter finansiella poster, uppgick under de tre första kvartalen till 649 Kkr och för motsvarande period föregående år till 1 006 Kkr. Under tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansiella poster till 297 Kkr och för motsvarande period föregående år till 605 Kkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 599 Kkr mot 725 Kkr för motsvarande period föregående år. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 279 Kkr (436 Kkr).


Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för de tre första kvartalen till 593 Kkr jämfört med 927 Kkr för motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapital uppgår till 1 163 Kkr respektive 1 177 Kkr. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 883 Kkr. Av nämnda investeringar avser 420 Kkr inkråmsförvärvet i Uppsala som genomfördes under andra kvartalet.


Likviditet och ställning
Koncernens kassa och bank uppgick per 2006-09-30 till 516 Kkr jämfört med 741 Kkr per 2005-09-30. Koncernens disponibla likviditet per 2006-09-30, inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till 2 216 Kkr och per 2005-09-30 till 2 241 Kkr.

Koncernens egna kapital uppgick per 2006-09-30 till 3 384 Kkr mot 2 405 Kkr 2005-12-31 (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 20,9% respektive 15,4%. Vid konvertering av utestående konvertibel om 1,5 Mkr uppgår den justerade soliditeten till 30,1%. De enskilda bolagen i koncernen har inga skulder till kreditinstitut.

Som tidigare rapporterats tecknades och inbetalades premier för skuldebrev samt vidhängande optionsrätter under det första kvartalet. Inbetalda medel har under det andra kvartalet påverkat det egna kapitalet positivt. Vid nyteckning av maximalt 865 000 aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 Mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt 43 250 kr motsvarande en utspädning om cirka 7%.

I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 Mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per 2005-12-31 till ca 14 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt inte redovisas i moderbolaget uppgår till cirka 4 Mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 1,1 Mkr.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner.

Samtliga tal i denna delårsrapport som berörs av övergången till IFRS har omräknats i enlighet med de nya principerna. Den mest väsentliga övergångseffekten avser avskrivning av goodwill och redovisning av finansiell leasing. Goodwill skrivs inte längre av, istället genomförs årligen ett nedskrivningstest. Köpeskillingen för inkråmsförvärvet av Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB som genomfördes under andra kvartalet har i sin helhet betraktats som goodwill.

Framtida utveckling
Koncernens omsättning 2006, för befintliga enheter, beräknas uppgå till drygt 52 Mkr med en rörelsemarginal om drygt 2 %. En fortsatt organisk tillväxt förväntas om 15% årligen vilken kan förstärkas vid ändrade regler inom HomeMaids del av tjänstesektorn.

Bolaget avser att genomföra kompletterande förvärv för att förstärka befintlig filialstruktur alternativt etablering på nya strategiska orter.

Kommande finansiell information
Bokslutskommuniké publiceras 2007-03-16.

Halmstad 2006-11-14


Åsa Keller
Verkställande direktör


Granskningsrapport

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt IAS 34 och årsredovisningslagen.

Halmstad 2006-11-14


Per-Olof Andersson
Auktoriserad revisor
KPMG


HomeMaid Hemservice AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet. HomeMaid Hemservice AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.