JC Jeans Company

DELÅRSRAPPORT 2006–01–01 – 2006–03–31

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 15:17 CEST

Försäljningsökning och fortsatt expansion

FÖRSTA KVARTALET 2006
• Nettoomsättningen uppgick till 456,6 Mkr (402,0) en ökning med 13,6 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 4,2 Mkr (5,4)
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 35,6 procent (36,7). Skillnaden beror främst på lägre valutavinster samt högre andel grossistförsäljning
• Resultat efter skatt uppgick till 2,9 Mkr (3,3)
• Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,18*)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -124,0 Mkr (-57,0)
• Brothers etablerade sin första butik i Helsingfors, Finland
• Det nya konceptet J-Store lanserat med tre testbutiker

ÖVRIGT
• Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4 kr (0,50*) per aktie och att en aktiesplit 2:1 genomförs
• Vidare föreslår styrelsen att JC AB namnändras till J & C Group AB
• Styrelsens bedömning om en fortsatt stark resultatförbättring 2006 kvarstår
• Målet om 30 nya butiker för 2006 ligger fast. Hittills är 26 öppnade eller kontrakterade

* värdet omräknat efter genomförd split

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD och koncernchef, mobiltelefon 0709-17 23 75


KORT OM JC
JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.
Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269 (259). JC äger 99 (85) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare.
JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 456,6 Mkr. Motsvarande siffror för 2005 var 402,0 Mkr.
Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker under året uppgick till 486,4 Mkr, jämfört med 458,1 Mkr samma period föregående år.